Saturday, May 9, 2015

Sujud Sahwi Mengikut Sunnah

Perihal Tatacara Sujud Sahwi Yang Benar

Sujud sahwi adalah nama bagi ‘dua sujud’ yang dilakukan oleh seseorang yang bersolat, untuk menutup kekurangan yang terjadi ketika solat disebabkan terlupa. (Muhammad bin Shalih al-‘Uthaimin, Risalah Sujud Syahwi, Majalah as-Sunnah, Edisi 12/VII/1424H/2004M, m.s. 41)

Menurut Sayyid Sabiq rahimahullah:

Sujud sahwi dilakukan dengan dua kali sujud sebelum atau sesudah salam oleh seseorang yang sedang bersolat. Kedua-dua cara ini memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jld. 2, m.s. 98)

Perlaksanaan sujud sahwi adalah atas beberapa sebab seperti berikut:

1 – Penambahan gerakan (al-Ziyadah). Misalnya seseorang menambah jumlah rukuk, sujud, berdiri atau duduknya.

2 – Pengurangan (Naqs). Misalnya seseorang kurang dalam melaksanakan rukun atau hal yang wajib dalam solat.

3 – Mengalami keraguan (syak). Misalnya dia ragu-ragu tentang jumlah rakaat solat samaada tiga atau empat. (Muhammad bin Shalih al-‘Uthaimin, Majmu’ Fatawa: Bab Ibadah, m.s. 382)

Sujud sahwi hanya disyariatkan ke atas kekurangan atau penambahan yang berlaku di dalam solat secara tidak sengaja.

"Jika solat seseorang terlebih atau terkurang, maka hendaklah dia sujud dua kali." (Sahih Muslim, Hadis no.: 572)

1 - Tatacara Sujud Sahwi Ketika Berlaku Penambahan Di Dalam Solat (al-Ziyadah)

Apabila kita tersedar bahawa dalam solat kita, samaada ketika bersolat (masih dalam solat) atau sesudah selesai mengerjakannya (selepas salam), ada tertambah sesuatu seperti jumlah rakaat, sujud, duduk antara dua sujud, dan lain-lain, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan selepas salam.

Sebagai contoh, andainya sesorang yang sedang bersolat maghrib tersedar yang dia telah melakukan empat rakaat dalam solatnya itu (berlaku penambahan rakaat) dan masih di dalam solatnya, maka hendaklah dia sempurnakan solatnya seperti biasa sehingga salam. Dan setelah itu (sesudah salam) dia perlu lakukan sujud sahwi (dengan dua sujud) lalu memberi salam sekali lagi.

Sekiranya pada rakaat keempat tersebut baru dia tersedar bahawa solat maghrib sepatutnya hanya tiga rakaat, maka dia harus duduk ketika itu juga untuk menyelesaikan (mengerjakan) tasyahhud akhir dan kemudiannya memberi salam. Dan sesudah saja salam, terus lakukan sujud sahwinya.

Andainya dia hanya teringat setelah memberi salam, maka dia perlu melakukan sujud sahwi dengan serta merta (ketika menyedarinya) lalu memberi salam.

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas’ud r.a.: Pada suatu ketika Nabi SAW. bersolat Zuhur lima rakaat, lalu ditanya: Apakah rakaat solat ini memang telah ditambah? Baginda bertanya: Mengapa demikian? Para sahabat menjawab: Anda telah melakukan solat lima rakaat. Maka baginda pun sujud dua kali setelah memberi salam itu. (Sahih al-Bukhari, Hadis no.: 1226)

Daripada hadis ini, jelas menunjukkan jika kita tertambah sesuatu di dalam solat tidaklah perlu diulangi solat tersebut, tetapi cukup dengan melakukan sujud sahwi.

Termasuk dalam hal ini (al-Ziyadah) adalah memberi salam sebelum sempurna solatnya. Contohnya, ketika seseorang sedang bersolat Asar lalu pada rakaat yang kedua dia telah melakukan tasyahhud akhir dan memberi salam untuk mengakhiri solatnya. Dalam hal ini, penambahan (al-ziyadah) adalah pada perbuatan menambah salam sebelum masanya. Andainya, dia menyedari hal permasalahan tersebut setelah berada pada sela masa yang lama (setelah mengakhiri solatnya) maka dia harus mengulangi semula solatnya. Namun, jika hanya beberapa ketika setelah memberikan salam, maka dia hanya perlu menyempurnakan baki solatnya itu lalu memberi salam. Dan kemudiannya terus melakukan sujud sahwi dan salam sekali lagi.

Daripada Abu hurairah r.a.: Rasulullah SAW solat bersama kami pada salah satu waktu solat di siang hari (Asar atau Zuhur), ternyata baginda hanya solat dua rakaat sahaja dan terus memberi salam. Baginda lalu pergi ke sebuah kayu yang terbelintang di masjid lalu berteleku di atasnya seolah-olah sedang marah. Tangan kananya diletakkan di atas tangan kirinya sambil menggenggam jari-jarinya, sedang pipinya diletakkan di atas telapak kirinya bahagian luar. Kemudian ada yang segera keluar dari pintu-pintu masjid sambil mengatakan: “Solat telah diqasarkan (dipendekkan)”. Di antara orang ramai itu terdapat pula Abu Bakar dan Umar. Keduanya malu untuk bertanyakan akan hal itu. Kebetulan di antara mereka terdapat pula seorang lelaki bernama Dzulyadain, yang bertanya:

“Ya Rasulullah, apakah anda lupa atau solat tadi memang diqasarkan?” Baginda bersabda: 

“Saya tidak lupa dan solat tadi tidak pula diqasarkan.” Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat: “Apakah benar yang dikatakan oleh Dzulyadain?” 

Para sahabat menjawab: “Benar.” 

Maka baginda pun menuju kembali ke tempatnya semula dan menyempurnakan baki rakaatnya, kemudian memberi salam. Sehabis salam itu baginda bertakbir, sujud sebagaimana sujud biasa atau agak panjang sedikit, lalu mengangkat kepala dan takbir. Seterusnya baginda takbir lagi lalu sujud biasa atau agak lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya kembali. (Sahih al-Bukhari, Hadis no.: 482)

2 - Tatacara Sujud Sahwi Ketika Terdapat Pengurangan Dalam solat

Sekiranya di dalam solat kita terdapat kekurangan secara tidak sengaja di dalam perkara yang rukun ataupun fardhu maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Contohnya apabila seseorang itu tertinggal tasyahhud awal dan terus bangun untuk meneruskan rakaat yang ketiga, maka dia tidak perlu untuk duduk kembali untuk mengerjakan tasyahhud awal tersebut. Dia hanya perlu meneruskan solatnya dan kemudian selepas tasyahhud akhir dan sebelum salam, hendaklah dia melaksanakan sujud sahwi. Sekiranya dia teringat bahawa dia lupa membaca tasyahhud awal ketika dia belum bangkit untuk berdiri ke rakaat ketiga secara sempurna, maka bolehlah dia duduk semula untuk mengerjakan tasyahhud awal tersebut.

Daripada Abdullah bin Buhainah r.a.: Bahawasanya Nabi SAW solat Zuhur bersama mereka. Baginda bangkit pada rakaat kedua dan tidak duduk (maksudnya, tidak melakukan tasyahhud awal), para makmum pun ikut berdiri bersama Baginda hingga ketika hendak selesai solat, sedang makmum menunggu salamnya, Baginda bertakbir dalam posisi duduk lalu sujud dua kali sebelum salam, kemudian baru salam. (Sahih al-Bukhari, Hadis no.: 829)

Mughirah bin Syu’ban r.a. pula berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antaramu berdiri dari rakaat kedua dan belum sempurna berdirinya maka hendaklah dia duduk kembali, dan apabila telah sempurna berdirinya maka janganlah dia duduk dan hendaklah dia sujud dua kali. (Sahih Sunan Ibn Majah, Hadis no.: 1208, dinilai sahih oleh al-Albani)

3 - Tatacara sujud Sahwi Ketika Berlaku Keraguan Dalam solat

Keraguan atau syak menurut Muhammad bin Shalih al-‘Uthaimin rahmahullah: “Syak (ragu-ragu) adalah kebimbangan di antara dua hal tentang yang mana sebenarnya telah dilakukan.” (Muhammad bin Shalih al-‘Uthaimin, Prostration For ForgetfullnessIn The Prayer, (edisi Bahasa Inggeris diterjemah oleh abu Talhah Dawood), m.s. 11)

Daripada Abdullah bin Mas’ud r.a.: Dan apabila salah seorang dari kalian ragu dalam solatnya, maka hendaklah dia memilih yang benar (menurut keyakinannya), lalu hendaklah dia menyempurnakan solatnya lalu salam, kemudian sujud dua kali. (Sahih al-Bukhari, Hadis no.: 401)

Daripada Abdurrahman bin ‘Auf r.a., daripada Rasulullah SAW.: Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam solatnya, sehingga dia tidak tahu, apakah baru satu rakaat atau sudah dua rakaat, maka baiklah ditetapkannya sebagai satu rakaat sahaja. Jika dia tak tahu apakah dua atau sudah tiga rakaat, baiklah ditetapkannya dua rakaat. Dan jika tidak tahu apakah tiga ataukah sudah empat rakaat, baiklah ditetapkannya tiga rakaat, kemudian hendaklah dia sujud bila selesai solat di waktu masih duduk (selepas tasyahhud akhir) sebelum memberi salam, iaitu sujud sahwi sebanyak dua kali. (Musnad Ahmad, Hadis no.: 1656, & Sahih Ibn Hibban, Hadis no.: 2663, dihasankan (hasan lighairihi) oleh Syu’aib al-Arna’uth)

Bacaan Dalam Sujud Sahwi:

Jika diteliti hadis-hadis Rasulullah SAW. berkaitan sujud sahwi, ternyata Baginda SAW. tidak pernah menunjukkan (mengajarkan) bacaan khusus yang pelu dibaca ketika sujud (sahwi) ini. Maka, bacaannya adalah sama sepertimana bacaan di dalam sujud solat seperti biasa.

Namun, di dalam masyarakat kita mereka selalunya mengamalkan bacaan seperti ini:

“Subhaana man laayanaamu walaa yashuu” yang membawa maksud, “Maha suci Tuhan yang Tidak Tidur dan Tidak Lupa”.

Sebenarnya, bacaan ini bukanlah dari sunnah Nabi SAW dan tidak pula pernah diamalkan oleh para sahabat dan seluruh ulama salaf al-Ummah termasuk imam-imam mazhab yang empat.

Malahan menurut Muhammad Abdussalam Khadr al-Syaqiry rahimahullah:

Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi daripada Rasulullah SAW. Doa yang dibacanya adalah sama seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa. 

