Saturday, June 5, 2010

Hak,Peranan dan Tangungjawab Suami Isteri

Dalam institusi perkahwinan, Allah telah mengamanahkan tanggungjawab tertentu kepada pasangan suami isteri. Tanggungjawab ini merupakan ibadat yang mesti di tunaikan oleh pasangan dan perlaksanaan tanggungjawab sepertimana yang dihendaki Allah akan membawa kebahagiaan kepada keluarga.

Oleh itu sebagai umatNya, pasangan suami isteri perlu bekerjasama dan bersefahaman dalam menjalani amanah Allah. Mereka patut mencontohi keluarga Rasulullah s.a.w. ke arah menjadikan rumahtangga sebagai syurga di dunia. Pejalanan hidup berumahtangga mestilah berpandukan ajaran Islam dan dijadikan tempat untuk merealisasikan ajaran tersebut secara menyeluruh.

NAFKAH

Pemberian nafkah oleh suami kepada keluarga merupakan satu tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Nafkah tersebut merangkumi perbelanjaan makan minum, tempat tinggal, keselamatan dan perlindungan• Walaupun ia merupakan satu tanggungjawab, pemberian nafkah juga boleh diibaratkan sebagai sedekah kepada keluarga. Ini telah dijelaskan dalam hadith Nabi s.a.w yang bermaksud;

“Sesiapa yang memberi nafkah kepada isterinya, anaknya dan ahli keluarganya, maka ia (iaitu nafkah) yang diberikan adalah sedekah”.
(Hadis Riwayat Ibn Majah)

Pemberian nafkah tersebut mengikut kemampuannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
“ Hendaklah menafkahkan orang-arang kaya itu dari kekayannya dan sesiapapun yang sempit rezekinya maka nafkahkanlah daripada apa yang Allah berikan padanya. Tidaklah Allah membebankan sesuatu jiwa itu kecuali sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Nanti bakal Allah jadikan selepas kesusahan itu kemudahan”.
(Surah al-Talaq: 7)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
“ Cukup berdosa ke atas orang yang menahan nafkah ke atas orang yang ditanggungnya”.
(Hadis Riwayat Muslim)

(a) Perbelanjaan Keluarga
Aspek perbelanjaan keluarga ditekankan dalam al-Quran. Di sini disenaraikan beberapa contoh ayat dan hadith yang menekankan kepentingan perbelanjaan ke atas keluarga.

Firman Allah s.w.t. yang maksudnya :
"Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, kerana Allah telah melebihkan orang lelaki (daripada beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang Ielaki telah membelanja (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka."
(Surah al-Nisa' ayat 34)


Firman Allah s.w.t yang maksudnya :
“Wajiblah ke atas orang yang berkesanggupan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rezekinya itu ketika memberi nafkah menurut apa yang diberikan Allah kepadanya”.
(Surah al-Talaq ayat 7)

Sabda Nabi s.a.w yang maksudnya :
“Apabila kamu membelanjakan satu dinar atas nama Allah s.w.t. satu dinar untuk memerdekakan hamba, memerlukan dan satu untuk keluargamu, dinar yang kamu belanjakan ke atas keluargamu dianggap satu ibadah dan perbuatan yang mulia, dan kamu akan mendapat ganjaran melimpah daripada Allah s.w.t."
(Hadis Riwayat Muslim dan al-Tirmizi)

(b) Makan Minum dan Pakaian :
Menyediakan keperluan asas keluarga seperti makan, minum dan pakaian adalah tugas bapa. Firman Allah s.w.t yang maksudnya :
“Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
(Surah al-A'raf ayat 31)

Firman Allah s.w.t maksudnya :
“Wahai orang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik (halal) Kami berikan kepada kamu”.
(Surah al-Baqarah ayat172)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
“Ya Rasulullah, apakah hak isteri ke atas kami? Bersabda Rasulullah, “hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan dan hendaklah memberikan pakaian kepadanya seperti mana engkau berpakaian”.
(Riwayat Abu Daud dan al-Nasa'i)

iii) Tempat tinggal :
Bapa bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang sesuai untuk anak-anak dan isteri. Ini bagi menjamin keselamatan mereka. 

Firman Allah s.w.t. yang maksudnya :
  “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu tinggal mengikut kemampuan kamu”.
(Surah al-Talq: 6)

iv) Keselamatan dan Perlindungan
Hadith Nabi s.a.w menceritakan kepentingan mengawal keselamatan dan memberi perlindungan kepada keluarga. Perlindungan dan keselamatan yang diberikan kepada keluarga disamakan seperti seorang yang mati syahid.

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta bendanya maka dia adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan dirinya maka dia adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahanknn agamanya maka dia adalah mati syahid dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya maka dia adalah syahid”.
(Hadis Riwayat al-Tirmizi)

Dalam masyarakat sekarang di mana kedua suami isteri berkeria, tanggungjawab memberi nafkah tetap di tangan suami. WaIaubagaimana pun, isteri boleh membantu di mana yang sesuai. Sum6angan isteri kepada keluarga merupakan sedekah yang akan dibalas oleh Allah.

MAS KAHWIN

Mas kahwin merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada isterinya setelah berlaku akad nikah. Dalam bayaran mas kahwin ini telah tertera dalam beberapa cantoh ayat Quran dan hadith seperti di bawah.

Maksudnya:
“Berikan mas kahwin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Sabda Nabi s.a.w. yang maksudnya:
“Mana-mana lelaki mengahwini perempuan atas sekurang-kurangnya mahar/ sebanyak-banyaknya tetapi tidak ada maksud hendak membayarkan dia kepada perempuan itu sebagai haknya, setelah itu ia mati dan padahal belum lagi ia tunaikan, maka ia bertemu nanti dengan Allah pada hari Qiamat termasuk ia dalam bahagian orang yang berzina.
(Hadis Riwayat al-Tabarani dan al-Hakim)

LAYANAN YANG BAIK DAN SALING MENGHORMATI
Suami isteri adalah individu asas dalam unit keluarga yang baru terbentuk. Hubungan yang tejalin ini akan membentuk caragaya interaksi dan hidup dalam keluarga. Hubungan rutin dan layanan akan menjadi pola caragaya kehidupan kelak. Oleh itu, suami isteri perlu membentuk hubungan dan memberi layanan yang sempurna.

Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya. Dan akulah yang paling baik kepada isteriku.”
(Hadis Riwayat al-Tirmizi)

DIDIKAN

Suami sebagai pemimpin rumahtangga perlu dibekalkan ilmu pengetahuan supaya dapat membimbing keluarga dengan sempuma. Pemimpin berilmu dapat menerajui keluarga ke jalan Allh dan dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Suami perlu menggunakan strategi yang kreatif dan berlemah-lembut semasa mendidik isteri. Oleh kerana keistimewaan kedudukan suami dalam rumahtangga, para suami perlu bersedia menunaikan tanggungjawabnya.

Firman Allah s.w.t yang maksudnya:
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian yang lain dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Dengan sebab itu maka wanita soleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya di belakang suaminya kerana Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khuatirkan nusyuz maka nasihatlah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.”
(Surah al-Nisa’ ayat 34)

HAK SUAMI/TANGGUNGJAWAB ISTERI
A. TAAT KEPADA SUAMI

Isteri tidak mempunyai banyak tanggungjawab terhadap suaminya. Tanggungjawab utama adalah untuk mentaati suami dalam segala urusan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Suruhan ini tertera dalam Qur'an dan hadis seperti di bawah.

Firman Allah maksudnya:
“Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat Allah dan suaminya (dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolonganNya."
(Surah al-Nisa ayat 34)

Ketaatan kepada suami adalah terhad kepada perkara kebaikan sahaja. Tidak wajib patuh kepada suami sekiranya isteri disuruh melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Ini bertepatan dengan hadith Rasulullah s.a.w. maksudnya:“Tidak boleh taat kepada seseorang dalam melakukan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.”

