Saturday, November 22, 2014

Kitab-kitab Hadis Yang Perlu Di Ketahui

KITAB-KITAB HADIS YANG WAJIB BAGI SEORANG PENUNTUT ILMU :

Dalam Ahli Sunnah Wal Jemaah melihat enam kitab hadis utama ini sebagai himpunan hadis yang terpenting. Berikut merupakan senarai kitab-kitab tersebut, mengikut aturan ketulenan :

1. Sahih Bukhari, himpunan Imam Bukhari (m. 870), mengandungi 7275 hadis
2. Sahih Muslim, himpunan Imam Muslim (m. 875), mengandungi 9200 hadis
3. Sunan al-Sughra, himpunan Imam Nasa'i (m. 915)
4. Sunan Abu Daud, himpunan Imam Abu Daud (m. 888)
5. Jami' at-Tirmizi, himpunan Imam Tirmidzi (m. 892)
6. Sunan Ibnu Majah, himpunan Imam Ibnu Majah (m. 887)

Dua yang pertama, lazimnya dirujuk sebagai Dua Sahih sebagai tanda ketulinan mereka, mengandungi sekitar 7 ribu hadis semuanya, tanpa mengira yang berulang, mengikut Ibnu Hajar. [al-Nukat 'Ala Kitab ibn al-Salah, oleh Ibn Hajar al-'Asqalani, jil. 1, m/s. 153, Maktabah al-Furqan, Ajman, U.A.E., edisi ke-2, 2003.]

Bagi saya adalah lebih baik bagi seorang pelajar mempunyai terus matan hadis yang telah disyarah.

1).Kitab Jami’ Shahih Al-musnad oleh Imam Abi Abdellah Muhammad bin Ismail Al-bukhari lahir pada tahun 194 dan meninggal pada tahun 256 hijrah.

Kelebihan :
a).Semua hadis dalam kitab ini shahih.
b).Banyak faedah yang boleh didapati melalui Ta’liq,Istimbath dan juga perkataan Sahabah,Tabien,Tabi’ tabien.
c).Pengolahan bab dan susunan yang begitu sistematik.

Kekurangan:
a).Ada beberapa Ta’liq yang masih memerlukan penjelasan.
b).Banyak mengulangi hadis yang sama.
c).Susunan hadis lain di dalam bab yang lain(hadis tentang nikah contohnya mungkin diketemui dalam bab perang atau bab tafsir).
.
Saranan syarah Al-bukhari:
a).Fathul bari oleh Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalaani lahir pada tahun 773 dan meninggal pada tahun 852 hijrah,Tahqiq dan Taq’liq oleh sheikh Abdul Aziz bin bazz dan sheikh Fuad Abdul Baqi atau sheikh Abdul Qadir Syaibah Muhammad.

b).Fathul Bari oleh Imam Ibnu Rejab Al-hambali dilahirkan pada tahun 736 dan meninggal 795 hijrah(dikatakan oleh Ahli ilmu jika kitab ini siap dikarang nescaya dapat menandingi kehebatan kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar).

c).Syarah Ibnu Batthal oleh Imam Abu Hassan Ali bin Khalaf meninggal pada tahun 449 hijrah,Tahqiq oleh sheikh Abu Tamin Yasir bin Ibrahim.

d).Umdatul Qari’ oleh Imam Badruddin Aini meninggal pada tahun 855.

2).Al-musnad Al-shahih Mukhtasar min As-sunan, Shahih Muslim oleh Imam Abi Hussain Muslim Bin Hajjaj lahir pada tahun 206 dan meninggal pada tahun 261.

Kelebihan:
a).Mengumpul hadis yang temanya sama ke dalam satu bab.
b).Terdapat tambahan hadis tanpa merubah kalimat.
c).Ada hadis lain yang membantu untuk memahami antara hadis lain.

Kritikan:
a).Imam Daruquthni telah mendhaifkan sebanyak lapan puluh hadis,akan tetapi imam Ibnu Tamiyyah hanya mengangap cuma ada tiga hadis dhaif.