Adapun pendapat yang mengatakan bahawa bacaan saat sujud sahwi adalah “Subhaana man laayanaamu walaa yashuu” adalah tidak benar kerana ianya tidak pernah diamalkan oleh Nabi SAW. mahupun para sahabatnya. Tiada dalil yang yang tsabit berasal dari sunnah yang menunjukkan bacaan ini. 

Doa itu sebenarnya adalah doa yang diperolehi dari mimpi sebahagian kaum sufi. Oleh kerana itulah, jangan mengerjakan doa tersebut. Ambillah urusan agamamu dari kitab-kitab hadis yang sahih. (Muhammad Abdussalam Khadr al-Syaqiry, Bid’ah-Bid’ah Yang dianggap Sunnah (edisi terjemahan oleh Ahmad Munir awood Badjeber & Sulaiman, Qisthi Press, Jakarta, 2004), m.s. 76-77)

Dan al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani pula berkata dalam Kitab al-Talkhis tentang doa tersebut katanya: “Aku tidak pernah menemui asal usul (sanad) bacaan ini.”

Imam Nawawi r.h. berkata: Sujud sahwi dilakukan dua kali dan dipisahkan antara kedua-duanya dengan duduk istirasy (duduk antara dua sujud). Sebelum salam, dia hendaklah duduk tawarruk (duduk tahiyyah akhir). Cara sujud dan bacaannya adalah sama seperti sujud dalam solat fardhu. (Kitab al-Majmu’, jil. 4, m/s. 72)

Maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah (al-Quran) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW (al-Sunnah), serta seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan (bid’ah) adalah sesat (tidak benat). (Sahih Muslim, Hadis no.: 867)

Bacaan Ketika Duduk Di Antara Dua Sujud : Bacaan yang dibaca di antara 2 sujud sahwi menurut Syeikh Ibn Utsaimin Rahimahullah adalah:-

رب اغفر لي

"Rabbhig firli" - Ya Allah ampunkan dosaku. [al-Sharh al-Mumthi', 1/646, Dar al-Ansar, 2003]

Usia 40 Tahun Perlu Berhati-hati Dalam Kehidupannya

Ramai tidak sedar dalam al-Quran ada menyentuh tentang usia ini. Tentu ada yang sangat penting, perlu diperhatikan dan diambil serius akan perkara ini. Allah swt. berfirman,

حَتَّى إَذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِى إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"Apabila dia telah dewasa dan usianya sampai empat puluh tahun, ia berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau redhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” (al-Ahqaf: 15)

Usia 40 tahun disebut dengan jelas dalam ayat ini. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupannya baik dari segi fizikal, intelektual, emosi, mahupun spiritualnya. Benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar.

Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas. Di dalamnya terkandung penghuraian yang jelas bahawa mereka; telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif, telah mempunyai keluarga yang harmoni, kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah

Pada ayat yang lain, firman Allah;

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ

Apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam tempoh yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mahu berfikir, dan (apakah tidak) datang kepadamu pemberi peringatan? (al-Fathir: 37)

Menurut Ibnu Abbas, Hasan al-Bashri, al-Kalbi, Wahab bin Munabbih, dan Masruq, yang dimaksud dengan “umur panjang dalam tempoh yang cukup untuk berfikir” dalam ayat tersebut tidak lain adalah ketika berusia 40 tahun.

Menurut Ibn Kathir, ayat ini memberikan petunjuk bahawa manusia apabila menjelang usia 40 tahun hendaklah memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh2.

Apabila itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjiNya dalam ayat selepas itu: (maksudnya) Kematangan.

Usia 40 tahun adalah usia matang untuk kita bersungguh-sungguh dalam hidup. Mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati, melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Maka tidak hairan tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Bahkan Nabi s.a.w, seperti yang disebut oleh Ibn ‘Abbas:

“Dibangkitkan Rasulullah s.a.w pada usia 40 tahun” (riwayat al-Bukhari).
Nabi Muhammad saw. diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Begitu juga dengan nabi2 yang lain, kecuali Nabi Isa as. dan Nabi Yahya as.

Banyak negara menetapkan untuk menduduki jabatan2 elit seperti ketua negara, disyaratkan bakal calon harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat sendiri mengakui prestasi seseorang mantap tatkala orang itu telah berusia 40 tahun. Soekarno menjadi presiden pada usia 44 tahun. Soeharto menjadi presiden pada umur 46 tahun. J.F. Kennedy 44 tahun. Bill Clinton 46 tahun. Paul Keating 47 tahun. Sementara Tony Blair 44 tahun.

Mengapa umur 40 tahun begitu penting.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 (empat) period, iaitu
1. Kanak-kanak ( sejak lahir hingga akil baligh )
2. Muda atau syabab ( sejak akil baligh hingga 40 tahun )
3. Dewasa ( 40 tahun hingga 60 tahun )
4. Tua atau syaikhukhah ( 60 tahun hingga mati )

Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa penuh. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 tahun ini adalah meningkatnya minat seseorang terhadap agama sedangkan semasa mudanya jauh sekali dengan agama. Seolah-olah macam satu fitrah di usia ini ramai yang mula menutup aurat dan mendekati kuliah-kuliah agama.

Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah saw.,

لعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً خَفَّفَ اللهُ تَعَالَى حِسَابَهُ ، وَإِذَا بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ ، وَإِذَا بَلَغَ سَبْعِيْنَ سَنَةً أَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، وَإِذَا بَلَغَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً ثَبَّتَ اللهُ تَعَالَى حَسَنَاتِهِ وَمَحَا سَيِّئَاتِهِ ، وَإِذَا بَلَغَ تِسْعِيْنَ سَنَةً غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَشَفَّعَهُ اللهُ تَعَالَى فِى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَكَتَبَ فِى السَّمَاءِ أَسِيْرَ اللهِ فِى أَرْضِهِ – رواه الإمام أحمد

"Seorang hamba muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya (perhitungan amalnya). Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan kembali (bertaubat) kepadaNya. Bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit (malaikat) akan mencintainya. Jika usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Dan bila usianya mencapai 90 puluh tahun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang dahulu, Allah juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. (riwayat Ahmad)

Hadis ini menyebut usia 40 tahun paling awal memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah swt. sekaligus konsisten terhadap Islam, maka Allah swt. akan meringankan hisabnya. Orang yang usianya mencapai 40 tahun mendapatkan keistimewaan berupa hisabnya diringankan. Tetapi umur 40 tahun merupakan saat harus berhati2 juga. Ibarat waktu, orang yang berumur 40 tahun mungkin sudah masuk senja. Abdullah bin Abbas ra. dalam suatu riwayat berkata, “Barangsiapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dpt mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka.”

Imam asy-Syafi’i tatkala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya, jawab beliau, “Agar aku ingat bahwa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih tertambat dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa2 syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syara’ lazim bagiku. Di antara aku dan dia ada Allah.”

Lantas, apa yang harus kita lakukan menginjak usia 40 tahun?
1. Meneguhkan tujuan hidup
2. Meningkatkan daya spiritual
3. Menjadikan uban sebagai peringatan
4. Memperbanyak bersyukur
5. Menjaga makan dan tidur
6. Menjaga istiqamah dalam ibadah.

Jika ada yang mengatakan bahawa: Life began at forty, saya cenderung berpendapat kehidupan yang dimaksudkan ialah kehidupan terarah kepada mendekatkan diri kepada penciptaNya dengan sebenar-benarnya. Tetapi satu perkara yang kita harus sentiasa sedar bahawa kematian memanggil kita bila-bila masa tanpa tanda, tanpa alamat dan tanpa mengira usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk baru memulakan kehidupan yang dimaksudkan di atas, maka rugi dan sia-sia lah hidup kita jika umur kita tidak panjang.

Maksud sabda Nabi Muhammad S.A.W ," Orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingati mati".

Ramai manusia tertipu dengan keindahan dunia dan isinya yang bersifat sementara. Sejak Nabi Adam as. sehingga kini, kesemuanya telah kembali kepada Allah swt. tidak kira kaya atau miskin, berpangkat atau tidak. Mengingati mati bukan bermakna kita akan gagal di dunia tetapi dengan mengingati mati kita akan menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. janganlah menunggu sehingga esok untuk membuat persediaan menghadapi kematian, kerana mati boleh datang pada bila-bila masa..

Pertunangan Dalam Islam

Sebelum seorang lelaki ingin menghantar pinangan,putuskanlah wakil untuk meninjau latar belakang peribadi wanita pilihannya itu. Begitu juga sebaliknya bagi pihak keluarga wanita dalam membuat keputusan untuk menerima bakal menantunya.

Hendaklah diselidiki dahulu diri lelaki yang hendak meminang itu tentang agamanya, fahamannya dan soal-soal hubungan dengan Tuhan sebagai pokok utama.

Pertama; adakah fardhu ain si lelaki benar-benar beres sebab suamilah tunjang yang bakal untuk mengajar anak-anak dan isteri bila telah mendirikan rumahtangga kelak. Memerhatikan perlaksanaan ibadah lelaki yang meminang itu seperti sembahyang secara individu dan secara berjemaah. Memerhati matlamat perniagaan dan perusahaan atau matlamat dalam pekerjaan lelaki berkenaan.

Orang sekarang tidak lagi memandang soal-soal hubungan dengan Allah sebagai pokok utama sejahteranya rumahtangga. Setiap kali berlangsungnya majlis merisik perkara utama yang akan ditanya ialah hal-hal kemewahan keduniaan saja syarat yang akan mensejahterakan dan mengukuhkan rumahtangga.

Tidak hairanlah bila lepas kahwin kehidupan anak-anak dan isteri terbiar tanpa bimbingan dan tunjuk ajar yang sewajarnya. Akhirnya anak-anak tidak taat kepada ibubapa dan isteri jadi ‘Queen Control’ kepada suami. Akhirnya, suami hilang hemahnya di dalam mentadbir rumahtangga menurut hukum Islam.

Ibubapa tidak boleh menolak pinangan seseorang lelaki itu semata-mata kerana darjat yang rendah.Sebaliknya, mestilah menolak pinangan seseorang lelaki itu apabila diketahui bahawa lelaki berkenaan berakhlak buruk seperti tidak sembahyang atau suka berfoya-foya, berjudi sekalipun dia berpangkat dan mempunyai harta.

Dalam satu riwayat menjelaskan bahawa: “Sesiapa yang mengahwinkan akan perempuannya dengan lelaki yang fasik maka sebenarnya dia telah memutuskan silaturrahim dengan anaknya.”

Hadis daripada Abi Hatim Al Muzani katanya ; Telah bersabda Rasulullah SAW : "Apabila datang akan seorang daripada sekalian kamu oleh orang yang meminang kerana seorang yang kamu sukakan ia berkahwin dengan anak perempuan kamu, sukamu itu akan agamanya dan perangainya, maka nikahkanlah olehmu sekalian akan orang yang kamu perkenan agamanya dan perangainya itu dengan anak perempuan bagimu itu ."