(Riwayat al-Bukhori dan Muslim)

B. LAYANAN YANG BAIK DAN DIHORMATI

Isteri bertanggungjawab memberi layanan yang sebaik-baiknyakepada suami. Begitu juga suami sewajamya dihormati. Dengan kata lain segala suruhan suami yang tidak bertentangan dengann bertentangan dengan kehendak Islam mesti dituruti. Layanan baik serta sifat hormat menghormati mampu mewujudkan kebahagiaan rumahtangga.

Firman Allah:

Maksudnya: ”Bukankah tiada balasan bagi amalan yang baik itu melainkan balasan yang baik juga.

(Surah al-Rahman: 60)

TANGGUNGJAWAB BERSAMA SUAMI ISTERI
A. KASIH SAYANG

Sifat kasih sayang merupakan faktor utama dalam mewujudkan persekitaran ceria dan bahagia dalam rumahtangga. Perasaan kasih sayang antara suami isteri akan menentukan rumahtangga itu berkekalan dan mewujudkan Kerjasama antara suami isteri. Sebuah rumahtangga tidak akan kekal jika perasaan kasih sayang tidak wujud antara suami isteri. Kasih sayang merupakan pemangkin untuk kebahagiaan rumahtangga.

Maksudnya:

“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya, bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir.

(Surah al-Rum: 21)

Maksudnya:

“Isteri-isteri kamu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu sebagai pakaian bagi mereka.”
(Surah al-Baqarah: 187)

Maksudnya:

“Dan bergaullah dengan isterimu dengan baik, jika kamu membenci mereka kerana sesuatu sebab bersabarlah kerana Allah menjadikannya kebaikanyang banyak.”
(Surah al-Nisa': 19)

Hubungan suami isteri perlu berasaskan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan ini akan wujud jika suami isteri mempunyai sifat amanah. Amanah dalam ertikata senang untuk berbicara isihati dan kedua pihak dapat menerima satu sama lain dengan redha dan ikhlas. Kepercayaan ini terbentuk melalui saluran komunikasiyang terbuka.

Maksudnya:

“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar hidup dalam kerugirm,ic~li yang beriman dan mengerjakan amal sal~h dan salitrg nasi~satmenasihati supaya mempertahankan kebenaran dan saling nasihatinenasihah' supaya mengamalkan kebenaran.”
(Surah al-Asr: 1-3)

Maksudnya:

“Isteri-isteri kamu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu sebagaipakaian bagi mereka.”
(Surah al-Baqarah: 187)

Maksudnya:

“Dan bergaullah dengan isterimu dengan baik, jika kamu membenci mereka kerana sesuatu sebab bersabarlah kerana Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.
(Sarah al-Isra'; 19)

AMANAH

Hubungan suami isteri perlu berasaskan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan ini akan wujud jika suami isteri mempunyai sifat amanah. Amanah dalam ertikata senang untuk berbicara isihati dan kedua pihak dapat menerima satu sama lain dengan redha dan ikhlas. Kepercayaan ini terbentuk melalui saluran komunikasi yang terbuka.

Maksudnya:

“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar hidup dalam kerugian, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling nasihat menasihati supaya mempertahankan kebenaran dan saling nasihat menasihati supaya mengamalkan kebenaran.”
(Surah aI-Asr: 1-3)

WUJUDKAN PERGAULAN YANG BAIK
Pergaulan yang baik antara suami isteri menjadi asas kepadapembentukan keluarga bahagia. Pergaulan yang baik akanmewujudkan suasana harmoni dan tenang dala~n rumahtangga.Persekitaran ini dapat menyuburkan hubungan antara suami isteridan seterusnya mewujudkan keadaan hormat menghormati danmembentuk semangat kekitaan dan paduan dalam keluarga.

Maksudnya:

“Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain (suami atau isteri). Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan.”

(Surah Ali Imran: 134)

Maksudnya
“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat antara satu dengan lain.
(Surah al-Hujurat: 12)

HUBUNGAN KELAMIN

Akad nikah menghalalkan seorang lelaki dan perempuan mengadakna hubungan kelamin secara sah. Hubungan ini merupakan satu hubungan yang intim dan personal dan tidak boleh diceritakan kepada orang ramai. Hubungan kelamin merupakan rahsia keluarga. Ia adalah merupakan sebahagian daripada ibadah kehidupan berkeluarga.

Maksudnya:

“Dan gaullah isteri-isteri kamu dengan baik. Kemudian apabila kamu tidakmenyukai mereka maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, pada hal Allah menjadikan adanya kebaikan yang banyak.”
(Surah al-Nisa': 19)

Maksudnya:

“Dan bagi kamu pahala kerana bersetubuh dengan isteri. Bertanya para sahabat: Apakah seseorang dari kami melepaskan syahwatnya mendapat pahala? Apakah: pendapat kamu kalau meletakkannya (syahwat itu) pada yang haram apakah tidak ia berdosa? Maka begitulah bila ia meletakkan pada tempatnya yang halal ia pasti beroleh pahala.”

(Riwayat Muslim)

Dalam hubungan kelamin kerjasama dan sifat bertolak ansur antara pasangan perlu dipupuk. Pasangan perlu saling memahami keperluan masing. Pasangan perlu berterus terang dalam menceritakanan keperluan masing-masing kerana perasaan segan dan malu akan mempengaruhi pencapaian kepuasan masing-masing. Walaupun begitu ada jalan dan mesa tertentu di mana hubungan kelamin tidak digalakkan.

Maksudnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri yang satu, dan ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya (diri suami isteri), untuk bersenang hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain. Ketika suami mencampuri isterinya, mengandunglah ia dengan kandungan yang ringan, serta teruslah ia dengan keadaan itu (ke suatu waktu). Kemudian ketika ia merasa berat (dan menaruh bimbang) berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka (dengan berkata): Sesungguhnya jika Engkau (wahai Tuhan kami) mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi dari orang-orang yang bersyukur.
(Surah aZ-A'rafI 189)

MENGHORMATI PERSEMENDAAN

Pasangan suami isteri adalah individu dari keluarga yang berlainan.Keluarga masing-masing telah membesarkan insan dengan caragaya yang berlainan. Walaupun begitu sebagai pasangan kita perlu memahami dan menghonnati mereka. Dalam masyarakat kita perkahwinan bukan sahaja antara dua individu yang berkasih sayang tetapi melibatkan pertalian hubungan persaudaraan antara dua keluarga.

SAMA-SAMA MEMAHAMI MASALAH PASANGAN

Pasangan suami isteri merupakan dua personaliti yang berlainan. Sebagai manusia biasa pasangan mungkin mempunyai masalah tersendiri. Oleh itu, pasangan mestilah saling memahami kelemahan diri dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang dihadapi supaya hubungan yang baru terbentuk ini dapat berkembang.

Maksudnya:

“Bersabarlah terhadap apa jua yang menimpa kamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk hak-hak yang diwajibkan oleh Allah.

(Surah Luqman: 17)

Maksudnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelangaran.”

(Surah al-Maidah: 2)

SUAMI ISTERI MEMPUNYAI SIFAT CEMBURU

Perasaan cemburu merupakan fitrah semulajadi manusia. Perasaan cemburu ini timbul atas dasar percintaan antara pasangan. Cemburu terbahagi kepada dua, iaitu berasaskan keimanan dan cemburu berasaskan nafsu. Cemburu berasaskan keimanan akan membawa keharmonian dan kebahagiaan rumahtangga manakala cemburu atas dasar nafsu akan merosakkan rumahtangga.

“Sesungguhnya sifat cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci A1lah. Dan di antara buruk sangka itu pun ada yang disukai Allah dan ada yang dibencinya. Cemburu yang disukai Allah ialah perasaan cemburu terhadap masalah yang patut dicurigai. Cemburu yang dibenci Allah ialah cemburu terhadap sesuatu yang tidak patut diragui. Buruk sangka yang disukai Allah ialah buruk sangka terhadap dirinya ketika dalam pertempuran. Buruk sangka yang tidak disukai Allah ialah buruk sangka yang bersarang dalam jiwa seseorang.


