Saturday, November 22, 2014

Kitab-kitab Hadis Yang Perlu Di Ketahui

KITAB-KITAB HADIS YANG WAJIB BAGI SEORANG PENUNTUT ILMU :

Dalam Ahli Sunnah Wal Jemaah melihat enam kitab hadis utama ini sebagai himpunan hadis yang terpenting. Berikut merupakan senarai kitab-kitab tersebut, mengikut aturan ketulenan :

1. Sahih Bukhari, himpunan Imam Bukhari (m. 870), mengandungi 7275 hadis
2. Sahih Muslim, himpunan Imam Muslim (m. 875), mengandungi 9200 hadis
3. Sunan al-Sughra, himpunan Imam Nasa'i (m. 915)
4. Sunan Abu Daud, himpunan Imam Abu Daud (m. 888)
5. Jami' at-Tirmizi, himpunan Imam Tirmidzi (m. 892)
6. Sunan Ibnu Majah, himpunan Imam Ibnu Majah (m. 887)

Dua yang pertama, lazimnya dirujuk sebagai Dua Sahih sebagai tanda ketulinan mereka, mengandungi sekitar 7 ribu hadis semuanya, tanpa mengira yang berulang, mengikut Ibnu Hajar. [al-Nukat 'Ala Kitab ibn al-Salah, oleh Ibn Hajar al-'Asqalani, jil. 1, m/s. 153, Maktabah al-Furqan, Ajman, U.A.E., edisi ke-2, 2003.]

Bagi saya adalah lebih baik bagi seorang pelajar mempunyai terus matan hadis yang telah disyarah.

1).Kitab Jami’ Shahih Al-musnad oleh Imam Abi Abdellah Muhammad bin Ismail Al-bukhari lahir pada tahun 194 dan meninggal pada tahun 256 hijrah.

Kelebihan :
a).Semua hadis dalam kitab ini shahih.
b).Banyak faedah yang boleh didapati melalui Ta’liq,Istimbath dan juga perkataan Sahabah,Tabien,Tabi’ tabien.
c).Pengolahan bab dan susunan yang begitu sistematik.

Kekurangan:
a).Ada beberapa Ta’liq yang masih memerlukan penjelasan.
b).Banyak mengulangi hadis yang sama.
c).Susunan hadis lain di dalam bab yang lain(hadis tentang nikah contohnya mungkin diketemui dalam bab perang atau bab tafsir).
.
Saranan syarah Al-bukhari:
a).Fathul bari oleh Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalaani lahir pada tahun 773 dan meninggal pada tahun 852 hijrah,Tahqiq dan Taq’liq oleh sheikh Abdul Aziz bin bazz dan sheikh Fuad Abdul Baqi atau sheikh Abdul Qadir Syaibah Muhammad.

b).Fathul Bari oleh Imam Ibnu Rejab Al-hambali dilahirkan pada tahun 736 dan meninggal 795 hijrah(dikatakan oleh Ahli ilmu jika kitab ini siap dikarang nescaya dapat menandingi kehebatan kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar).

c).Syarah Ibnu Batthal oleh Imam Abu Hassan Ali bin Khalaf meninggal pada tahun 449 hijrah,Tahqiq oleh sheikh Abu Tamin Yasir bin Ibrahim.

d).Umdatul Qari’ oleh Imam Badruddin Aini meninggal pada tahun 855.

2).Al-musnad Al-shahih Mukhtasar min As-sunan, Shahih Muslim oleh Imam Abi Hussain Muslim Bin Hajjaj lahir pada tahun 206 dan meninggal pada tahun 261.

Kelebihan:
a).Mengumpul hadis yang temanya sama ke dalam satu bab.
b).Terdapat tambahan hadis tanpa merubah kalimat.
c).Ada hadis lain yang membantu untuk memahami antara hadis lain.

Kritikan:
a).Imam Daruquthni telah mendhaifkan sebanyak lapan puluh hadis,akan tetapi imam Ibnu Tamiyyah hanya mengangap cuma ada tiga hadis dhaif.