Dalam hadis yang lain, Sabda baginda SAW lagi yang bermaksud : "Apabila datang seorang lelaki yang elok agama dan akhlaknya melamar anakmu maka hendaklah kamu kahwini anak perempuan mu dengan dia. Jika kamu tidak kahwininya maka akan menyebabkan kerosakan dan fitnah yang besar akan berlaku."(Hadis Riwayat Tirmidzi-hasan sahih)

Setelah membuat perbincangan, wali wanita ada hak menentukan samada mahu menerimanya atau tidak, cuma secara beradapnya eloklah ditanya kepada empunya diri terlebih dahulu.

Mana-mana wanita yang tidak pandai membuat keputusan, eloklah memberi keputusan kepada walinya dalam membuat keputusan. Sebab pilihan walinya tentu tepat kerana seseorang bapa tidak akan sanggup menzalimi anaknya. Wali yang baik akan memilih lelaki yang beragama dan berakhlak mulia. Tetapi di zaman serba cangih teknologi internet dan hand phone pintar lelaki dan perempuan mudah mencari pasangan dan pilihan hati. Walaubagimana pun perlu berhati-hati supaya tidak tertipu dengan penyamaran dan penipuan gambar dan maklumat.

Akan tetapi kalau si anak itu mempunyai pilihan sendiri yang agak lebih baik agamanya dari pilihan bapanya itu, bapa hendaklah menghormati hasrat anaknya itu.

Untuk mendapat keberkatan Allah SWT, dari awal majlis peminangan lagi kita mesti jaga iaitu tidak berlakunya percampuran di antara lelaki perempuan. Keberkatan AllahSWT ini tidak dapat hendak kita gambarkan sebab hati yang akan terasa ketenangan itu. Kesannya bukan seminggu dua tetapi sampai ke hari tua.

Perlu di jelaskan di sini bahawa pendapat yang mengatakan persetujuan pihak lelaki dan perempuan bahawa mereka bersetuju untuk berkahwin sudah di kira sudah bertunang adalah pendapat yang dhaif tidak berdasarkan nas yang sahih kerana persetujuan wali atau mahram perempuan adalah menentukan mereka sah bertunang dan inilah pendapat yang kuat dan menghampiri kebenaran. Tidak sah pertunangan tanpa persetujuan wali perempuan.

*PERTUNANGAN DI SISI SYARAK*

Terbahagi kepada lima cara:

1. Lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada seorang perempuan secara langsung.

2. Lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada wali perempuan.

3. Menggunakan pihak ketiga untuk meminang.

4. Wali menawarkan anak perempuannya kepada seorang lelaki soleh.

5. Perempuan menawarkan dirinya sendiri kepada seorang lelaki soleh.

Sekiranya kedua-dua pihak telah bersetuju dan menerima (menggunakan salah satu cara di atas) maka ini adalah sudah dikira bertunang di sisi syarak. Bukan persetujuan lelaki dan perempuan sahaja tanpa melibatkan walinya.

*PERTUNANGAN DI SISI ADAT*
Kebiasaannya pihak lelaki akan memberikan barang-barang hantaran ke rumah pihak perempuan pada majlis pertunangan yang telah ditetapkan. 

Kemudian perempuan akan disarungkan cincin di jari manisnya sebagai tanda sudah bertunang oleh ibu/saudara pihak lelaki . Maka pihak perempuan akan menetapkan dan membincangkan hantaran untuk perkahwinan berdasarkan status seseorang perempuan itu. Dan diakhiri dengan bacaan doa dan sedikit jamuan ringan. Majlis pertunangan ini diadakan selepas kedua-dua pihak bersetuju untuk bertunang selepas adat merisik.

Pemberian cincin semasa pertunangan adalah suatu adat yang diamalkan di Malaysia (mungkin diambil dari warisan orang bukan Islam) dan ia bukanlah satu syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Namun ia tidaklah menjadi satu kesalahan sekiranya pemberian cincin itu diberikan sekadar tanda pertunangan selagimana tidak menyalahi syariat. Perlu diketahui bahawa menganggap perbuatan menanggalkan cincin sebagai tanda pertunangan diputuskan maka ia adalah bercanggah dengan Islam.

HEBAHAN PERTUNANGAN

Tidaklah digalakkan menghebahkan pertunangan sepertimana perkahwinan. Pada pendapat saya bahawa hebahan pertunangan sekadar perlu adalah terletak di atas budi bicara keluarga masing-masing. Adapun hebahan tentang perkahwinan adalah digalakkan (sunat) oleh Islam dan menghadirinya adalah wajib.

WAKTU PERTUNANGAN

Berkaitan dengan pertunangan yang lama - terletak di atas diri kedua-dua pihak yang bertunang untuk menentukannya. Sekiranya kedua-dua (peminang lelaki dan perempuan) mampu melaluinya dan bersedia dalam tempoh masa pertunangan yang panjang maka tidaklah mengapa. Namun pertunangan yang panjang mungkin membawa sedikit masalah.

Hakikatnya, pertunangan dalam Islam membawa seribu satu hikmah. Selain dapat mengenali pasangan dengan lebih dekat, hubungan keluarga 2 hala dapat dibina ketika ini. Kebolehterimaan, tolak-ansur dan saling memahami adalah kunci kepada kukuhnya ikatan yang terpatri. 

Kekuatan iman juga sering teruji ketika di alam pertunangan..Justeru, alam pertunangan juga boleh dijadikan kayu ukur terhadap rumahtangga yang bakal dibina..Sebaik-baik masa pertunangan adalah tidak terlalu lama supaya kedua pasangan ini dapat di segerakan majlis ijab dan qabul. Moga Allah sentiasa memberi hidayah dan membimbing hamba-Nya ke jalan yang benar..

Friday, May 8, 2015

Sifat Orang Mukmin Sentiasa Bermuhasabah Pada Drirnya Sendiri.

Sentiasalah kalian merasakan Allah sentiasa mengawasimu. Dialah Penguasa dan Pemilik segala yang ada di langit dan di bumi, baik yang nampak oleh mata zahirmu atau yang tidak kelihatan.

Ingatlah! CCTV Allah merakamkan setiap masa dan ketika dan malaikat pencatat amal tidak pernah rehat mencatat amal kebaikan dan keburukanmu. Setiap anggotamu (melainkan mulut) dan bumi yang kau pijak akan menjadi saksi di hadapan Allah di atas setiap perbuatan dan niat-niatmu ketika di dunia.

Nabi SAW. bersabda: "Sesungguhnya berita yang akan disampaikan oleh bumi ialah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan terhadap apa yang mereka lakukan di atasnya." 
Bumi akan berkata: 'Dia telah melakukan itu dan ini pada hari itu dan ini'. Itulah berita yang akan diberitahu oleh bumi." (Hadis riwayat Imam Tirmizi).

Dari Syadad bin Aus r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : " Orang yang pandai adalah yang menghisab (menilai) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT.)
(Hadis Riwayat Tirmidzi ia berkata, hadis ini adalah hadis hasan’)

Di akhir malam berdoalah mohon ampun kepada Allah SWT :

“Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan semua dosaku yang Engkau lebih mengetahui mengenainya daripada diriku sendiri. Ya Allah, ampunilah kesungguhanku, kelalaianku, kesalahanku dan kesengajaanku yang semua itu ada pada diriku.” (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim)

Tuesday, May 5, 2015

Tafsir Mimpi Menurut Islam (U - Z)

Uwang
Jikaanda bermimpi meminjam wang kepada seorang yang butuh, bertanda anda akan turun tangan dalam urusan sendiri maupun dengan orang lain. Mimpi kehilangan uang, bermakna akan memperoleh karunia yang halal. Mimpi mendapat uang dijalan, bermakna akan ditolong oleh kawan karib. Mimpi mendapat uang saja bermakna akan jatuh sakit. Mimpi menabung uang bermakna, akan dibenci/diperdaya orang. Mimpi menyebar wang, bermakna akan menderita kerugian karena melakukan sesuatu tanpa pikir panjang.

 Uban
Jika anda bermimpi rambut anda beruban atau melihat uban, bermakna panjang usia/umur.

Ubi
Jika anda bermimpi melihat ubi atau menanam ubi dikebun, bermakna, akan ada suatu karunia atau pemberian orang yang segera anda temui dengan didahului dengan perjuangan bathin yang kuat.

Ular
Jika anda seorang jejakan atau seorang gadis bermimpi melihat atau dipagut (digigit) ular,
bermakna akan segera mendapatkan pasangan atau jodoh. Dan bila anda telah menikah bermimpi demikian, bermakna akan memperoleh kemakmuran hidup. Mimpi melihat ular kecil dengan tibatiba berubah menjadi naga, bermakna akan ada orang besar yang menolong anda. Melihat ular berwarna-warni, bersirat kebahagiaan segera terbayang pada anda. Mimpi melihat ular yang banyak sekali, bermakna akan panjang umur. Mimpi dikelilingi banyak ular, bermakna firasat akan banyak orang yang memusuhi anda.

Undangan
Jika anda bermimpi mendapat undangan, bermakna akan panjang usia. Mimpi tidak menghadiri undangan, bersirat jika anda seorang pimpinan (perusahaan) haruslah lebih berhati-hati dalam memainkan rol kehidupan.

Uniform
Jika anda bermimpi memakai uniform militer bermakna anda akan memperoleh kemajuan dalam hidup.

Undian/Lotre
Mimpi menang lotre, bermakna anda harus berhati-hati kepada sahabat yang bermulut manis, tetapi sesungguhnya berhati busuk.

Upah
Jika anda bermimpi mendapat upah (bayaran) karena keringat lelah anda, bermakna akan dipercaya oleh orang.

Usus
Jika anda bermimpi melihat usus binatang terhambur ditanah, bermakna ada orang jahat yang mencoba anda sepaya terus berjaga-jaga..
VVacantie
Jika anda bermimpi sedang vacantie (hidup nyata, lepas dari resah dan luluh) dengan perasaan gembira, bermakna waktunya kembali sadar (mengerti apa yang terjadi saat ini), kegembiraan itu akan anda rasakan.

Vak/Fakultas
Jika andabermimpi sekolah di vak/fakultas, bermakna anda akan dapat menghargai jasa dan pendapat baik dari teman-teman.

Varia/kombinasi
 Jika anda bermimpi melihat varia (kombinasi) warna dari berbagai macam kain atau benda lainnya, bermakna bila anda akan mengalami kesukaran untuk memenuhi kebutuhan yang anda inginkan jika anda terlalu tergesah-gesah.

Veteran
Jika anda bermimpi sebagai seorang veteran, bermakna segala jasa baik yang pernah anda lakukan akan selalu diingat oleh orang yang anda tolong..
WWahyu
Jika anda bermimpi seolah-olah diberi wahyu oleh Yang Maha Kuasa, bermakna akan menjadi orang yang pandai atau akan berumur panjang.