(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan al-Nasaei)

Seorang suami juga dituntut mengawal isterinya dari sebarang gejala buruk yang boleh merosakkan kehormatan dan nama baiknya. Lantaran itu dia digalakkan agar bersikap cemburu terhadap isterinya. Sabda Rasulullah s.a.w.:

Maksudnya:

“Sesungguhnya Allah cemburu dan seorang mukmin juga canburu, dan cemburu Allah itu ketika seseorang hambaNya melakukan sesuatu yang diharamkan ke atasnya.

KETERAMPILAN YANG BAIK

Bagi mewujudkan kebahagiaan hubungan suami isteri pasangan perlu memiliki keterampilan diri yang baik. Keterampilan diri mencerminkan keperibadian seseorang. Justeru itu, setiap pasangan perlu berusaha supaya memiliki sifat tersebut.

Sabda Rasulullah s.a.w:

Maksudnya:

“ Sesungguhnya aku berhias untuk isteriku sebagaimana ia sesungguhnya berhias untukku. Aku tidak ingin hakku tidak dipenuhi oleh isteriku kerana aku wajib memenuhi haknya yang ada padaku, kerana Allah telah berfirman: “dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipan menurut cara yang baik.".

(Riwayat Ibn Abbas)

HARTA BERSAMA

Islam membenarkan individu dan keluarga memiliki harta persendirian. Walau bagaimanapun cara pengumpulan harta hendaklah dilakukan dengan cara yang sah dan halal. Umat Islam dilarang mencari harta hinggakan lupa mengerjakan ibadah yang lain.

Maksudnya:

“Dan carilah pada apa yang dikurniakan oIeh Tuhan kamu untuk perkampungan akhirat dan jangan lupa nasib kamu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik terhadap kamu dan janganlah melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyintai para perosak.”

(Surah al-Qasas: 77)

Maksudnya:

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) di antara kamu dengan jaIan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan hasrat kamu (memberi rasuah) kepada hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)

(Surah al-Baqarah: 188)

KERJASAMA
Kerjasama antara suami isteri perlu dipupuk dari ke semasa kesemasa. Kerjasama tersebut akan mengurangkan beban serta dapat mencapai keharmonian rumahtangga Sifat tolong menolong menjadi intipati kehidupan berkeluarga dan akan membentuk semangat kekitaan dalam keluarga Semangat kekitaan yang timbul daripada kerjasama dengan sendirinya akan meningkat paduan keluarga dan kemungkinan menghindarkan perpecahan keluarga.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksudnya :
“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
(Surah al-Maidah ayat 2)


Keadaan Manusia Semasa Akhir Zaman

Sahabat yang dimuliakan,
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia :

*. Di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan.

*.Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) kekejian.

*. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya kamu.

*. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu.

*. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu.

*.Dan apabila kamu memberinya kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya.

*.Anak kecil mereka jahil.

*. Pemuda mereka licik.

*.Sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan melarang yang yang mungkar.

*. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan.

*. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan.

*.Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat.

*.Dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma’ruf malah menjadi tertuduh.

*.Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah,

*. Sedangkan orang fasiq menjadi mulia.

*.Sunnah di tengah mereka adalah bida’ah,

*. Sedangkan bida’ah itu sendiri adalah sunnah.

*.Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka.

*.Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.”

(Hadith Riwayat Thabrani- Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir)

Sahabat yang dirahmati Allah,
Marilah sama-sama kita lihat dalam hadis-hadis Nabi menunjukkan tanda-tanda kecil kiamat sebagai pengajaran untuk kita.

Didapati kini bahawa seluruh tanda-tanda kecil telah muncul dan terbukti seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi s.a.w.

1. Penaklukan Baitulmuqaddis:
Dari Auf b. Malik r.a., katanya, "Rasulullah s. a. w. telah bersabda:"Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya, iaitu penaklukan Baitulmuqaddis." - (Hadis Sahih Bukhari)

2. Zina bermaharajalela.
"Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keldai). Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." -(Hadis Sahih Muslim)

3.Pemimpin yang terdiri dari orang yang jahil dan fasik.

4. Bermaharajalela alat muzik.
"Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh, rusuhan dan perubahan muka."Ada yang bertanya kepada Rasulullah; "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab; "Apabila telah bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" -(Hadis Riwayat Ibnu Majah)

5. Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita
"Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya, kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" - (Hadis Sahih Muslim)

6.Menghias masjid dan membanggakannya.
"Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" - (Hadis Riwayat Nasai)

7. Munculnya kekejian, memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik.
"Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga." -(Hadis Riwayat Ahmad dan Hakim)

8.Ramai orang menuntut ilmu kerana pangkat dan kedudukan.

9. Ramai orang soleh meninggal dunia.
"Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama dimuka bumi, maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran" -(Hadis Riwayat Ahmad)

10. Orang hina mendapat kedudukan terhormat.
"Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka' bin Luka'(orang yang bodoh dan hina). Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" -(Hadis Riwayat Thabrani)

11.Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja.
"Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja." -(Hadis Riwayat Ahmad)

12.Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a."Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang"

13.Banyaknya berlaku pergaduhan dan pembunuhan
"Kiamat tidak akan berlaku kecuali apabila ilmu telah diangkat, banyaknya berlaku gempa bumi, timbulnya huru-hara dan banyak pergaduhan iaitu pembunuhan - (Hadis Sahih Bukhari)

14. Orang fasik dimuliakan sedangkan orang mulia dan terhormat direndahkan.
"Sungguh hebat dia, sungguh jarang orang seperti dia dan sungguh pintar dia sedangkan di dalamnya tidak ada iman sedikitpun" -(Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tarmizi, Ibnu Majah)

Sahabat yang dihormati,
Marilah sama-sama kita renungkan hadis-hadis di atas sebagai sebagai muhasabah diri kita bahawa keadaan manusia akhir zaman dan tanda-tanda kecil kiamat adakah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w itu telah berlaku pada masyarakat kita hari ini? Sekiranya telah ada maka dunia kita telah hampir kepada penghujungnya.

Nabi s.a.w berpesan pada kita bahawa hendaklah kita tetap berpegang teguh dengan iman dan Islam. Kita jaga iman kita supaya sentiasa bersih, teguh dan tidak bercampur degan syirik dan kita berpegang teguh dengan Islam dan tidak bercampur dengan amalan dan kehidupan jahiliah.

Sentiasalah kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah s.w.t. semoga Allah s.w.t sentiasa mengampunkan dosa-doas kita dan menerima amal soleh yang kita kerjakan dan sentiasa merahmati hidup kita di dunia dan akhirat.

Friday, June 4, 2010

Kehancuran Israel Menurut Al-Qur'an dan Hadis.Kejahatan Yahudi

Tragedi Flotilla pekan lalu benar-benar menggetarkan hati manusia di seluruh dunia yang masih memiliki nurani kemanusiaan. Sehingga kutukan terhadap kebiadaban Israel terus mengalir dari berbagai belahan dunia. Tragedi itu menunjukkan dengan kasat mata, betapa kejahatan Israel tidak memandang agama, ras, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pokoknya siapa saja yang menentang kebijakan Israel memblokade Gaza akan mereka serang dengan cara apa pun. Kejahatan semacam ini belum seberapa dibandingkan dengan kejahatan nenek moyang mereka terhadap para Nabi. Berikut ini sejumlah kejahatan Yahudi yang direkam oleh Al-Qur’an dan Hadits.