Saranan syarah Shahih Muslim:
a).Syarah Al-minhaj oleh Imam Nawawi yang meninggal pada tahun 676 hijrah .

b).Ad-dibazj oleh Imam As-syuyuthi lahir pada tahun 849 dan meninggal pada tahun 911 hijrah yang di tahqiq oleh sheikh Abu Ishaq Al-huwaini.

c).Fathul Mun’im yang merupakan susunan sekelian banyak ulama yang mengsyarahkan Shahih Muslim yang disusun oleh sheikh Dr.Musa Shahin(kitab ini diajar oleh Dr.Talawabeh di masjid Jamiah Yarmouk,lepas maghrib setiap malam rabu).

3).kitab Jami, Shahih oleh Imam Abi Isa Muhammad Bin Isa bin Saurah lahir pada tahun 209 dan meninggal pada tahun 279 hijrah.
Kelebihan:
a).Pengarang memberi keterangan sesuatu hadis sama ada shahih atau dhaif.
b).Pengarang juga menyebut semua nama-nama Sahabah yang meriwayatkan hadis.
c).Juga menyebut pendapat ulama yang muktabar seperti Imam Malik,Imam Ahmad dan lain-lain.

kekurangan :
a).Pengarang sering bertolak ansur terhadap hadis-hadis yang dianggap dhaif oleh imam yang hadis lain.
b).Kadang-kala pengarang mengshahih dan menghasan hadis yang dianggap dhaif oleh imam-imam hadis lain.

Saranan syarah :
a).Tuhfatul Awazi oleh imam Mubarukfuri meninggal pada tahun meninggal pada tahun 1383 yang ditahqiq oleh sheikh Isamuddin Assobabaty.


4).Sunan Abu Dawud oleh imam Abu Dawud Bin Sulaiman Bin Ays’assi Sijisstani lahir pada tahun 202 dan meninggal pada tahun 275 hijrah.

Kebaikan:
a).Mengumpulkan seluruh hadis hukum.

Kekurangan:
b).Masih ada terdapat hadis dhaif .

Saranan syarah:
a).Badzlul Majhud oleh sheikh Khalil Ahmad As-saharanfuri meninggal pada tahun 1346 hijrah.

b).Awnul Ma’bud oleh Al-allamah Muhammad Syamsul Haqq Azhim Abaadi yang diberi Hasyiah dan Ta’liq oleh Hafiz Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-jauziyyah lahir pada tahun 691 dan meninggal pada tahun 751 hijrah.

5).Sunan An-nasaie oleh Imam Ahmad Syuib An-nasaie yang meninggal pada tahun 279 hijrah.

Kebaikan:
a).Para perawi yang ramai dan kedudukannya juga kuat.

Kekurangan:
b).Masih terdapat hadis Dhaif .

Saranan syarah:
a)Syarah oleh Hafiz Jalaluddin As-suyuthi meninggal pada tahun 911 hijrah beserta dengan Hasyiah Imam As-sindie meninggal pada tahun 1138 hijrah.


6).sunan Ibnu Majjah oleh Imam Muhammad bin Zaid bin Majjah Ar-rabaie meninggal pada tahun 273.

Kelebihan:
a).Masih mendapat sanjungan daripada ulama.

Kekurangan:
a)Terdapat beberapa hadis Maudhu’(palsu).

Saranan syarah:
a). Syarah oleh Hafiz Jalaluddin As-suyuthi meninggal pada tahun 911 hijrah.


Bercerita tentang kitab hadis memang terlalu banyak, namun dibawah ini terdapat beberapa senarai kitab hadis yang juga penting antaranya:

kitab Hadis:

1).Musnad Imam Ahmad bin Hambal meninggal pada tahun 241 hijrah yang ditahqiq oleh Sheikh Ahmad Muhammad Syakir (tidak sempat dihabiskan dan disambung oleh Sheikh Hamzah Ahmad Zain)atau tahqiq Sheikh Shuib Al-arnouth bersama muridnya.

2).Al-muattho’ oleh Imam Malik bin Annas yang disyarahkan oleh imam Muhammad Abdul Baqi Az-zurqanie yang meninggal pada tahun 1122 hijrah.