Wayang
Jika anda bermimpi menonton wayang bersama pasangan/partner, bermakna sukses dalam cinta dan kehidupan berumah tangga akan bahagia.

Wakil
Jika anda bermimpi menemui seorang wakil pejabat jawatan (orang berpangkat), bermakna kepercayaan akan datang dari tempat anda bekerja. Dan bila anda sendiri yang menjabat sebagai wakil, bersirat akan hidup berlebih-lebihan.

wc
Jika anda bermimpi pergi ke W.C yang kotor, bersirat anda akan beruntung

Wajan
Jika anda bermimpi melihat wajan, bermakna akan bersusah hati.

Wanita
Jika anda bermimpi bertemu wanita cantik, bermakna segala yang diharapkan dari percintaan akan berhasil. Dan jika seorang wanita bermimpi bertemu seorang laksamana, bersirat akan kawin dengan seorang duda yang kaya raya.

Waringin
Jika anda bermimpi memanjat pohon waringin, bermakna akan mendapatkan anak bersamaan ketika mendapat keuntungan.

Wartawan
Jika anda bermimpi menjadi wartawan, bermakna segala yang tergaris dalam pikiran akan mudah untuk diwujudkan. Dan jika bertemu dengan seorang wartawan dan mengadakan wawancara, bersirat agar waktu yang anda miliki jangan disia-siakan.

Warung
Jika anda bermimpi makan diwarung dengan banyak teman, bermakna rezeki akan tiba dalam waktu yang singkat. Mimpi makan sendiri di warung, bertafsir akan ada kegagalan yang datang. Anda bermimpi sebagai pelayan warung atau mendirikan warung, bersirat akan beralih pekerjaan.

Wudhu
_________________________________________________________
Jika anda bermimpi mengambil air wudhu, bermakna pekerjaan yang anda kerjakan akan selesai dengan baik.
YYakin
Jika anda bermimpi ada orang-orang yang datang memberikan keyakinan atau kepercayaan kepada anda, bermakna anda haruslah lebih berhati-hati benar dengan semua berita yang pernah anda dengar dari keluarga atau teman-teman. Sedikit pengertian sangatlah membahayakan
.
Yapon
Jika anda bermimpi melihat jejeran yapon yang dipamerkan ditoko atau pasar-pasar kain, bermakna kehidupan percintaan anda dalam keadaan harmonis dan tenang.

Yasin
Jika anda bermimpi mendengar atau membaca Yasin, bertanda baik kehidupan berumah tangga akan selalu terpelihara.

Yatim Piatu
Jika anda bermimpi memasuki rumah yatim, bermakna akan ada suatu kemuliaan dalam hidup dengan kesempurnaan ilmu. Sedangkan mimpi anda sendiri yang yatim piatu, bertafsir rezeki anda akan tiba dari pengasihan orang banyak..
ZZakat
Jika anda bermimpi memberi zakat kepada fakir miskin, bermakna anda tidak akan kekurangan uang setiap hari.

Ziarah
Jika anda bermimpi ziarah kekuburan/makam, bermakna anda akan menemui kehidupan yang damai dan tenang dengan menjadi orang yang mulia lahir batin.

Zina
Jika anda bermimpi berzina dengan dewi (wanita cantik dari surga) bertanda akan mendapatkan anak yang baik. Dan jika mimpi berzina dengan puteri (wanita terpandang), bermakna akan mendapat rugi.

A
ANGGOTA KELUARGA 
*menurut Islam:
Anggota Keluarga: Bermimpi mempunyai anak lelaki yang remaja bererti kemegahan dan
kekuatan bagi anda. Perempuan yang bermimpi mempunyai anak lelaki yang sudah dewasa
bererti satu kebaikan yang akan datang.
*menurut Barat:
Anggota Keluarga: Mimpi ini boleh baik atau buruk, tergantung pada hubungan anda dengan keluarga. Bermimpi ayah bererti hal-hal berkaitan dengan kuasa, bermimpi ibu bermakna hal-hal berkenaan dengan perlindungan/perlindungan lampau, bermimpi adik-beradik bererti saingan, bermimpi datuk-nenek bererti kebijaksanaan, bermimpi anak anda melambangkan anda seperti anak atau hal-hal berkaitan dengan zaman kanak-kanak anda.

AIR *menurut Barat:
Air: Air melambangkan emosi dan perasaan anda, di mimpi ia menggambarkan hidup dan
kelahiran. Menyeberang sebuah sungai bermakna perubahan, sungai kecil yang mengalir dengan cepat menunjukkan emosi yang tidak dapat dikuasai, kolam terang menunjukkan permulaan baru, air berlumpur atau pusaran air bererti masalah yang tidak diduga-duga.

ALLAH S.W.T :
Al-Ustaz Abu Sa'id berkata: "Sesiapa yang melihat seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah
S.W.T. dan Allah memandang kepadanya, maka mimpi itu merupakan mimpi rahmat jika
yang bermimpi itu orang salih. Tetapi kalau yang bermimpi itu bukan orang salih, maka itu
merupakan peringatan."

B
 BERTELANJANG 
*menurut Islam:
Bertelanjang: Bermimpi kehilangan sebahagian pakaiannya atau barang-barang di rumah
bermakna akan hilang sebahagian hartanya. Bermimpi seolah-olah akan menanggalkan
kasut bermakna anda akan berpisah dengan isteri atau pembantu anda.

*menurut Barat:
Bertelanjang: Mimpi ini bererti keadaan yang memalukan ataupun anda berkhuatir membuat
kesalahan lalu didedahkan. Jika ditangkap oleh orang lain sebelum berpakaian sepenuhnya,
bermakna anda belum bersiap-siap sebagaimana mestinya.

BINATANG 
*menurut Islam:
Binatang: Bermimpi suara singa bererti takut kepada raja yang zalim, bermimpi suara kuda
bermakna anda akan mendapat pemberian dari lelaki yang mulia, bermimpi suara kulit ular bererti menjauhkan diri dari musuh yang menyembunyikan permusuhan dan berusaha untuk
mengalahkannya, bermimpi percakapan burung bermakna baik dan ialah satu petanda bahawa orang yang bermimpi bertambah mulia, bermimpi suara kucing menunjukkan memalukan pembantu yang pencuri.
*menurut Barat:
Binatang: Bermimpi singa bererti hal-hal berkenaan dengan keberanian, bermimpi kudabermakna kebahagiaan, lebah berdengung-dengung bererti baik untuk perniagaan, kucing berwarna hitam menandakan nasib baik.  binatang liar yang berlaga bermakna pertengkaran di kalangan keluarga, percakapan burung, bermimpi kudabermakna kebahagiaan, lebah berdengung-dengung bererti baik untuk perniagaan, kucing berwarna
hitam menandakan nasib baik.

BUAYA *menurut Barat:
Buaya: Anda akan ditipu oleh kawan anda. Musuh akan menyerang anda. Mimpi yang memberi amaran.

D
DARAH *menurut Islam:
Darah: Darah yang keluar dari hidung, jika ia banyak cair, bermakna harta yang
berpanjangan. Jika ia kental, bermakna keguguran kandungan (anak). Jika dia lihat darah itu mengotori pakaiannya bermakna dia akan mendapat harta yang tidak baik dan akan
melakukan dosa. Jika darah itu tidak mengotori pakaiannya bererti dia akan keluar dari
dosanya (terampun dosanya).
*menurut Barat:
Darah: Bermimpi pakaian yang berdarah, bererti musuh yang mencuba membinasakan kerjaya anda yang bermula berjaya. Melihat darah yang mengeluar dari luka bermakna kebimbangan dan penyakit, mahupun urusan niaga yang buruk dengan orang asing.

DIKEJAR *menurut Islam:
Dikejar: Bermimpi diikuti oleh orang pemuda bermakna anda akan berjumpa dengan musuh.
*menurut Barat:
Dikejar: Ini adalah mimpi kebimbingan, kadang-kadang mimpi ini ialah ketakutan benar bahawa akan diserang atau digertak. Secara lambang, ia menunjukkan anda mencuba melepaskan diri dari situasi yang susah ataupun anda tidak menghadapi hakikat.

G
GIGI *menurut Islam:
Gigi: adapun gigi maknanya adalah keluarga rumah tangga lelaki. Maka gigi sebelah atas
adalah keluarganya yang lelaki dan sebelah bawah keluarga yang perempuan.
Gigi yang goyang: jika sebahagian gigi goyang, menunjukkan ada yang akan berpenyakit. Gigi myang jatuh dan hilang menunjukkan kematian atau hilang buat selama-lamanya.
*menurut Barat:
Gigi: hubungan tidak menyenangkan dengan penyakit atau orang yang membingungkan.
Gigi yang goyang: kegagalan dan khabar buruk.
Gigi yang hilang: kemalangan dengan tiba-tiba.

H
HAJI DAN UMRAH:
Al-Ustaz Abu Sa'id berkata: "Sesiapa yang melihat dia pergi mengerjakan haji pada
musimnya, maka kalau dia belum haji akan dapat mengerjakan haji, kalau dia sedang sakit
akan sembuh, kalau dia mempunyai hutang akan dapat membayar hutangnya, kalau dia
sedang ketakutan dia akan merasa aman, kalau dia miskin akan menjadi kaya, kalau dia
menunjukkan hal-hal berkenaan dengan kuasa,musafir akan selamat, kalau dia telah digulingkan atau ditendang akan kembali mendapat jawatan, kalau dia sesat akan mengetahui arah dan petunjuk dan kalau dia dalam kesusahan akan mendapat kelapangan."
Orang yang melihat pergi mengerjakan haji tetapi sudah habis waktunya, maka kalau dia
seorang pemimpin akan digulingkan, kalau dia peniaga akan merugi, kalau dia musafir akan
terkandas di perjalanan, kalau dia sihat akan berpenyakit. Orang yang melihat seolah-olah dia mengerjakan haji atau umrah bererti panjang umurnya dan tetap pendiriannya. Orang yang bermimpi tawaf di Baitullah akan mendapat jawatan yang mulia. Orang yang bermimpi tawaf di atas tunggangan bererti dia menyetubuhi wanita yang sedang ihram.

J
JIN *menurut Islam:
Jin: Orang yang bermimpi bertukar menjadi jin bererti kuat tipu dayanya. Melihat sihir jin
dalam tidur menunjukkan tipu daya. Bermimpi melihat jin, pada asalnya mereka adalah
kelompak yang suka mengajak manusia berkhayal dan menipu manusia.

JATUH *menurut Barat:
Jatuh: Bererti kekurangan keselamatan, kekurangan yakin pada diri sendiri, ketakutan kegagalan, ketidakbolehan menguasai situasi tertentu, atau hanya mempunyai punca jasmaniah: kejatuhan mengejut tekanan darah.