Allah Ta'ala berfirman:

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

"Dan telah Kami tetapkan bagi Israil dalam al-Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”. (QS. Al-Isra: 4)

Kejahatan Yahudi disebabkan sifat dengki mereka:

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

“Sebagian besar Ahli Kitab (Yahudi) menginginkan sekali agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena kedengkian yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran......". (QS. Al-Baqarah: 109)

Makar jahat mereka yang pertama terjadi pada zaman Nabi Ya’qub, moyang mereka. Mereka berkeinginan menyingkirkan saudaranya sendiri, Yusuf yang berakhlaq mulia sehingga mereka lebih dicintai bapaknya. (QS.Yusuf: 7-18).

Kegemaran mereka membunuh para Nabi dan Rasul seperti membunuh Nabi Yahya secara kejam yaitu memenggal lehernya dan kepalanya diletakkan di nampan emas. Nabi Zakaria juga dibunuh secara keji, yaitu dengan digergaji tubuhnya. Kedua pembunuhan ini terjadi pada masa pemerintahan raja Herodes. Mereka juga gemar membunuh orang-orang sholeh lainnya.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih". (QS. Ali Imran: 21)

Nabi Isa pun tidak luput dari rencana busuk mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. “Dan karena ucapan mereka: Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih Isa ibnu Maryam Rasul Allah”. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh dan salib itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka (Yudas Iskaryot). Sesungguhnya orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan Isa) benar-benar dalam keraguan tentang (yang dibunuh) itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu Isa”. (QS. An-Nisa’: 157).Zu Nuwas adalah seorang raja Yahudi Najran di Yaman yang sangat fanatik, tidak ingin ada agama lain di daerah kekuasaannya. Alkisah ada sekelompok pengikut Nabi Isa yang setia (Nasrani), ketahuan oleh mata-mata kerajaan. Lalu mereka dipaksa murtad dan masuk Yahudi, siapa tidak mau akan dibakar hidup-hidup. Raja Zu Nuwas memerintahkan pasukannya untuk menggali parit dan menyiapkan kayu bakar, yang akan digunakan untuk membakar umat Nasrani yang tidak mau murtad. Kejadian ini dikisahkan di dalam Al-Qur’an: "Binasalah orang-orang yang membuat parit, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji". (QS. al-Buruj: 4-8)

Singkat cerita, kejahatan Yahudi pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam-pun tak kurang kejinya. Yahudi Bani Qainuqa' adalah Yahudi pertama yang mengingkari janjinya dengan Rasulullah, pemicunya adalah diganggunya seorang muslimah yang datang ke pasar mereka. Ia duduk di depan salah seorang pengrajin perhiasaan, mereka merayunya agar membuka cadar yang dipakainya namun ia menolak. Lalu si pengrajin menarik ujung baju si wanita dan mengikatkannya ke punggung wanita tadi, ketika berdiri terbukalah auratnya, lalu mereka menertawakannya. Sang wanita pun berteriak minta tolong. Seorang lelaki muslim mendengar lalu menerjang si pengrajin dan membunuhnya. Melihat kejadian itu orang-orang Yahudi mengerumuninya, dan beramai-ramai membunuh lelaki muslim tersebut. Mendengar berita kematian lelaki itu, maka keluarganya menuntut pertanggungjawaban orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam datang bersama para sahabat mengepung mereka selama 15 malam. Atas perintah beliau mereka diberi hukuman untuk meninggalkan Madinah.

Yahudi Bani Nadhir melakukan pengkhianatan yang kedua. Suatu saat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pergi ke perkampungan Yahudi bani Nadhir untuk meminta diyat (denda) dua orang muslim yang terbunuh dari Bani Amir, yang melakukan pembunuhan adalah Amr bin Umayyah Ad-Dhimari, seorang Yahudi. Permintaan itu diajukan karena sudah adanya ikatan perjanjian persahabatan antara Rasulullah dengan mereka. Ketika beliau datang mengutarakan maksud kedatangannya, mereka berkata: “Baik wahai Abu Qasim! kami akan membantumu dengan apa yang engkau inginkan.”

Pada saat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam duduk bersandar di dinding rumah mereka, kemudian mereka saling berbisik, kata mereka: “Kalian tidak pernah mendapati lelaki itu dalam keadaan seperti sekarang ini, ini kesempatan buat kita. Karena itu hendaklah salah seorang dari kita naik ke atas rumah dan menjatuhkan batu karang ke arahnya”, dan untuk tugas ini diserahkan kepada Amr bin Jahsy bin Ka’ab. Lantas ia naik ke atas rumah guna melaksanakan rencana pembunuhan ini, tetapi Allah melindungi Rasul-Nya dari makar orang-orang Yahudi tersebut dengan mengirimkan berita lewat Malaikat Jibril tentang rencana jahat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bergegas pulang ke Madinah, dan memberitahukan kepada para sahabatnya tentang usaha makar tersebut. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap pergi memerangi mereka. Ketika orang Yahudi Bani Nadhir mengetahui kedatangan pasukan Rasulullah, mereka cepat pergi berlindung di balik benteng. Pasukan Islam mengepung perkampungan mereka selama 6 malam, beliau memerintahkan untuk menebang pohon kurma mereka dan membakarnya. Kemudian Allah memasukkan rasa gentar dan takut di hati mereka, sehingga mereka memohon izin kepada Rasulullah untuk keluar dari Madinah dan mengampuni nyawa mereka. Mereka juga meminta izin untuk membawa harta seberat yang mampu dipikul unta-unta mereka kecuali persenjataan, dan Rasulullah pun mengizinkannya.

Peristiwa ini direkam oleh Al-Qur’an:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"Dialah yag mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah, maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka. Dan Allah menancapkan ketakutan di dalam hati mereka, dan memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang yang mempunyai pandangan". (QS. al-Hasyr: 2)

Yahudi Bani Quraizhah melakukan pengkhianatan yang ketiga. Mereka membentuk pasukan Koalisi (al-Ahzab), antara pasukan musyrik dan pasukan Yahudi. Suku Quraisy dipimpin Abu Sufyan ibnu Harb, suku Gathafan di bawah pimpinan Uyainah ibnu Hushn, suku bani Murrah di bawah pimpinan Harits ibnu Auf dan suku-suku yang lain, sementara pasukan Yahudi bani Quraizhah akan menusuk dari belakang. Peperangan Al-Ahzab itu betul-betul menyesakkan dada kaum muslimin yang terkepung, apalagi tingkah golongan munafik yang membuat goyah pasukan Islam. Berkat kesabaran kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pasukan Malaikat dengan mendatangkan serangan berupa angin topan dan guntur yang memporak-porandakan pasukan koalisi. Mereka kocar-kacir, dan pulang ke tempat masing-masing dengan membawa kekalahan. Tinggallah Yahudi Bani Quraizhah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengumumkan kepada pasukan Islam: “Bagi mereka yang mau mendengar dan taat agar jangan shalat ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah.”

Kaum muslimin langsung bergerak menuju perkampungan Yahudi Bani Quraizah, dan mengepung mereka selama 25 malam. Orang-orang Yahudi tersebut benar-benar dicekam rasa ketakutan, lalu memohon kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar memberikan izin kepada mereka untuk keluar, sebagaimana yang beliau lakukan kepada Yahudi Bani Nadhir. Beliau menolak permohonan mereka, kecuali mereka keluar dan taat pada keputusan beliau. Kemudian Rasululah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyerahkan keputusan atas mereka kepada Sa’ad ibnu Mu’adz pemimpin suku Aus. Keputusan telah ditetapkan yaitu: laki-laki dewasa dieksekusi, harta dirampas, anak-anak dan wanita menjadi tawanan. Hukuman terhadap pengkhianatan Bani Quraizhah lebih berat dari pada Bani Qainuqa' dan Bani Nadzir, karena dampak dari pengkhianatan mereka hampir saja merontokkan moral kaum muslimin dan membahayakan nyawa mereka semua.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

"Hai orang-orang yang beriman ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika datang (musuh) dari atas dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka disitulah diuji orang-orang mukmin, dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat". (QS. al-Ahzab: 9-11)