Saranan syarah Shahih Muslim:
a).Syarah Al-minhaj oleh Imam Nawawi yang meninggal pada tahun 676 hijrah .

b).Ad-dibazj oleh Imam As-syuyuthi lahir pada tahun 849 dan meninggal pada tahun 911 hijrah yang di tahqiq oleh sheikh Abu Ishaq Al-huwaini.

c).Fathul Mun’im yang merupakan susunan sekelian banyak ulama yang mengsyarahkan Shahih Muslim yang disusun oleh sheikh Dr.Musa Shahin(kitab ini diajar oleh Dr.Talawabeh di masjid Jamiah Yarmouk,lepas maghrib setiap malam rabu).

3).kitab Jami, Shahih oleh Imam Abi Isa Muhammad Bin Isa bin Saurah lahir pada tahun 209 dan meninggal pada tahun 279 hijrah.
Kelebihan:
a).Pengarang memberi keterangan sesuatu hadis sama ada shahih atau dhaif.
b).Pengarang juga menyebut semua nama-nama Sahabah yang meriwayatkan hadis.
c).Juga menyebut pendapat ulama yang muktabar seperti Imam Malik,Imam Ahmad dan lain-lain.

kekurangan :
a).Pengarang sering bertolak ansur terhadap hadis-hadis yang dianggap dhaif oleh imam yang hadis lain.
b).Kadang-kala pengarang mengshahih dan menghasan hadis yang dianggap dhaif oleh imam-imam hadis lain.

Saranan syarah :
a).Tuhfatul Awazi oleh imam Mubarukfuri meninggal pada tahun meninggal pada tahun 1383 yang ditahqiq oleh sheikh Isamuddin Assobabaty.


4).Sunan Abu Dawud oleh imam Abu Dawud Bin Sulaiman Bin Ays’assi Sijisstani lahir pada tahun 202 dan meninggal pada tahun 275 hijrah.

Kebaikan:
a).Mengumpulkan seluruh hadis hukum.

Kekurangan:
b).Masih ada terdapat hadis dhaif .

Saranan syarah:
a).Badzlul Majhud oleh sheikh Khalil Ahmad As-saharanfuri meninggal pada tahun 1346 hijrah.

b).Awnul Ma’bud oleh Al-allamah Muhammad Syamsul Haqq Azhim Abaadi yang diberi Hasyiah dan Ta’liq oleh Hafiz Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-jauziyyah lahir pada tahun 691 dan meninggal pada tahun 751 hijrah.

5).Sunan An-nasaie oleh Imam Ahmad Syuib An-nasaie yang meninggal pada tahun 279 hijrah.

Kebaikan:
a).Para perawi yang ramai dan kedudukannya juga kuat.

Kekurangan:
b).Masih terdapat hadis Dhaif .

Saranan syarah:
a)Syarah oleh Hafiz Jalaluddin As-suyuthi meninggal pada tahun 911 hijrah beserta dengan Hasyiah Imam As-sindie meninggal pada tahun 1138 hijrah.


6).sunan Ibnu Majjah oleh Imam Muhammad bin Zaid bin Majjah Ar-rabaie meninggal pada tahun 273.

Kelebihan:
a).Masih mendapat sanjungan daripada ulama.

Kekurangan:
a)Terdapat beberapa hadis Maudhu’(palsu).

Saranan syarah:
a). Syarah oleh Hafiz Jalaluddin As-suyuthi meninggal pada tahun 911 hijrah.


Bercerita tentang kitab hadis memang terlalu banyak, namun dibawah ini terdapat beberapa senarai kitab hadis yang juga penting antaranya:

kitab Hadis:

1).Musnad Imam Ahmad bin Hambal meninggal pada tahun 241 hijrah yang ditahqiq oleh Sheikh Ahmad Muhammad Syakir (tidak sempat dihabiskan dan disambung oleh Sheikh Hamzah Ahmad Zain)atau tahqiq Sheikh Shuib Al-arnouth bersama muridnya.

2).Al-muattho’ oleh Imam Malik bin Annas yang disyarahkan oleh imam Muhammad Abdul Baqi Az-zurqanie yang meninggal pada tahun 1122 hijrah.