K
KUCING *menurut Islam:
Kucing: mendengar suara kucing bererti memalukan pembantu yang mencuri.
*menurut Barat:
Kucing: nasib buruk jika anda tak berjaya menghalaunya atau membunuhnya

L
LABAH-LABAH *menurut Barat:
Labah-labah: Melihat labah-labah bermakna anda akan berhati-hati, bekerja dengan rajin
dan menemui sukses. Labah-labah yang besar bermakna sukses yang cepat.
Tapi kalau anda dikejar atau digigit labah-labah tersebut bermakna masalah atau kesukaran
dengan kejayaan tersebut.

M
MALAIKAT:
Al-Ustaz Abu Sa'id berkata: "Melihat malaikat dalam tidur, jika malaikat itu yang dikenal
dan dalam keadaan bergembira, maka akan berlaku sesuatu bagi orang yang bermimpi.
Sesuatu yang dimaksudkan itu termasuklah kemegahan, kekuatan, berita menggembirakan,
mendapat pertolongan setelah dizalimi, sembuh, setelah berpenyakit, tenteram setelah
dalam ketakutan, kaya setelah miskin, bergembira setelah menderita, dapat menghajikan
kawannya atau dia syahid dalam pepeMATI 
*menurut Islam:
Mati: Melihat mati dalam mimpi adalah penyesalan daripada perkara yang sangat besar. Melihat seolah-olah anda mati, kemudian anda hidup lagi, bererti anda mempunyai dosa kemudian anda bertaubat.
*menurut Barat:
Mati: Melihat seolah-olah anda mati bererti anda diancam oleh orang atau situasi yang sudah membantu anda terlebih dahulu. Melihat mati dalam mimpi bererti nasib buruk dan dukacita bagi anda dan kawan anda. Melihat seseorang mayat bermakna akhir situasi. Melihat kawan yang mati boleh mengerti hanya anda akan meninggalkan dia.

MAYAT *menurut Islam:
Mayat: Sesiapa yang bermimpi melihat mayat seseorang (yang sudah mati), seolah-olah dia mati lagi, lalu orang-orang menangisnya, yakni tidak sampai berteriak dan meratap, maka ini menunjukkan akan berkahwin salah seorang zuriatnya. Sesiapa yang bermimpi menjumpai mayat, maka dia akan mendapat harta.
*menurut Barat:
Mayat: Khabar buruk perniagaan atau berkenaan dengan seorang yang tidak hadir.

MUHAMMAD S.A.W.:
Dari Sa'id bin Qais, dari ayahnya, katanya Rasulullah S.A.W. bersabda: "Tidak masuk
neraka orang yang melihat aku dalam tidurnya."

PARA RASUL: lihat Para Rasul

Al-Ustaz Abu Sa'id berkata: "Bermimpi melihat para nabi ada dua kemungkinan. Mungkin
merupakan khabar gembira dan mungkin juga suatu peringatan. Pertama melihat hal atau
keadaannya yang sebenar. Ini menunjukkan orang yang bermimpi itu baik, sempurna, mulia
dan menang dari musuh-musuhnya. Kedua, melihat nabi tidak seperti keadaannya yang
sebenar. Misalnya dia melihat nabi dalam keadaan cemberut atau masam mukanya. Ini
menunjukkan buruknya keadaan orang yang bermimpi itu dan bersangatan musibah yang
diterimanya tetapi akhirnya Allah melapangkannya. Kalau dia bermimpi melihat seolaholah
dia membunuh nabi, itu menunjukkan bahawa dia tidak menunaikan amanah
menyalahi janji."

S
SAHABAT DAN TABIIN:
Sesiapa yang melihat salah seorang dari mereka atau sekalian mereka dalam keadaan hidup, maka melihat itu dikira kuat agamanya. Ini juga menunjukkan bahawa yang bermimpi itu akan memperoleh ketinggian dan kemuliaan. Kalau ada orang yang melihat seolah-olah dia termasuk sahabat atau tabiin, maka dia akan menghadapi kesusahan, tetapi akhirnya mendapat kelapangan. Kalau selalu melihat mereka, maka akan lapang kehidupan.

SINGA *menurut Islam:
Suara singa: mendengar suara singa bererti takut kepada raja yang zalim.
 *menurut Barat:
Singa: bermimpi singa bererti anda berkuasa besar, kalau anda menewaskan singa itu, anda akan menang, kalau ditewaskan oleh singa, maka anda akan mudah dikecam oleh serangan musuh. Suara singa: mendengar suara singa bererti kemajuan tidak di sangka-sangka dan populariti dengan kaum wanita.

SURAH-SURAH Dalam Quran ada 114 surah.
Setiap surah mempunyai takwil tertentu. Di bawah ini disebutkan takwil setiap surah secara tertib:
Al-Fatihah: Dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan ditutup pintu keburukan.
Al-Baqarah: Panjang umurnya dan baik agamanya.
Ali Imran: Bersih diri dan bersih jiwanya serta sanggup menghujah pihak-pihak yang batil.
An-Nisa': Menjadi pembagi-bagi harta warisan, mewarisi wanita dan mewariskan harta kerana
umurnya yang panjang.
Al-Ma'idah: Tinggi darjatnya,kuat keyakinannya dan baik kewarakannya.
Al-An'am: Banyak binatang peliharaannya dan dia menjadi pemurah.
Al-A'raf: Tidak akan keluar dari dunia sebelum dia menginjak bukit Turisina.
Al-Anfal: Menang melawan musuh dan dia mendapat harta ghanimah.
At-Taubah: Hidup terpuji di tengah-tengah masyarakat dan mati dalam keadaan bertaubat.
Yunus: Bagus ibadatnya dan man daripada tipudaya serta ilmu sihir.
Hud: Berhasil tanam-tanamannya dan berkembang binatang ternaknya.
Yusuf: Pada mulanya dia dianiaya orang tetapi kemudian pergi merantau dan berhasil di
perantauan.
Al-Ra'du Ibrahim: Menghafaz banyak doa dan cepat beruban. Bagus agama dan urusannnya di
sisi Allah.
Al-Hijr: Terpuji di sisi Allah SWT dan di sisi manusia.
An-Nahl: Diberikan ilmu dan kalau dia sedang sakit bererti dia akan sembuh.
Bani Israil: Mulia di sisi Allah SWT dan menang melawan musuh-musuhnya.
Al-Kahfi: Tercapai cita-citanya dan panjang umurnya sehingga dia bosan hidup dan rindu akan mati.
Maryam: Menghidupkan sunah para nabi, dituduh dan dihinakan teteapi akhirnya terbukti
kesuciannya.
Taha: Kebal dari khianat tukang-tukang sihir.
 Al-Anbiya': Mendapat kemudahaan dan kebahagiaan setelah menghadapi pelbagai kesusahan dan mendapat ilmu dan khusyuk.
Al-Haj: Dapat mengerjakan haji berulang-ulang insya-Allah.
Al-Mukminun: Kuat imannya dan mati dalam iman.
An-Nur: Allah SWT menerangi hati dan kuburnya.
An-Furqan: Menjadi pemisah antara yang hak dan batil.
As-Syu'ara: Allah SWT melindunginya dari kejahatan.
An-Naml: Diberikan kerajaan atau kekuasaan.
Al-Qasas: Diberikan perbendaharaan yang halal.
Al-Ankabut: Dia dalam penjagaan Allah SWT sehingga matinya.
Ar-Rum: Allah SWT memberikan kekuatan kepadanya untuk menakluki negeri kaum musyrikin ramai umat yang mendapat pertunjuk di tangannya.
Luqman: Diberikan hikmah.
As-Sajdah: Mati di atas sejadahnya dan menjadi orang yang berjaya di sisi Allah SWT.
Al-Ahzab: Menjadi kelompok orang bertakwa dan pengikut kebenaran.
Saba': Zuhud di dunia dan suka beruzlah (mengasingkan diri dari masyarakat yang banyak
mengerjakan dosa).
Fatir: Allah SWT membukakan pintu-pintu nikmat kepadanya.
Yasin: Dijadikan sebagai pencinta pengikut Rasulullah SAW.
As-Saffat: Mendapat anak yang taat dan mempunyai keyakinan.
Sad: Pandai bertukang dan banyak hartanya.
Al-Zumar: Bersih agamanya dan baik akhir hayatnya.
Al-Mukmin: Diangkat darjatnya di dunia dan akhirat dan mengalir kebaikan-kebaikan melalui
tangannya.
Hamim As-Sajdah: Menjadi penyeru kepada yang hak dan ramai yang mencintainya.
Hamim Ain Sin Qaf: Panjang umurnya.
Al-Zukhruf: Jujur dalam percakapannya.
Al-Dhukan: Diberikan kekayaan.
 Al-Jasiah: Menjadi khusyuk dan takut kepada Allah SWT.
Al-Ahqaf: Melihat perkara-perkara ajaib di dunia.
Muhammad: Menjadi baik sirah (perjalanan hidupnya).
Al-Fath: Diberi taufik untuk berjihad.
Al-Hujurat: Allah SWT merahmatinya.
Qaf: Dimurahkan rezekinya.
Al-Zariat: Menjadi tanam-tanamnya.
Al-Tur: Bererti dia sudah dekat dengan Makkah Al-Mukarramah.
An-Najm: Mendapat anak yang cantik dan terpandang.
Al-Qamar: Kebal daripada ilmu-ilmu sihir.
Ar-Rahman: Mendapat nikmat di dunia dan mendapat rahmat di akhirat.
Al-Waqi'ah: Bersegera kepada taat.
Al-Hadid: Sihat badan dan dipuji orang.
Al-Mujadalah: Membantah pihak yg. batil serta sanggup memberikan hujah-hujah bernas.
Al-Hasyar: Dia mengancurkan musuh-musuhnya.
Al-Mumtahanah: Mendapat rintangan dan cubaan tetapi diberi ganjaran.
As-Saff: Ingin mati syahid.
Al-Jum'at: Allah SWT mengumpulkan pelbagai kebaikan baginya.
Al-Munafiqun: Lepas daripada kemunafikan.
At-Taghabun: Tetap di atas petunjuk.
At-Talaq: Terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri dan terkadang sampai kepada
perceraian.
Al-Mulk: Besar kerajaannya.
Nun al-Qalam: Diberi kefasihan dan pandai menulis.
Al-Haqqah: Dia berdiri di atas hak.
Al-Ma'arij: Berada dalam keadaan aman di ditolong.
Nuh: Menjadi penyeru kepada kebaikan dan pencegah dari yang mungkar serta mengalahkan
musuh-musuhnya.
Al-Jin: Terpelihara dari gangguan syaitan.
Al-Muzammil: Diberi taufik untuk mengerjakan solat tahjud.
Al-Mudassir: Baiklah tempat tidurnya dan dia menjadi orang sabar.
Al-Qimayah: Tidak mahu bersumpah untuk selama-lamanya.
Al-Insan: Menjadi orang yang pemurah, bersyukur dan baik penghidupannya.
Al-Mursalat: Diluaskan rezekinya.
'Amma Yatussalun: Menjadi mulia dan masyur kemuliaannya.
An-Nazi'at: Dicabut kesusahan dan sifat khianat dari hatinya.
'Abasa: Dia memberikan zakat dan sedekah.
Al-Takwir: Banyak melancong dan banyak mendapat keuntungan.
Al-Infitar: Dekat kepadanya raja-raja dan pembesar serta mereka menghormatinya.
Al-Mutaffifin: Allah SWT memberikan sifat amanah kepadanya, sifat adil dan menyempurnakan janji.
Al-Insyiqaq: Ramai anak dan keturunannya.
Al-Buruj: Lepas dari dukacita dan mendapat ilmu. Ada yang mengatakan ilmu yang dimaksud
ialah ilmu nujum.
At-Tariq: Diberi taufik untuk banyak bertasbih.
Al-A'la: Mudah segala urusannya.
Al-Ghasiyah: Naik pangkat atau martabatnya.
Al-Fajr: Diberi pakaian yang cantik-cantik.
Al-Balad: Allah SWT memberikan taufik kepadanya sehingga dia suka membei makan kepada orang lain, memuliakan anak yatim dan menyayangi orang-orang daif.
As-Syams: Diberikan kepintaran, kecerdikan dan kefahaman.
Al-Lail: Diberi taufik untuk qiyamullail dan terpelihara daripada terbongkarnya rahsianya.
Ad-Dhuha: Dia memuliakan orang-orang miskin dan anak yatim.
Al-Alaq: Dijadikan atau menjadi orang yang tawaduk, fasih dan cantik tulisannya.
 Al-Qadar: Panjang umur serta tinggi martabatnya.
Al-Bayyinah: Dengan izin Allah, mendapat pertunjuk di tangannya kaum yang zalim.
Al-Zalzalah: Allah mengoncongkan dengannya tumit orang-orang kafir.
Al-'Adiyat: Mendapat kuda.
Al-Qariah: Menjadi mulia kerana bertakwah dan banyak beribadah.
At-Takasur: Menjadi zuhud dan tidak menumpuk harta.
Al-Asr: Dijadikan orang yang sabar dan mentaati kebenaran. Dan juga dia rugi dalam perniagaan
tetapi akhirnya mendapat keuntungan yang banyak.
Al-Humazah: Dia mengumpul harta yang banyak yang bermanfaat baginya untuk amal-amal
kebajikan.
Al-Fil: Ditolong untuk menentang musuh-musuhnya dan di tangannnya Islam dapat menakluki
kawasan musuhnya.
Al-Quraisy: Dia memberi makan orang-orang miskin dan terjadi hubungan erat di antaranya dan hamba Allah yang lain.
Al-Ma'un: Berjaya mangalahkan orang-orang yang menentangnya.
Al-Kausar: Banyak kebaikannya di dua negeri.
Al-Kafirin: Diberi taufik untuk menentang orang-orang kafir.
An-Nasr: Allah SWT menolongnya untuk melawan musuh-musuhnya. Bermimpi membaca surat Al-Nasr juga menandakan dekatnya ajal orang yang bermimpi itu kerana ini merupakan surah pemberitahuan Rasulullah saw akan dekatnya ajalnya.
Al-Lahab: Sebahagian orang munafik memusuhinya tetapi akhirnya dikalahkan oleh Allah
Al-Ikhlas: Mendapat kesenangan, mulia dan terpelihara akidahnya. Menurut satu pendapat sikit keluarganya, tetapi senang hidupnya. Ada yang mengatakan bermimpi membaca surat ini menunjukkan dekatnya ajalnya.
Al-Falaq: Allah SWT memeliharanya daripada kejahatan manusia dan jin, daripada gangguan
binatang dan dengki manusia.
Al-Nas: Selamat daripada gangguan syaitan dan tenteranya.