Kehancuran Yahudi

Secara global Al-Qur’an mengabarkan kehancuran Yahudi, seperti firman-Nya:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

"Dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan Israel) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam Masjid (Al-Aqsha), sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai”. (QS. Al-Isra’: 7)

Sejak 1948 Yahudi merampas tanah Palestina. Dan sejak 2006 sampai sekarang mereka memblokade Gaza. Sehingga sekitar 1,5 juta jiwa muslim terkurung rapat dari dunia luar. Berbagai upaya kemanusiaan untuk membantu mereka selalu digagalkan oleh Israel, termasuk misi kemanusiaan yang baru saja diserang pasukan komando Israel di perairan Gaza (Laut Mediterania). Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menghentikan kebiadaban Israel. Pengepungan dan pemenjaraan massal oleh penjajah Israel dengan pembangunan tembok pemisah dimulai 16 Juni 2002 di Tepi Barat dengan dalih pengamanan. Panjang tembok tersebut mencapai 721 km sepanjang Tepi Barat, tinggi 8 meter sehingga mengisolasi lahan pertanian milik penduduk Palestina yang ditanami berbagai buah, seperti anggur dan zaitun. Hal ini berakibat perekonomian Palestina terpuruk. Pengepungan ini sudah dinubuwatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

"Hampir tiba masanya tidak dibolehkan masuk (embargo) kepada penduduk Iraq meski hanya satu qafiz makanan dan satu dirham," Kami bertanya dari mana larangan itu? Beliau menjawab: "Dari orang-orang asing yang melarangnya." Kemudian berkata lagi: "Hampir tiba masanya tidak diperbolehkan masuk (blokade) kepada penduduk Syam (Palestina) meski hanya satu dinar dan satu mud makanan." Kami bertanya: "Dari mana larangan itu? Beliau menjawab: Dari orang-orang Romawi." (HR. Muslim)

Siapa kekuatan yang mampu menghancurkan Israel? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan: “Akan muncul dari Khurasan (Afghanistan) bendera-bendera hitam, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya, sehingga bendera-bendera itu ditancapkan di Eliya (al-Quds)“. (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Nu’aim bin Hammad).Kehancuran Israel berarti kiamat telah dekat, sehingga banyak orang mempertahankan eksistensi Negara Israel tersebut, namun janji Allah dan Rasul-Nya pasti akan terlaksana:

“Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon tadi akan berbicara; Wahai orang Islam, hai hamba Allah! di belakangku ada orang-orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Ghorqod, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi”. (HR. Ahmad)

“Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga seorang diantara mereka bersembunyi di balik batu. Maka batu itu berkata, “Wahai hamba Allah, inilah si Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia”. [HR. Al-Bukhoriy dalam Shohih-nya (2767), dan Muslim dalam Shahih-nya (2922)].

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Dalam hadits ini terdapat tanda-tanda dekatnya hari kiamat, berupa berbicaranya benda-benda mati, pohon, dan batu. Lahiriahnya hadits ini (menunjukkan) bahwa benda-benda itu berbicara secara hakikat”.[Fathul Bari (6/610)].

Wallahu a’lam.

Tiga Ciri-ciri Lelaki Pilihan

Daripada Hadis Nabi s.a.w riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah :

1) Pemuda yang hidupnya sentiasa dalam mengerjakan ibadah kepada Tuhannya –
Ini kerana sebaik-baik masa dan semahal-mahal harganya di dalam hidup seseorang manusia adalah ketika di alam remaja kerana di usia muda seseorang itu mendapat peluang yang banyak untuk menghadapi masa hadapannya, badannya sentiasa sihat, tenaganya kuat, pendengaran dan penglihatannya tajam dan sempurna. Bahkan di masa muda juga berbagai-bagai ujian dan godaan terpaksa ditempuhi. Maka beruntunglah pemuda yang berjaya melepasi rintangan-rintangan ini bahkan usia mudanya itu diisi dengan amal ibadat serta memberikan khidmat cemerlang kepada agama, masyarakat dan negara.

2) Orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid :
- Sesungguhnya terdapat hadis yang menyebutkan bahawa dua hayunan kaki yang melangkah ke masjid ganjarannya amat besar di sisi Allah S.W.T dan diketegorikan sebagai suatu sedekah. Maka apatah lagi bagi orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid dan sentiasa mengunjunginya untuk beribadah, ganjarannya tentulah lebih besar lagi.

3) Orang yang dipujuk oleh perempuan yang kaya lagi rupawan untuk bersatu (berzina) dengannya lalu ia menolak dengan berkata:” Aku takut kepada Allah!”
- Ini menunjukkan tentang keimanan dan ketaqwaan yang sebenar telah berjaya menangkis segala bentuk godaan yang datang. Hal ini bukanlah mudah kerana tanpa kekuatan iman seseorang itu pasti akan mudah terpengaruh dengan bisikan nafsu dan akhirnya terjebak dalam perbuatan zina tanpa takut tentang dosanya.

Hiasi Diri Kita Dengan Sifat-sifat Mahmudah (Terpuji)


Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah,
Tanpa di sedari, masa terlalu pantas berlalu. Setiap masa berlalu ini bermakna umur kamu telah meningkat dan kita sedang menuju ke distinasi abadi. Hidup bermula dari alam kanak-kanak, memasuki alam remaja dan sekarang masuk pula ke alam dewasa, sebahagian kita sudah sampai ke alam usia emas.

Di zaman manapun kita berada sekarang, yang penting amal ibadah dan amal soleh perlu berterusan, kerana setiap masa dan usia yang di habiskan akan ditanya oleh Allah s.w.t. dihari akhirat nanti. Sekarang ini kita berhadapan dengan zaman pancaroba, dugaan dan cabaran. Cabaran yang sering menganggu iman dan hati, perasaan dan fikiran serta kewibawaan tugas kita.

Ingatlah hidup didunia ini adalah persinggahan sementara, tempat rehat yang tidak kekal dan segala kesenangan yang dinikmati yang amat sedikit berbandingkan kenikmatan dihari Akhirat iaitu di Syurga Allah s.w.t.

Dalam kita menjalani kehidupan ini perkara yang penting perlulah kita hiasi hidup kita ini dengan sifat-sifat mahmudah iaitu sifat-sifat terpuji. Sifat yang akan membawa kita kepada akhlak terpuji dan diredhai oleh Allah s.w.t.

Sahabat yang dimuliakan,
Adapun sifat-sifat mahmudah itu ada 10 sifat iaitu:-

1. Taubat - keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa yg telah dilakukan.
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :
"Semua anak Adam adalah berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang bertaubat dari dosanya."

2. Takut kepada Allah (takwa)- Seseorang muslim itu apabila dia mengenali Zat Allah melalui sifat-sifat-Nya, maka jiwanya akan mewarisi perasaan takut terhadap Allah s.w.t.

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Bertakwalah engkau kepada Allah walaupun di mana engkau berada, dan iringilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya ia akan menghapuskan kejahatan tersebut dan bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik."
(Hadis Riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata: la adalah Hadis Hasan. Dalam setengah manuskrip,ia adalah Hadis Hasan Sohih).

3. Mahabbah (kasih sayang)
Kasih akan Allah s.w.t. itu dipuji oleh syarak dan dimuliakan oleh Rasullullah saw.

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
"Janganlah kamu bermusuh-musuhan, jangan benci-membenci, jangan dengki-mendengki, jangan berputus hubungan antara satu sama lain, dan jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara."
(Hadis Riwayat Muslim)


4. Zuhud
Mengambil dunia sekadar yang perlu.

Daripada Abu al-'Abbas Sahlu ibn Sa'ad al-Saa'idie r.a. beliau berkata:
Seorang lelaki telah datang menemui Nabi s.a.w.lalu berkata:" Wahai Rasulullah! Tunjukkan daku
suatu amalan yang apabila aku lakukannya, aku dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia". Baginda
bersabda: "Zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah kasihkan engkau dan zuhudlah terhadap apa
yang ada pada manusia, nescaya manusia akan mengasihimu."