3).Shahih Ibnu Hibban oleh Imam Muhammad bin Hibban meninggal pada tahun 354 hijrah yang ditahqiq oleh sheikh Shuib Al-arnouth
.
4).Shahih Ibnu Khuzaimah Oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang di tahqiq oleh Dr.muhammad Mustafa Al-a’zhami.(tidak sempat dihabiskan penulisan kitab ini).

5).Sunan Qubra oleh imam Abu Bakar Ahmad bin Hussain bin Ali Baihaqi.

6).Sunan Ad-darimie oleh Imam Abdullah bin Abdul Rahman Ad-darimie meninggal pada tahun 255 hijrah.

7)Sunan Daruquthni oleh imam Ali bin Umar Daruquthni yang meninggal pada tahun 375 hijrah.

8)Musannaf oleh Imam Abu Bakar bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abi Syaibah meninggal pada tahun 235 hijrah juga oleh Imam Abdul Bakar bin Abdul Razzaq.

9)Syarah Musykil Asthar Oleh Imam Thahawi yang meninggal pada tahun 321 hijrah.

10).Faidhul Qadeer oleh Imam Al-munawee yang mensyarah kitab Jami’ Shaghir oleh Imam As-Suyuthi.

11).Nailul Authar oleh Imam As-syaukani yang meninggal pada tahun 1250 hijrah.


Kitab ‘illal(masalah yang berkaitan pada perawi hadis):
1).kitab ‘illal oleh imam Daruquthni (kitab ini ditulis oleh anak murid Imam Daruquthni berdasarkan hafazannya).

2).kitab ‘illal oleh Imam Ibnu Madini yang meninggal pada tahun 234 Hijrah(guru Imam Bukhari).

Kitab takhrij Hadis:
1).Taghrib wa Taghhib oleh Imam Abdul Azhim Al-munziri meninggal pada tahun 656 hijrah yang ditahqiq oleh Sheikh Nasaruddin Al-albani dan disusun semula oleh Sheikh Masyhur Hassan Salman.

2).Riyadusshalehen oleh Imam Yahya Bin Syaraf An-nawawi meninggal pada tahun 676 hijrah juga disyarahkan oleh Sheikh Muhammad bin sholeh Al-usthaimeen atau sheikh Mustafa Dib Bugha.

3).Kunzul Ummal oleh Allauddin Ali muttaqi Al-hindi yang meninggal pada tahun 975 hijrah
4).Misykat Al-mashobeh Oleh Imam Muhammad Bin Abdullah Khatib At-tabrizi meninggal pada tahun 737 hijrah.

Musthalah hadist :
1).Al-muhaddist Al-fashil baina rawi wal w’aie oleh Imam Abdul Rahman Ar-ramahurmuzi meninggal pada tahun 376.
2).Ma’rifah Ulum Hadis oleh Imam Hakim An-naisaburi yang meninggal pada tahun 405 hijrah.

3).Muqaddimah oleh Ibnu Solah Usthman bin Abdul Rahman yang meninggal pada tahun 643.

4).Syarah Manzumah baiquniyyah oleh sheikh Muhammad bin Sholeh Al-usthaimeen.

Kitab yang mengumpulkan hadis maudhu’(palsu) :
1).Al-maudhuaa’t oleh Imam Ibnu Qayyim Al-jauziyyah yang meninggal pada tahun 597 hijrah.

2).Al-laie Al-mashnuah fi Ahadist Al-maudu’ah. Oleh imam Suyuthi meninggal pada tahun 911 hijrah.

Kitab mukhtalaful Hadist :
1).Ikhtilaful hadis oleh Imam Muhammad bin Idris As-syafie yang meninggal pada tahun 204 hijrah.

2).Ta’wil Mukhtalaful Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah yanq meninggal pada tahun 276 hijrah.
Tebal

Kitab Rijal(perawi hadist):
a).Biografi Sahabah :
1).Asadul Ghabah oleh oleh Izzuddin bin Hassan Ali bin Muhammad bin Asthir yang meninggal pada tahun 630 hijrah.
2).Al-isobah oleh Hafiz Ibnu Hajar Asqalani yang meninggal pada tahun 852 hijrah.

b).Tabaqat :
1).Thabaqaat Al-qubra Oleh imam Abdullah Muhammad Bin Saied yang meninggal pada tahun 230 hijrah.
Tebal
2).Tazkirah Al-huffaz oleh Abi Abdellah bin Muhammad Az-zahabi yang meninggal pada tahun 748 hijrah.

c).Perihal perawi secara Umum :
1).Tarikh Al-kabir oleh Imam Bukhari yang meninggal pada tahun 256 hijrah.