SYAITAN *menurut Islam:
Syaitan: Sesiapa yang bermimpi diganggu syaitan bererti musuhnya menuduh isterinya berzina atau mengganggunya. Kata satu pendapat mimpi seperti itu menunjukkan orang yang bermimpi akan lepas daripada kesusahannya atau sembuh dari penyakit.


TERBANG *menurut Barat:
Terbang: Bermakna kejayaan, pencapaian dan prestasi. Menggambarkan harapan, hasrat dan citacita anda.
TERPERANGKAP *menurut Barat:
Terperangkap: Mimpi ini mengucapkan kehampaan dan kekecewaan anda dan kehilangan kuasa. Terperangkap di terowong atau tempat gelap lain bermakna anda kekurangan maklumat yang sangat penting, jika anda melihat jalan keluar atau sinaran, maka masalah anda akan dipecahkan.

U
ULAR menurut Islam:
Mendengar Bunyi Kulit Ular: bermakna menjauhkan diri dari musuh yang
menyembunyikan permusuhan dan berusaha untuk mengalahkannya. Jika bermimpi dibelit
dan dipatuk ular alamatnya akan beristeri dan jika perempuan akan lekas bersuami.
*menurut Barat:
Ular: Bermimpi ular bermakna kejahatan aneka ragam. Kalau anda membunuh ular, anda akan mengalahkan musuh anda. Cara bagaimana anda memegang ular menunjukkan bagaimana anda boleh menangani musuh anda. Kalau anda menginjak ular, anda akan menakutkan penyakit, dan menakutkan seorang (atau sesuatu) lain yang mencuba memikat pasangan anda.
Terpijak ular: Terpijak ular bermakna seseorang melawan anda atau mengkritikkan anda.
Banyak ular kecil: Ular kecil melambangkan kawan yang rupanya ramah tamah tetapi sebenarnya tidak berbaik-baik / mendapat tahu perkara atau rahsia yang sangat buruk.