5. Sabar.
Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
"Dan berapa ramai para nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah (mental) kerana bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak lesu (dalam penampilan), dan tidak menyerah (dalam aktiviti). Allah menyukai orang-orang yang sabar."
(Surah Ali Imran ayat 146)

6. Syukur.
Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud :
"Siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, dia juga tidak akan bersyukur dengan pemberian yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, bererti dia juga tidak mensyukuri Allah. Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur, dan mengabaikannya adalah kufur. Berjemaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mengundang azab."
(Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad)

7. Ikhlas dan benar.
Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud, "Para Malaikat cemburu kepada pemuda yang mati muda (dalam perjuangannya) sedang ia tidak dikenali semasa hayatnya, dan tidak ramai yang mengkebuminya." Ia terkenal di langit kerana keikhlasannya, tidak mencari publisiti di kalangan manusia, tetapi hatinya hampir kepada Allah, serta sumbangannya kepada agama sangat besar."

8. Tawakkal - sentiasa berserah diri kepada Allah SWT setelah berazam, seterusnya diikuti dgn usaha
Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Barangsiapa menginginkan dirinya menjadi orang terkuat hendaklah dia bertawakkal kepada Allah.”

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu.”
(Surah ath-Talaq ayat 3)

9. Redha dgn Qadak dan Qadar.
Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud : "Allah s.w.t berfirman, 'Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada diri-Ku'."
(Hadis RiwayatAl-Bukhari)

Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya : "Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu berbaik sangka dengan Allah."
(Hadis Riwayat Muslim)

10. Mengingati Mati -
Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud ” Sepintar-pintar manusia ialah orang yang sentiasa mengingati
mati dan sentiasa bersiap sedia menghadapinya, mereka itulah orang yang bijaksana”.

Sahabat yang dihormati,
Marilah sama-sama kita hiasi akhlak dan kehidupan kita dengan sifat-sifat mahmudah ini, kerana sesungguhnya sifat yang terpuji ini adalah mencontohi akhlak Rasulullah s.a.w dan mereka yang memiliki akhlak yang terpuji akan layak memasuki Syurga yang disediakan oleh Allah s.w.t di hari akhirat nanti.

Jauhi Diri Daripada Sifat Mazmumah (Sifat Tercela)

Sahabat yang dikasihi kerana Allah,
Setelah kita melihat sepuluh sifat-siafat mahmudah yang perlu menghiasi akhlak seorang Mukmin, maka kita perlu juga mengetahui apakah sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat tercela yang perlu kita jauhi daripada diri kita. Jika kita amalkan sifat-sifat tercela ini, ianya boleh membawa kita jauh daripad Allah s.w.t dan jauh daripada iman dan Islam.

Oleh itu marilah sama-sama kita muhasabah diri kita adakah masih ada sifat-sifat mazmumah ini dan bagaimanakah caranya kita dapat membaikinya hingga kita buangkan sifat-sifat ini untuk ditukarkan kepada sifat mahmudah.

Sifat mazmumah ialah sifat-sifat yang tidak baik dan tercela, juga sifat yg patut kita jauhi.
Menurut Imam Ghazali antara sifat-sifat mazmumah ialah seperti berikut:

1. Gemar Makan dan Minum:
Nabi s.a.w bersabda maksudnya ” Yang terlebih Afdhal (utama) pada Allah s.w.t ialah orang yg banyak berlapar dan banyak tafakur (berfikir sambil meneliti) .Dan yang terlebih benci kepada Allah ialah orang yang banyak makan, banyak tidur dan banyak minum”.

2. Banyak berkata-kata (yg sia-sia):
Telah menjadi lumrah manusia suka berkata-kata, berbual-bual dan bersembang-sembang tetapi biarlah perkataan kita itu tidak sia-sia.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud:
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, melainkan bisikan-bisikan daripada yang menyuruh (manusia) bersedekah, atau berbuat makruf, atau mendamaikan manusia”
(Surah AnNisa ayat 114)

Abu Said al-Khudri r.a menceritakan, "Bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi maka bersegeralah segala anggota kepada lidah. Dan mereka semuanya berkata : 'Kami menuntut kepada engkau dengan nama Allah bahawa engkau benar atas petunjuk, kerana bahawasanya jika engkau lurus, kami akan lurus dan jika engkau bengkok nescaya kami akan bengkok.'."

3. Marah:
Sifat marah berpunca dari kurang kesabaran dalam menghadapi sebarang keadaan. Orang yang demikian selalunya didorong oleh pengaruh Syaitan yang ingin merosakkan iman dan dirinya.

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :
"Orang yang terkuat di kalangan kamu semua ialah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya di ketika dia marah dan orang yang tersabar ialah orang yang suka memberikan pengampunan di saat dia berkuasa memberikan balasan (kejahatan orang yang menyakitinya)"
(Hadis Riwayat Baihaqi)

Sabda Nabi s.a.w. lagi yang bermaksud :
"Tiada seorang pun yang meneguk satu tegukan yang lebih agung pahalanya daripada tegukan berupa kemarahan yang ditahannya semata-mata mengharapkan keredhaan Allah Taala."
(Hadis Riwayat Ibnu Majah)

4. Hasad dengki, dan iri hat:
Sifat di atas lahir daripada rasa kurang senang dengan nikmat yang dikecapi orang lain lalu mengharapkan nikmat itu terhapus daripadanya.

Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud: ” Hasad itu memakan (memusnahkan) kebaikan , sebagaimana api memakan (membakar) kayu.”

5. Kasih kepada harta:
Tiada salah memiliki harta dan kemewahan hidup. Tetapi kemewahan yang membawa kepada sifat bakhil , tamak haloba dan juga membazir dibenci oleh Islam.

Dalam sebuah hadis sahih, seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w mengenai perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka jawab baginda:
"Ketahuilah kamu bahawa jika dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia ini dengan kenikmatan di dalam Syurga, maka dunia sebenarnya adalah tak lebih seperti seketul bangkai yang ditarik atau direbut oleh beberapa ekor anjing."

Sementara dalam sebuah hadis lain, bertanya pula seseorang kepada Rasulullah s.a.w. mengenai perbandingan antara dunia dengan akhirat, maka jawab baginda: "Celupkan jarimu ke air laut, maka air yang menitis dari hujung jarimu itulah dunia, manakala air yang selebihnya tertinggal di lautan itulah akhirat."

6. Takbur:
Banyak sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu takbur atau sombong diri seperti nasab keturunan, kuasa pemerintahan, kekayaan, kelebihan ilmu, banyak pengikut dan banyak ibadat.

Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud : "Jauhilah sifat takbur, sesungguhnya seseorang hamba yang selalu bersifat takbur lambat laun Allah akan memerintahkan malaikatnya, tulislah hambaku ini dalam golongan orang-orang yang zalim."
( Hadis Riwayat Ibn Adi Abi Umamah ).

Sifat takbur, merupakan satu sifat yang amat di cela dan di kecam oleh Islam. Baik dalam hadis mahupun
dalam Al Quran terdapat berbagai-bagai keterangan yang menganjurkan setiap Muslim agar menjauhi sifat takbur itu.
Ciri-ciri sifat takbur ialah:
1. Lupakan hakikat diri sendiri selaku mahkluk yang amat lemah.
2. Lupakan kekuasaan Allah.
3. Memandang hina kepada orang lain.
4. Enggan menerima kebenaran.
5. Memandang dirinya sahaja yang pandai, besar, sempurna, benar dan kuat.

7. Riyak ;
Riyak pula ditakrifkan sebagai sifat untuk menarik pandangan orang dengan menampakkan pelbagai amalan yang baik dilakukan semata-mata menginginkan pujian, pangkat atau kedudukan.