3).Shahih Ibnu Hibban oleh Imam Muhammad bin Hibban meninggal pada tahun 354 hijrah yang ditahqiq oleh sheikh Shuib Al-arnouth
.
4).Shahih Ibnu Khuzaimah Oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang di tahqiq oleh Dr.muhammad Mustafa Al-a’zhami.(tidak sempat dihabiskan penulisan kitab ini).

5).Sunan Qubra oleh imam Abu Bakar Ahmad bin Hussain bin Ali Baihaqi.

6).Sunan Ad-darimie oleh Imam Abdullah bin Abdul Rahman Ad-darimie meninggal pada tahun 255 hijrah.

7)Sunan Daruquthni oleh imam Ali bin Umar Daruquthni yang meninggal pada tahun 375 hijrah.

8)Musannaf oleh Imam Abu Bakar bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abi Syaibah meninggal pada tahun 235 hijrah juga oleh Imam Abdul Bakar bin Abdul Razzaq.

9)Syarah Musykil Asthar Oleh Imam Thahawi yang meninggal pada tahun 321 hijrah.

10).Faidhul Qadeer oleh Imam Al-munawee yang mensyarah kitab Jami’ Shaghir oleh Imam As-Suyuthi.

11).Nailul Authar oleh Imam As-syaukani yang meninggal pada tahun 1250 hijrah.


Kitab ‘illal(masalah yang berkaitan pada perawi hadis):
1).kitab ‘illal oleh imam Daruquthni (kitab ini ditulis oleh anak murid Imam Daruquthni berdasarkan hafazannya).

2).kitab ‘illal oleh Imam Ibnu Madini yang meninggal pada tahun 234 Hijrah(guru Imam Bukhari).

Kitab takhrij Hadis:
1).Taghrib wa Taghhib oleh Imam Abdul Azhim Al-munziri meninggal pada tahun 656 hijrah yang ditahqiq oleh Sheikh Nasaruddin Al-albani dan disusun semula oleh Sheikh Masyhur Hassan Salman.

2).Riyadusshalehen oleh Imam Yahya Bin Syaraf An-nawawi meninggal pada tahun 676 hijrah juga disyarahkan oleh Sheikh Muhammad bin sholeh Al-usthaimeen atau sheikh Mustafa Dib Bugha.

3).Kunzul Ummal oleh Allauddin Ali muttaqi Al-hindi yang meninggal pada tahun 975 hijrah
4).Misykat Al-mashobeh Oleh Imam Muhammad Bin Abdullah Khatib At-tabrizi meninggal pada tahun 737 hijrah.

Musthalah hadist :
1).Al-muhaddist Al-fashil baina rawi wal w’aie oleh Imam Abdul Rahman Ar-ramahurmuzi meninggal pada tahun 376.
2).Ma’rifah Ulum Hadis oleh Imam Hakim An-naisaburi yang meninggal pada tahun 405 hijrah.

3).Muqaddimah oleh Ibnu Solah Usthman bin Abdul Rahman yang meninggal pada tahun 643.

4).Syarah Manzumah baiquniyyah oleh sheikh Muhammad bin Sholeh Al-usthaimeen.

Kitab yang mengumpulkan hadis maudhu’(palsu) :
1).Al-maudhuaa’t oleh Imam Ibnu Qayyim Al-jauziyyah yang meninggal pada tahun 597 hijrah.

2).Al-laie Al-mashnuah fi Ahadist Al-maudu’ah. Oleh imam Suyuthi meninggal pada tahun 911 hijrah.

Kitab mukhtalaful Hadist :
1).Ikhtilaful hadis oleh Imam Muhammad bin Idris As-syafie yang meninggal pada tahun 204 hijrah.

2).Ta’wil Mukhtalaful Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah yanq meninggal pada tahun 276 hijrah.
Tebal

Kitab Rijal(perawi hadist):
a).Biografi Sahabah :
1).Asadul Ghabah oleh oleh Izzuddin bin Hassan Ali bin Muhammad bin Asthir yang meninggal pada tahun 630 hijrah.
2).Al-isobah oleh Hafiz Ibnu Hajar Asqalani yang meninggal pada tahun 852 hijrah.

b).Tabaqat :
1).Thabaqaat Al-qubra Oleh imam Abdullah Muhammad Bin Saied yang meninggal pada tahun 230 hijrah.
Tebal
2).Tazkirah Al-huffaz oleh Abi Abdellah bin Muhammad Az-zahabi yang meninggal pada tahun 748 hijrah.

c).Perihal perawi secara Umum :
1).Tarikh Al-kabir oleh Imam Bukhari yang meninggal pada tahun 256 hijrah.