313 TAFSIR MIMPI

Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaandan kemuliaan dalam hidupnya / Kesuburan tanah.
Mimpi melihat Nabi Adam as atau Nabi-Nabi yang lainnya, maka pertanda akan mendapatkan tambahan kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat.
Mimpi melihat anak-anak, maka pertanda akan mendapatkan jodoh dan dalam waktu yang dekat akan menikah.
Mimpi melihat orang di penjara lama sekali, maka pertanda akan kehilangan harta kekayaannya.
Mimpi melihat seorang polisi, maka pertanda akan mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan sehari-hari.
Mimpi melihat polisi di dalam kantornya, maka pertanda akan mendapatkan tamu seorang
sahabat yang lama berpisah.
Mimpi melihat seorang perempuan mengenakan kerudung, maka pertanda bahwa Anda harus bersikap hati-hati dalam menghadapi setiap masalah.
Mimpi melihat orang menangis, maka pertanda akan memiliki teman yang mengerti tentang
keadaan diri Anda.
Mimpi melihat seorang yang berkulit sawo matang, maka pertanda akan sukses dalam usahanya.
Mimpi bertemu dengan seorang pembesar, maka pertanda akan mendapatkan suatu kehormatan.
Mimpi bertemu setan, maka pertanda akan datang suatu keburukan kepada diri kita.
Mimpi melihat bidadari, maka pertanda akan menjadi seorang alim ulama.
Mimpi melihat malaikat, maka pertanda akan memperoleh kekayaan.
Mimpi melihat bertemu dengan para sahabat Nabi, maka pertanda akan mendapatkan karunia
dari Allah SWT.
Mimpi bertemu dengan orang banyak maka pertanda tidak akan berhasil segala yang
dikehendaki.
Mimpi seolah-olah bertemu dengan Tuhan, maka pertanda akan dikaruniai kebahagiaan hidup di dunia dan kemungkinan akan diampuni dosa-dosanya.
Mimpi melihat orang sedang bertinju, maka pertanda akan menerima kerugian yang besar dalam berusaha.
Mimpi melihat orang digantung, maka pertanda orang yang diimpikan akan mendapatlam karunia dan balasan dari Allah SWT.
Mimpi melihat orang yang dihukum mati, maka pertanda harus waspada terhadap perkataan dan perbuatan dalam pekerjaan.
Mimpi melihat seorang pemain sulap, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan.
Mimpi melihat orang sedang lompat indah, maka pertanda akan menerima penghormatan karena perbuatan baik Anda.
Mimpi melihat arsitek sedang bekerja, maka pertanda akan memperoleh sukses dalam pekejaan jika Anda bekerja pada orang lain.
Mimpi melihat orang buta, maka pertanda akan kedatangan seorang teman yang meminta
pertolongan.
Mimpi melihat orang main kartu, maka pertanda untuk tidak bertindak lebih jauh dalam
pekerjaan.
Mimpi melihat anak kembar, maka pertanda akan mendapatkan hasil yang biasa dalam berusaha.
Mimpi melihat orang yang bermain kecapi, maka pertanda akan mendengarkan berita yang
penting.
Mimpi melihat orang yang membawa golok, maka pertanda akan mendapatkan sedikit kesulitan dalam masalah keuangan.
Mimpi melihat orang bekerja di dalam kantor, maka pertanda akan segera mendapatkan
kedudukan yang baik.
Mimpi bertemu dengan seorang admiral, maka pertanda akan mendapatkan kesuksesan dalam berusaha dan dalam kehidupan sosial.
Mimpi bertemu dengan kekasihnya, maka pertanda akan mandapatkan kebahagiaan dalam
bercinta.
Mimpi bertemu dengan juru rawat, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan.
Mimpi melihat orang bertopeng pada sebuah pesta, maka pertanda akan mendapatkan sebuah kabar buruk.
Mimpi melihat wanita yang pingsan, maka pertanda kehidupan rumah tangga dalam keadaan
aman sentosa.
Mimpi bertemu dengan musuh atau saingan, maka pertanda akan bertemu dengan seorang
sahabat yang sangat baik.
Mimpi bertemu dengan seorang tukang ramal, maka pertanda Anda akan berada dalam
kebimbangan.
Mimpi melihat orang berpangkat masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan rejeki dari usaha Anda sekarang
Mimpi melihat orang turun dari langit dan masuk ke dalam rumah, maka pertanda sedang
dimurka oleh Allah 8WT karena telah melakukan perbuatan yang tidak disenangi olehNya.
Mimpi melihat pengantin, maka pertanda orang yang menjadi pengantin tersebut akan
mendapatkan kesusahan.
Mimpi melihat seorang wanita membawa pisau, maka pertanda wanita tersebut akan segera dikaruniai anak.
Mimpi bertemu dengan seseorang di dalam pondok, maka pertanda akan mendapatkan bantuan dari orang lain.
Mimpi melihat orang banyak di dalam sebuah pondok, maka pertanda akan berhasil dalam
berusaha.
Mimpi melihat seseorang mengenakan pakaian warna putih, maka pertanda akan menemui
kegagalan dalam berusaha.
Mimpi bertemu dengan seorang raja, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan yang
dinantikan.
Mimpi melihat teman Anda dirampok, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.
Mimpi melihat seorang perampok ditangkap polisi, maka pertanda ada pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu cepat.
Mimpi melihat orang dirantai dan Anda lepaskan, maka pertanda akan mendapatkan kebaikan dari teman sekerja.
Mimpi melihat seseorang tertimpa pohon, maka pertanda orang tersebut akan mengalami
kerugian dalam berusaha.
Mimpi melihat seseorang sedang merokok, maka pertanda mendapatkan teman untuk
menyelesaikan permasalahan orang tersebut.
Mimpi melihat seseorang memberi rokok kepada Anda, maka pertanda akan mendapatkan
kemajuan dalam waktu yang singkat.
Mimpi bertemu seseorang yang sangat sabar, maka pertanda akan mendapatkan seorang sahabat yang sangat baik.
Mimpi melihat seseorang meminta maaf kepada Anda, maka pertanda akan dipercaya oleh
orang tersebut.
Mimpi melihat seseorang yang sakit di dalam hutan, maka pertanda akan mendapat kail sesuatu yang tidak terduga.
Mimpi melihat seseorang sakit, maka pertanda akan diajak berunding oleh orang tersebut.
Mimpi melihat dua orang berjabat tangan, maka pertanda akan melihat sesuatu yang sangatmengejutkan.
Mimpi melihat seseorang membuang sampah di depan rumah, maka pertanda akan
dipermalukan oleh orang lain.
Mimpi bertemu dengan penjual sayur, maka pertanda akan mengalami perubahan hidup secara tiba-tiba.
Mimpi melihat orang tersenyum kepada Anda, maka pertanda akan berhasil dalam ,berusaha.
Mimpi melihat orang bersepeda, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan tetapi dapat Anda atasi.
Mimpi melihat setan mengejar teman Anda dan kemudian Anda menolongnya, maka pertanda akan mendapatkan godaan.
Mimpi melihat seseorang yang sedang mengerjakan suatu pekerjaan sulit, maka pertanda
Anda akan membantu teman Anda tersebut yang sedang dalam kesulitan.
Mimpi melihat orang menebang pohon kecil, maka pertanda akan datang sesuatu yang tidak
disukai.
Mimpi melihat orang menebang pohon besar, maka pertanda akan dapat menyelesaikan sebuah masalah.
Mimpi melihat seseorang menanam teh, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang tak
terduga.
Mimpi melihat orang menembak binatang atau burung, maka pertanda akan merasa kesusahan karena teman sendiri.
Mimpi melihat orang yang terbang, maka pertanda akan mendapatkan suatu kemajuan dalam hidup.
Mimpi melihat orang meniup terompet atau alat tiup sejenisnya, maka pertanda akan
mendapatkan berita yang menggembirakan.
Mimpi melihat keluarga yang sedang tertawa, maka pertanda bahwa keluarga tersebut akan
mengalami kesedihan.
Mimpi melihat orang tertawa dalam sebuah pesta, maka pertanda akan menemui banyak orang yang terserang suatu penyakit.
Mimpi melihat orang yang bertaubat, maka pertanda akan menyaksikan suatu masyarakat yang sejahtera.
Mimpi melihat orang yang mendoakan Anda, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya.
Mimpi melihat seorang raja memegang tongkat, maka pertanda Anda akan dibutuhkan oleh
pihak pemerintah.
Mimpi melihat tetangga membawa ubi ke rumah, maka pertanda akan tertipu oleh teman yangbermulut manis.
Mimpi melihat orang memenangkan undian, maka pertanda akan mengalami suatu kesedihan
yang mendalam.
Mimpi melihat banyak orang menunggu suatu undian, maka pertanda Anda akan melihat
bencana yang akan menimpa orang banyak.
Mimpi melihat seorang atasan membagi-bagikan upah, maka pertanda Anda dan teman-teman Anda akan mendapatkan suatu tugas baru dari atasan Anda.
Mimpi melihat seorang perempuan cantik seperti bidadari, maka pertanda akan mendapatkan halangan dalam melakukan pekerjaan.
Mimpi bertemu dengan seorang wartawan, maka pertanda akan berhasil dalam usaha.
Jika Mimpi melihat banyak orang di dalam kamar, maka pertanda akan mendapatkan ejekan
dari tetangga sendiri.
Mimpi melihat seorang yang' kaya, maka pertanda akan mendapatkan segala sesuatu yang
diinginkan.
Mimpi melihat orang yang kebal, maka pertanda akan mendapat dengki dari orang iain.
Mimpi melihat seseorang sedang bersedih, maka pertanda akan melihat orang tersebut hidupnya selalu, bahagia.
Mimpi bertemu dengan orang suci, maka pertanda akan hidup aman dan damai.
Mimpi bertemu dengan seorang wanita, maka pertanda akan memperoleh dukungan dalam
perjuangan Anda.
Mimpi bertemu dengan seorang pengarang, maka pertanda Anda akan bersahabat dengan orangorang penting.
Mimpi mendapat banyak luka, maka pertanda akan mendapat banyak keuntungan.
Mimpi bercukur atau memotong rambut, maka pertanda ada sanak saudara yang sedang sakit.
Mimpi sikunya lecet, maka pertanda akan menghadapi masalah yang harus diperhatikan dengan serius.
Mimpi kaki menjadi pincang, maka pertanda akan pindah ke tempat lain.
Mimpi mati, maka pertanda akan berada dalam keadaan sehat wal afiat.
Mimpi memiliki mata yang tajam, maka pertanda akan menjalin cinta dengan orang yang
diharapkan.
Mimpi memiliki mata yang berwarna biru, maka pertanda akan diantar oleh seseorang yang
diharapkan selama ini.
Mimpi melihat kuku, maka pertanda akan menerima warisan.
Mimpi mendengar suara detak jantung, maka pertanda akan mendengar sebuah kabar yang baik.
Mimpi melihat gambar hati (simbol cinta), maka pertanda akan segera menikah atau akan hidup bahagia bersama keluarga.
Mimpi melihat bibir sendiri, maka pertanda Anda harus berhati-hati dalam menjalankan usaha.
Mimpi menjadi gila, maka pertanda akan mendapatkan kesuksesan dalam dunia usaha.
Mimpi kemaluan terlepas, maka pertanda akan mendapatkan masalah besar.
Mimpi mencuci rambut atau keramas, maka pertanda Anda harus menjaga tingkah 1 aku Anda.

Mimpi memotong rambut orang lain, maka pertanda Anda harus berhati-hati terhadap rencana yang akan datang.
Mimpi memiliki tangan kuat, maka pertanda akan sukses dalam berpolitik atau berusaha.
Mimpi melihat tangan yang indah, maka pertanda akan memiliki bakat seni.
Mimpi melihat tangan yang kena kotoran, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan dalam berusaha meskipun sedikit.
Mimpi memiliki badan yang gemuk, maka pertanda akan disegani orong.
Mimpi memiliki badan kurus, maka pertanda tidak akan ada rejeki yang datang.
Mimpi tangan atau kaki putus, maka pertanda mendapatkan kesusahan mengenai harta.
Mimpi badan terikat dengan rantai, maka pertanda akan menderita sakit.
Mimpi melihat perut sendiri, maka pertanda akan terhindar dari kesusahan selama ini atau sanak saudara yang masih muda.
Mimpi bercermin muka, maka pertanda harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.
Mimpi berzina atau bersetubuh dengan seorang wanita maka pertanda akan mendapatkan suatu kerugian.
Mimpi berzina dengan seorang pelacur, maka pertanda akan mendapatkan istri yang sangat setia.
Mimpi berzina dengan seorang janda, maka pertanda akan mendapatkan seorang , pendamping yang masih gadis.
Mimpi berziarah kemudian mayatnya keluar dari kubur, maka pertanda akan mendapatkan
rejeki.
Mimpi berziarah ke makam wali, maka pertanda akan mendapatkan ketenangan hidup.dalam melakukan sesuatu.

Mimpi berziarah ke makam orang tua (ayah atau ibu), maka pertanda Anda harus bersabar
Mimpi membaca surat Yaasiin, maka pertanda akan memiliki rumah tinggal yang
membahagiakan.
Mimpi memberi upah pada pegawai, maka pertanda akan mendapatkan kasih sayang orang lain.
Mimpi sedang mandi, maka pertanda akan terlepas dari malapetaka atau kesialan.
Mimpi minum air di sungai, maka pertanda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Mimpi minum air yang jernih, maka pertanda akan terlepas dari prasangka buruk.
Mimpi berenang di dalam sungai, maka pertanda sesuatu yg diinginkan tidak terkabul.
Mimpi memenangkan suatu undian, maka pertanda akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
Mimpi menerima undangan dari orang lain, maka pertanda akan panjang umur.
Mimpi memberikan undangan pada orang lain, maka pertanda akan ditimpa kesalahpahaman.
Mimpi bertaubat kepada Allah, maka pertanda akan mendapatkan kehidupan yang sehat
sejahtera.
Mimpi tidur di sebuah perahu, maka pertanda yang tidak baik.
Mimpi meniup terompet, maka pertanda akan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam usaha.
Mimpi pesawat terbang, maka pertanda akan mendapatkan sebuah undangan istimewa.
Mimpi memadamkan sebuah kebakaran rumah, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.
Mimpi berjualan telur, maka pertanda akan mengalami perselisihan dengan pasangan.
Mimpi mengambil sebuah telur, maka pertanda akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan.
Mimpi menebang sebuah pohon, maka pertanda akan dapat mendamaikan sebuah perkara.
Mimpi membuka istri, maka pertanda akan menderita sakit.
Mimpi mencuci muka, maka pertanda terlepas dari kesusahan.
Mimpi pergi ke pasar, maka pertanda - akan menemukan godaan dan fitnah.
Mimpi menyembelih ayam, pertanda akan kehilangan salah satu orang tuanya.
Mimpi berkelahi dengan saudara sendiri, maka pertanda apa yang sedang diusahakan akan mendapatkan keberhasilan.