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Sesungguhnya yang paling ditakutkan daripada apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah asy syirkul ashghar (syirik kecil). Sahabat bertanya: "Apakah dimaksudkan syirik kecil itu? Baginda menjawab: Riak."
(Hadis riwayat Imam Ahmad)

Riak ialah memperlihat atau menyempurnakan ibadat dengan tujuan mendapat pujian serta perhatian orang lain seperti solat dan puasa.

Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud: "Mahukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Dajal?" Kami katakan: Tentu. Baginda bersabda:" Syirik yang tersembunyi iaitu apabila seseorang mengerjakan solat lalu dia menyempurnakan solatnya kerana melihat seseorang memandangnya."
(Hadis Riwayat Ibnu Majah)

8. Ujub;
Sifat ujub pula ialah berkait rapat dengan takbur dan riyak. Ujub bererti berasa hairan dengan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri. Ini juga berkait rapat dengan kelebihan dari segi kecantikan , kepandaian, kekayaan dan lain-lain.

Orang yang terkena penyakit ujub akan memandang remeh dosa-dosa yang dilakukannya dan menganggapnya bagai angin lalu. Nabi s.a.w. telah mengkhabarkan kepada kita dalam sebuah hadis: “Orang yang jahat akan melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dengan mudah dapat diusirnya hanya dengan mengibaskan tangan. Adapun seorang mukmin melihat dosa-dosanya bagaikan duduk di bawah kaki gunung yang siap menimpanya.”
(Hadis Riwayat Al-Bukhari)

9. Kasih akan Dunia dan takut mati.
Hati yang sentiasa berpaut kepada kehidupandan kesenangan dunia akan menyebabkan seseorang itu takutkan mati. Hakikat sebenar kehidupan dunia ini telah digambarkan oleh Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud :" Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megah antara kamu dan berlumba-lumba dalam mengumpul harta kekayaan dan anak pinak."

Daripada Tsauban r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud :
"Hampir tiba suata masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka".
Maka salah seorang sahabat bertanya "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?"
Nabi s.a.w. menjawab, "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah s.w.t. akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah s.w.t. akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan".
Seorang sahabat bertanya, "Apakah wahan itu hai Rasulullah?"
Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, "Cinta pada dunia dan takut pada mati".
(Hadis Riwayat Abu Daud)

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita jauhi sifat-sifat mazmumah di atas, kerana sifat-sifat ini adalah sifat ahli Neraka. Orang yang banyak amalan kebaikannya ketika di dunia tetapi bila dia buat kerana yang lain daripada Allah, kerana riak, ujub dan takbur segala amalan-amalannya adalah umpama debu-debu yang berterbangan. Allah s.w.t akan lemparkan amalan yang dilakukan bukan kerana-Nya kemuka orang tersebut. Dari itu berhati-hatilah kita jangan sampai sifat mazmumah ini ada dalam diri kita.

Maruah Islam Yang Tidak Terbela Dan Musuh Menguasai Umat Islam

Sahabat yang dikasihi Allah,
Masanya sudah tiba untuk kita bangun daripada tidur yang panjang! Cukuplah kezaliman dan penghinaan yang dilakukan ke atas umat Islam. Cukuplah maruah dan harga diri kita diragut secara rakus oleh musuh-musuh Islam. Saban hari wanita-wanita Islam diperkosa dan diaibkan. Saban hari juga, darah saudara-saudara kita tumpah ke bumi. Nyawa mereka menjadi terlalu murah. Mereka mati dalam keadaan perit, pedih dan tersiksa kerana pembelaan yang diharapkan tidak kunjung tiba.

Lihatlah penderitaan dan perjuangan saudara kita di Palestin, Kashmir, Chechnya, Filipina, Kemboja, Thailand, Cina, Burma dan di tempat-tempat lain. Musuh-musuh Islam menyerang dan membunuh mereka dari segenap penjuru. Tetapi lihatlah semangat dan keberanian mereka. Walaupun tanpa kelengkapan dan persenjataan yang sempurna, mereka tetap bangun melawan, diri mereka dijadikan perisai demi mempertahankan Islam dan maruah diri.

Sahabat yang dimuliakan,
Peristiwa yang mengerikan ini bukanlah suatu catatan sejarah silam atau cerita novel. Ia berlaku di zaman kita, di depan mata kita, ketika kita masih lagi hidup! Tetapi, kita hanya melihat dan berpeluk tubuh! Alangkah besarnya dosa kita kerana membiarkan saudara kita dianiaya dan diperlakukan sedemikian rupa. Malah kita bersenang-lenang, sibuk dengan dunia sendiri dan sibuk memenuhi keinginan kita. Sedangkan kita seharusnya turut merasai penderitaan mereka dan melakukan apa sahaja yang terdaya untuk membela maruah umat Islam. Bantulah saudara-saudara kita dengan wang ringgit yang ada sekadar kemampuan kita dan berdo'alah setiap hari tanda kita simpati dan merasai penderitaannya.

Sahabat yang dihormati,
Lihatlah saudara-saudara kita di Gaza Palestin sekarang terpenjara dinegara mereka sendiri. Mereka kelaparan dan menderita sakit dan cedera di bom oleh tentera Zionis laknatullah, tidak ada ubat-ubatan yang mencukupi.Berita terbaru hari ini (31.05.2010) bagaimana kapal yang membawa bantuan makanan dan ubat-ubatan Freedom Flotilla to Gaza (pasukan kemanusiaan lifeline 4 gaza.) telah di tembak hinggakan 16 orang sukarelawan syahid dan lebih 50 orang cedera parah. Kekejaman tentera Zionis ini tidak ada tolok bandingnya di dunia, dan sejarah moden telah tercatit bahawa kaum Yahudi adalah kaum yang paling tidak bertamadun kerana pembunuhan kejam yang dikakukan keatas saudara kita di Palestin.

Yahudi pernah mencuba dan berusaha membongkar makam Nabi s.a.w. tetapi gagal. Selain itu, manusia paling hina di muka bumi ini telah menceroboh Palestin, menghalau dan membunuh umat Islam dengan kejam, tanpa henti. Benarlah akan peringatan Allah kepada kita tentang mereka, sebagai firman Allah yang bermaksud, “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik...”
(Surah Al-Maidah: 82)

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah menjanjikan kepada kita bahawa kaum Yahudi akan dihapuskan, mereka akan dibunuh oleh umat Islam sehingga tidak ada yang tersisa seperti sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-umat Islam berperang dengan orang-orang Yahudi (di sebuah tempat). Orang-umat Islam akan membunuh mereka beramai-ramai sehinggakan apabila mereka bersembunyi di sebalik batu dan pokok, tiba-tiba pokok-pokok dan batu-batu itu bersuara menjerit memanggil umat Islam agar membunuh orang-orang Yahudi itu, kecuali pokok ´Gharqad´, kerana ia adalah pokok Yahudi.”
(Riwayat -Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
"Kamu akan melihat orang-orang yang beriman dalam saling berkash sayang, cinta-mencintai dan kasih-mengasihi ibarat satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka bahagian anggota lain juga merasa sakit dan tidak dapat tidur malam (kerana sama-sama menanggung kesakitan)."

Malang sekali, di kebanyakkan negara umat Islam, yang kaya-raya dan mewah, yang pemerentahnya terdiri daripada kalangan yang mengaku beragama Islam, mereka tidak melakukan apa-apa. Kerana mereka sendiri adalah manusia yang tiada maruah dan nilai diri. Apalah yang boleh kita harapkan daripada orang-orang yang mabuk dengan dunia, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan langsung tidak ada kesedaran untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah. Malah mereka menjadi alat kepada kuffar untuk menjayakan agenda mereka, untuk menjahanamkan Islam dan umatnya. Mereka adalah manusia fasiq, zalim dan munafiq!