2).Jarah Wal Ta’dil oleh Imam Ibnu Abi Hateem yanh meninggal pada tahun 327 hijrah.

3)Kitab As-sthiqaat oleh Ibnu Sholeh Al-‘ijlee yang meninggal pada tahun 261 hijrah,juga ditulis oleh imam Ibnu Hibban Al-busti yang meninggal pada tahun 354 hijrah.
4).kitab Ad-dua’faa oleh Imam Ibnu Uqaili yang meninggal pada tahun 323 hijrah.

5).kitab Al-kamil Fi Du’afaa Oleh Imam Ibnu ‘Adie yang meninggala pada tahun 365 hijrah.


d).Kitab perawi Sunan Sittah dan lain-lain yang paling utama dalam mengetahui perawi hadist :
1).Al-kamal fi Asmai Rijal oleh hafiz Ibnu Ghani Al-maqdisi yang meninggal pada tahun 600 hijrah kemudian disusun dan diperbaiki semula dan maka terhasil kitab,

-Tahzib Al-kamal oleh Imam Al-mizzi Yang meninggal pada tahun 742 yang ditahqiq oleh Dr. bassyar A’wwad M’ruf(murid sheikh Shuib Al-arnouth).kemudian disusun dan diperbaiki sekali lagi maka terhasil kitab,

-Ikmal tahzib Al-kamal oleh Hafiz Alauddin Mughlathoie yang meninggal pada tahun 762 hijrah,juga dua kitab yang diringkas dari kitab Tahzibul Kamal iaitu,

-Tazhibul Tahzib dan Al-kasyif oleh Imam Az-zahabi yang meninggal pada tahun 748.kemudian kitab ini dan Kitab Tahzibul Kamal diringkaskan lagi,maka terhasil 2 kitab,

-Tahzibul Tahzib dan Taqribul Tahzib oleh Imam Ibnu hajar Asqalani dan yang terakhir kitab ini diringkaskan lagi maka terhasil,
-Khulasah Tazhib Tahzib Al-kamal oleh imam shofiyuddin Al-khazarji Al-anshori yang meninggal pada tahun 900 hijrah.

Selain itu banyak juga kajian-kajian ilmiah dan kitab-kitab hadist di zaman ini yang ditahqiq dan dihasilkan oleh sheikh Muhammad Nasaruddin Al-albani,sheikh Ahmad Muhammad Syakir,Sheikh Abdul Qadeer Al-arnouth,sheikh Shuib Al-arnouth dan ramai lagi ulama-ulama hadist yang tidak kurang hebatnya.Ada yang memuji dan mengkritik hasil kajian mereka..bagi saya orang yang mengambil terus kajian ini tanpa usul periksa adalah tersilap dan orang yang menolak terus kajian ini juga adalah tersalah..apatah lagi mengambil kajian ulama sekarang dan mengetepikan secara langsung kajian ulama terdahulu..sebagai penuntut ilmu kita perlu sentiasa meneliti bahan-bahan yang terbentang di depan kita dan sentiasa bersikap pertengahan lagi terbuka dalam menilai ulama dan kajian mereka…… biar tersalah berbaik sangka kepada ulama jangan tersalah berburuk sangka kepada ulama.
P/s : Sudah semestinya senarai dan maklumat yang saya berikan tidak mencukupi disebabkan kedhaifan dan kefakiran saya terhadap ilmu…sebarang kajian boleh dinilai semula dan boleh bertanya kepada orang yang lebih mengetahui ,saya tidaklah mengkritik kitab-kitab ini melainkan telah ada ulama-ulama terdahulu yang telah mengkritiknya. Wallahu a'lam.


(Di ambil dariada tulisan  MUSTAFAR MOHD SUKI )