Mimpi menggunting sesuatu, maka pertanda akan mendapatkan uang atau pekerjaan.
Mimpi mengganti sprei tempat tidur, maka pertanda akan mengalami kegalauan dalam rumahtangga.
Mimpi mengambil air dari sumur, maka pertanda akan mendapatkan rejeki tetapi dengan jalan amarah.
Mimpi memelihara binatang memamah biak (seperti sapi, kuda dan sejenisnya), maka
pertanda akan memperoleh anak yang bijaksana.
Mimpi menyapu di dalam rumah, maka pertanda akan kedatangan tamu.
Mimpi membeli sebuah rumah, maka pertanda akan mendapatkan berkah dari Allah.
Mimpi membawa uang logam, maka Pertanda akan terkelupas kulit badannya.
Mimpi bertengkar dengan atasan, maka pertanda akan mendapatkan pujian dari atasan Anda.
Mimpi bertengkar dengan pasangan, maka pertanda akan mendapatkan sambutan hangat dari pasangan.
Mimpi berteriak di atas sebuah jembatan, maka pertanda akan dapat menyelesaikan perkara dengan mudah.
Mimpi memanggil seseorang, maka pertanda akan berpisah dengan teman.
Mimpi melakukan dzikir bersama-sama, maka pertanda akan mendapatkan ilmu pengetahuan.
Mimpi memanjat pohon, maka pertanda akan tercapai segala cita-citanya.
Mimpi menangis, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan.
Mimpi menyelam di dalam air, maka pertanda akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup.
Mimpi menyelam di air yang keruh, maka pertanda akan memiliki keinginan untuk melakukan pertapaan.
Mimpi menyeberangi sebuah sungai dengan perahu, maka pertanda akan mendapatkan pangkat.
Mimpi menembak sesuatu, maka pertanda akan mendapatkan keberhasilan dalam berusaha.
Mimpi mengunjungi sebuah rumah sakit, maka pertanda tidak dapat menyelesaikan sebuah
persoalan.
Mimpi memeluk istri, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.
Mimpi menggendong anak kecil, maka pertanda akan mengalami kerugian atau kesusahan.
Mimpi berbicara dengan seorang gadis, maka pertanda akan memperoleh kehidupan yang manis.
Mimpi menolong seorang pengemis, maka pertanda akan mendapatkan kemajuan dalam
kehidupan dan cinta.
Mimpi membeli pakaian, maka pertanda terlalu memikirkan kehidupan pada masa yang akandatang.
Mimpi menjahit pakaian sendiri, maka pertanda akan memperoleh seorang kenalan atau cinta yang baru.
Mimpi memakai pakaian kotor, maka pertanda akan mendapatkan baju baru.
Mimpi memakai topi, maka pertanda akan mendapatkan kenaikan pangkat.
Mimpi tentang keluarga, maka pertanda akan berusaha dalam suatu perjuangan.
Mimpi hidup bahagia dalam sebuah keluarga, maka pertanda mendapatkan keberuntungan
dalam keluarga.
Mimpi berada dia air bersama suami atau istri, maka pertanda akan beruntung usahanya.
Mimpi anak meninggal, maka pertanda akan timbul pertengkaran dalam keluarga.
Mimpi istri sedang melahirkan, maka pertanda akan mendapatkan rejeki besar.
Mimpi istri mengandung, maka pertanda akan ada halangan yang datang.
Mimpi berteman dengan lelaki lain, maka pertanda akan mengalami kerugian.
Mimpi tentang ayah, maka pertanda akan terselesaikan segala kesulitan yang menghadang.
Mimpi melihat ibu, maka pertanda akan sukses dalam berusaha yang begitu sulit.
Mimpi mendengar suara ibu, maka pertanda akan datang berita berharga.
Mimpi anak yatim, maka pertanda akan hidup penuh kegembiraan.
Mimpi seorang bujangan, maka pertanda tidak akan menikah dalam waktu dekat.
Mimpi menjadi hakim, maka pertanda pendapat Anda tidak akan mendapat sambutan dari teman.
Mimpi menjadi orang kikir, maka pertanda Anda harus berhati-hati pada masa yang akan datang.
Mimpi menjadi seorang tentara, maka pertanda akan selalu mengalami perubahan hidup.
Mimpi menjadi tua, maka pertanda akan berumur panjang dan dapat menjadi juru selamat.
Mimpi anak kecil yang menjadi besar, maka pertanda akan memperoleh kegembiraan.
Mimpi tidak mengenakan pakaian (telanjang), maka pertanda akan mendapatkan kesialan yang tidak terduga-duga.
Mimpi baju robek, maka pertanda akan kehilangan salah seorang anggota keluarga atau
mendapatkan kesusahan yang besar.
Mimpi mendapat baju besar, maka pertanda akan mendapat kenaikan pangkat.
Mimpi hilang dalam suatu gua, maka pertanda akan kehilangan segalanya.
Mimpi menjadi pengantin, maka pertanda akan mendapatkan uang atau mendapatkan kesusahan.
Mimpi orang sakit berkunjung ke rumah, maka pertanda akan mendapat halangan atau akan
terserang suatu penyakit.
Mimpi dikejar orang jahat, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.
Mimpi berjalan di tengah hujan, maka pertanda akan mengadakan kenduri.
Mimpi makan sambil berdiri, maka pertanda akan mendapatkan rejeki besar.
Mimpi perut kemasukan bulan, maka pertanda akan mendapatkan anak dan mendapatkan
kedudukan yang besar.
Mimpi badan gemetar dan panas, maka pertanda akan merasa senang di dalam pekerjaanya yang sekarang.
Mimpi memperoleh sebuah cermin, maka pertanda akan mendapatkan jodoh yang mulia dan kaya raya.
Mimpi mendapatkan mangkok atau piring, maka pertanda akan mendapatkan tambahan rejeki.
Mimpi tembok rumah runtuh, maka pertanda apa yang dikerjakan akan mendapat kerugian besar.
Mimpi dioperasi atau dibedah, maka pertanda semua yang dikerjakan akan mendapatkan
keuntungan.
Mimpi rumahnya rusak, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan.
Mimpi dikelilingi oleh capung, maka pertanda akan menemui musibah jika tidak berhati-hati.
Mimpi merasa bahagia, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan.
Mimpi menjadi yatim piatu, maka pertanda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Mimpi menjadi seorang pelayan hotel, maka pertanda akan mendapatkan pekerjaan baru yang lebih rendah dari sebelumnya.
Mimpi terserang penyakit campak, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.
Mimpi naik perahu, maka pertanda akan memiliki kedudukan yang tinggi.
v berdiri di atas salju, maka pertanda rencana Anda akan menemui jaIan buntu.
Mimpi makan di restoran sendirian, maka pertanda akan mengalami kegagalan dalam
mewujudkan keinginan.
Mimpi berada di barak tentara, maka pertanda akan melakukan sebuah perjalanan.
Mimpi pingsan, maka pertanda rencana Anda akan mengalami kegagalan.
Mimpi menemukan sapu tangan, maka pertanda akan berselisih dengan kekasih Anda.
Mimpi menemukan sebuah selimut, maka pertanda akan mendapatkan hidup yang serba
kecukupan.
Mimpi memanggul senapan, maka pertanda akan memiliki nama baik.
Mimpi kehilangan sepatu, maka pertanda akan kehilangan sahabat baik.
Mimpi menemukan sepatu, maka pertanda akan dihormati oleh orang banyak.
Mimpi menjadi seorang juru pidato, maka pertanda akan menjadi pemimpin masyarakat.
Mimpi dikhianati oleh teman, maka pertanda Anda akan tetap setia kepada suami atau istri.
Mimpi tinggal di danau (sebuah rumah kecil di tengah sawah), maka pertanda akan
memperoleh kehidupan yang bahagia.
Mimpi menjadi seorang juru rawat, maka pertanda akan mendapatkan jabatan yang berhubungan dengan kesehatan.
Mimpi menjadi juara dalam suatu lomba, maka pertanda usahanya akan maju.
Mimpi berada di dalam sebuah kapal, maka pertanda akan datang musuh yang merusak usaha.
Mimpi memiliki rambut botak maka pertanda akan menerima kabar tidak baik.
Mimpi digigit ular, maka pertanda akan mendapatkan pasangan hidup.
Mimpi melihat ular yang banyak, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan yang tak
terduga.
Mimpi dikejar ular, maka pertanda ada seseorang yang mencintai Anda.
Mimpi melihat ular masuk rumah, maka pertanda akan kedatangan tamu yang membawa
kebahagiaan.
Mimpi memelihara anak ayam, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan.
Mimpi memberi makan ayam, maka pertanda akan mendapatkan seorang anak.
Mimpi menyembelih seek or babi, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.
Mimpi memegang seekor tikus /luka /mati, maka pertanda akan mendapatkan aib atau malu.
Mimpi membunuh tikus, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan dalam usaha.
Mimpi melihat seekor singa, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan tinggi.
Mimpi melihat buaya masuk ke dalam rumah maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.
Mimpi melihat buaya di sungai, maka pertanda akan menemui bahaya.
_________________________________________________________

Mimpi melihat burung merak, maka pertanda akan mendapatkan pertolongan seorang yang
budiman.
Mimpi melihat burung sedang terbang, maka pertanda akan memperoleh kehidupan yang
menyenangkan.
Mimpi memegang burung dara, Maka pertanda akan mendapatkan sebuah berita.
Mimpi melihat burung gereja, Maka pertanda akan mendapatkan jalan untuk melakukan sebuah usaha.
Mimpi menyembelih seekor sapi, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan yang tidak
terduga.
Mimpi melihat sapi masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang
banyak.
Mimpi dikejar-kejar oleh kijang, maka pertanda akan mendapatkan simpati dari banyak orang.
Mimpi melihat seekor gajah, maka pertanda akan mendapatkan pujian dari orang lain.
Mimpi melihat gajah masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan kenaikan
pangkat.
Mimpi melihat gajah keluar dari rumah, maka pertanda akan mendapatkan seorang tamu yang terhormat.
Mimpi memancing ikan, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang tidak terduga.
Mimpi melihat seekor ikan berenang di air, maka pertanda akan mendapatkan suatu pekerjaan yang diharap-harapkan. Jika bennimpi melihat seekor ikan yang dapat terbang, maka pertanda akan mengalami kemerosotan dalam berusaha.
Mimpi melihat seekor ular naga, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan atau
mendapatkan seorang anak yang bijaksana.
Mimpi dikejar seekor ular naga, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.
Mimpi melihat ular naga yang sedang tidur, maka pertanda akan mengalami kerugian dalam
usaha.
Mimpi dikejar-kejar harimau, maka pertanda akan mandapatkan seorang pendamping yang setia.
Mimpi melihat harimau yang masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan memperoleh
kesusahan.
Mimpi melihat seekor itik, maka pertanda akan mendapatkan ketenangan jiwa.
Mimpi melihat kambing, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.
Mimpi memakan daging kambing, maka pertanda akan mendapatkan, harta benda yang banyak.
Mimpi melihat seekor kelabang, maka pertanda Anda sedang diintai oleh seorang.
Mimpi digigit oleh seekor kelabang, maka pertanda akan mendapatkan godaaan dari seseorang.
Mimpi digigit oleh lintah, maka pertanda akan mendapatkan godaan dari wanita jahat.
Mimpi melihat seekor lintah, maka pertanda akan mendapatkan godaan seorang wanita.