Baru-baru ini bagaimana bumi Palestin diserang dengan hebat oleh tentera Zionis laknatullah hingga mengorbankan lebih 1300 umat Islam yang tidak berdosa dan merosakkan semua pasarana dibumi Gaza, tetapi negara-nagara umat Islam hanya memerhatikan sahaja malahan bekerjasama dengan Zionis laknatullah untuk menutup sempadan sehinggakan bantuan kemanusiaan makanan dan ubat-ubatan tidak dapat masuk ke Gaza. Sedangkan negara umat Islam berada disekeliling bumi Palestin.

Jiwa dan hati para pemimpin negara-negara Islam yang menjadi talibarut kuffar itu tidak ada sedetik pun merasa bersalah dan simpati apabila melihat darah umat Islam mengalir dilakukan oleh tentera-tentera Dajjal tanpa belas kasihan.

Baru-baru ini amat memalukan apabila ada jutawan Arab Islam sanggup membeli satu kelab bola sepak Inggeris dengan harga berbillion dollar USA, sedangkan ramai umat Islam yang menderita kelaparan dan amat memerlukan bantuan untuk hidup. Inilah jenis manusia yang tidak sedar diri, kekayaan yang dikurniakan oleh Allah s.w.t. digunakan untuk memenuhi hawa nafsunya dan untuk mencari kemegahan dan pujian.

Sahabatku,
Lihatlah di sekeliling kita. Kemungkaran dan kezaliman berleluasa. Kemungkaran paling besar ialah tidak melaksanakan syariat Allah dan menyembah berhala-berhala moden seperti kebendaan, kemasyhuran, kehendak-kehendak nafsu dan syaitan. Ini adalah syirik yang perlu diperangi dan ditentang habis-habisan kerana ia akan meragut dan membahayakan iman umat Islam.

Dalam masa yang sama, manusia-manusia yang sombong dan angkuh ini, tidak pernah mahu mangambil iktibar daripada peringatan dan ancaman-ancaman Allah. Baru-baru ini berlaku gempa bumi di Padang Sumatera dan sunami di kepulauan Amerika menjadi pengajaran dan iktibar bahawa tidak mustahil perkara yang sama akan berlaku di tempat kita. Sepatutnya kita menjadikan segala peristiwa, bala dan musibah yang melanda negara-negara lain untuk memberi keinsafan bahawa kita perlu kembali memperhambakan diri kepada Allah s.w.t. dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya.

Sahabat yang dikasihi Allah,
Jika kita takutkan Allah dan beriman dengan hari akhirat, kita harus menggembelingkan seluruh kekuatan, pemikiran, tenaga, harta bahkan titisan darah untuk membela agama Allah. Jangan kita takut dan gentar kepada apapun didunia ini kerana kehidupan akhirat adalah jauh lebih baik dan bahagia. Apakah kita takut ancaman manusia lebih dari ancaman Allah? Apakah akibatnya nanti jika kita meninggalkan amal jihad, mendiamkan diri apabila agama Allah dan Nabi s.a.w. dipermainkan? Bagaimana kita mahu mengaku umat Nabi s.a.w. jika kita tidak bangun mempertahankannya, sedangkan para sahabat sanggup menjadikan belakang mereka sebagai perisai untuk mempertahankan Nabi daripada anak-anak panah musuh. Mempunyai cita-cita besar (masuk Syurga) tetapi tidak diikuti dengan usaha sedaya-upaya untuk mencapainya adalah tanda-tanda orang yang tidak mahu mancapai ketinggian.

Oleh itu marilah sama-sama kita perbaiki amalan hidup kita supaya seluruh perasaan kasih dan cinta dan jiwa kita hanya untuk Islam dan berusaha untuk mencapai kemuliaan hidup di dunia dan akhirat dan ingin mati dijalan Allah s.w.t. Kuatkan iman dan amal, buangkan perasaan cinta kepada dunia, maralah kehadapan dengan penuh keberaniaan dan tawakal kepada Allah. Janji Allah pasti benar. Jangan ragu!

Keadaan Manusia Semasa Akhir Zaman dan Tanda Awal Kiamat

Sahabat yang dimuliakan,
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia :

*. Di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan.

*.Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) kekejian.

*. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya kamu.

*. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu.

*. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu.

*.Dan apabila kamu memberinya kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya.

*.Anak kecil mereka jahil.

*. Pemuda mereka licik.

*.Sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan melarang yang yang mungkar.

*. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan.

*. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan.

*.Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat.

*.Dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma’ruf malah menjadi tertuduh.

*.Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah,

*. Sedangkan orang fasiq menjadi mulia.

*.Sunnah di tengah mereka adalah bida’ah,

*. Sedangkan bida’ah itu sendiri adalah sunnah.

*.Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka.

*.Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.”

(Hadith Riwayat Thabrani- Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir)

Sahabat yang dirahmati Allah,
Marilah sama-sama kita lihat dalam hadis-hadis Nabi menunjukkan tanda-tanda kecil kiamat sebagai pengajaran untuk kita.

Didapati kini bahawa seluruh tanda-tanda kecil telah muncul dan terbukti seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi s.a.w.

1. Penaklukan Baitulmuqaddis:
Dari Auf b. Malik r.a., katanya, "Rasulullah s. a. w. telah bersabda:"Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya, iaitu penaklukan Baitulmuqaddis." - (Hadis Sahih Bukhari)

2. Zina bermaharajalela.
"Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keldai). Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." -(Hadis Sahih Muslim)

3.Pemimpin yang terdiri dari orang yang jahil dan fasik.

4. Bermaharajalela alat muzik.
"Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh, rusuhan dan perubahan muka."Ada yang bertanya kepada Rasulullah; "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab; "Apabila telah bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" -(Hadis Riwayat Ibnu Majah)

5. Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita
"Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya, kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" - (Hadis Sahih Muslim)

6.Menghias masjid dan membanggakannya.
"Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" - (Hadis Riwayat Nasai)

7. Munculnya kekejian, memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik.
"Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga." -(Hadis Riwayat Ahmad dan Hakim)

8.Ramai orang menuntut ilmu kerana pangkat dan kedudukan.

9. Ramai orang soleh meninggal dunia.
"Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama dimuka bumi, maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran" -(Hadis Riwayat Ahmad)

10. Orang hina mendapat kedudukan terhormat.
"Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka' bin Luka'(orang yang bodoh dan hina). Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" -(Hadis Riwayat Thabrani)

11.Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja.
"Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja." -(Hadis Riwayat Ahmad)

12.Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a."Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang"

13.Banyaknya berlaku pergaduhan dan pembunuhan
"Kiamat tidak akan berlaku kecuali apabila ilmu telah diangkat, banyaknya berlaku gempa bumi, timbulnya huru-hara dan banyak pergaduhan iaitu pembunuhan - (Hadis Sahih Bukhari)

14. Orang fasik dimuliakan sedangkan orang mulia dan terhormat direndahkan.
"Sungguh hebat dia, sungguh jarang orang seperti dia dan sungguh pintar dia sedangkan di dalamnya tidak ada iman sedikitpun" -(Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tarmizi, Ibnu Majah)

Sahabat yang dihormati,
Marilah sama-sama kita renungkan hadis-hadis di atas sebagai sebagai muhasabah diri kita bahawa keadaan manusia akhir zaman dan tanda-tanda kecil kiamat adakah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w itu telah berlaku pada masyarakat kita hari ini? Sekiranya telah ada maka dunia kita telah hampir kepada penghujungnya.

Nabi s.a.w berpesan pada kita bahawa hendaklah kita tetap berpegang teguh dengan iman dan Islam. Kita jaga iman kita supaya sentiasa bersih, teguh dan tidak bercampur degan syirik dan kita berpegang teguh dengan Islam dan tidak bercampur dengan amalan dan kehidupan jahiliah.

Sentiasalah kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah s.w.t. semoga Allah s.w.t sentiasa mengampunkan dosa-doas kita dan menerima amal soleh yang kita kerjakan dan sentiasa merahmati hidup kita di dunia dan akhirat.