2).Jarah Wal Ta’dil oleh Imam Ibnu Abi Hateem yanh meninggal pada tahun 327 hijrah.

3)Kitab As-sthiqaat oleh Ibnu Sholeh Al-‘ijlee yang meninggal pada tahun 261 hijrah,juga ditulis oleh imam Ibnu Hibban Al-busti yang meninggal pada tahun 354 hijrah.
4).kitab Ad-dua’faa oleh Imam Ibnu Uqaili yang meninggal pada tahun 323 hijrah.

5).kitab Al-kamil Fi Du’afaa Oleh Imam Ibnu ‘Adie yang meninggala pada tahun 365 hijrah.


d).Kitab perawi Sunan Sittah dan lain-lain yang paling utama dalam mengetahui perawi hadist :
1).Al-kamal fi Asmai Rijal oleh hafiz Ibnu Ghani Al-maqdisi yang meninggal pada tahun 600 hijrah kemudian disusun dan diperbaiki semula dan maka terhasil kitab,

-Tahzib Al-kamal oleh Imam Al-mizzi Yang meninggal pada tahun 742 yang ditahqiq oleh Dr. bassyar A’wwad M’ruf(murid sheikh Shuib Al-arnouth).kemudian disusun dan diperbaiki sekali lagi maka terhasil kitab,

-Ikmal tahzib Al-kamal oleh Hafiz Alauddin Mughlathoie yang meninggal pada tahun 762 hijrah,juga dua kitab yang diringkas dari kitab Tahzibul Kamal iaitu,

-Tazhibul Tahzib dan Al-kasyif oleh Imam Az-zahabi yang meninggal pada tahun 748.kemudian kitab ini dan Kitab Tahzibul Kamal diringkaskan lagi,maka terhasil 2 kitab,

-Tahzibul Tahzib dan Taqribul Tahzib oleh Imam Ibnu hajar Asqalani dan yang terakhir kitab ini diringkaskan lagi maka terhasil,
-Khulasah Tazhib Tahzib Al-kamal oleh imam shofiyuddin Al-khazarji Al-anshori yang meninggal pada tahun 900 hijrah.

Selain itu banyak juga kajian-kajian ilmiah dan kitab-kitab hadist di zaman ini yang ditahqiq dan dihasilkan oleh sheikh Muhammad Nasaruddin Al-albani,sheikh Ahmad Muhammad Syakir,Sheikh Abdul Qadeer Al-arnouth,sheikh Shuib Al-arnouth dan ramai lagi ulama-ulama hadist yang tidak kurang hebatnya.Ada yang memuji dan mengkritik hasil kajian mereka..bagi saya orang yang mengambil terus kajian ini tanpa usul periksa adalah tersilap dan orang yang menolak terus kajian ini juga adalah tersalah..apatah lagi mengambil kajian ulama sekarang dan mengetepikan secara langsung kajian ulama terdahulu..sebagai penuntut ilmu kita perlu sentiasa meneliti bahan-bahan yang terbentang di depan kita dan sentiasa bersikap pertengahan lagi terbuka dalam menilai ulama dan kajian mereka…… biar tersalah berbaik sangka kepada ulama jangan tersalah berburuk sangka kepada ulama.
P/s : Sudah semestinya senarai dan maklumat yang saya berikan tidak mencukupi disebabkan kedhaifan dan kefakiran saya terhadap ilmu…sebarang kajian boleh dinilai semula dan boleh bertanya kepada orang yang lebih mengetahui ,saya tidaklah mengkritik kitab-kitab ini melainkan telah ada ulama-ulama terdahulu yang telah mengkritiknya. Wallahu a'lam.


(Di ambil dariada tulisan  MUSTAFAR MOHD SUKI ) 
Sunday, November 2, 2014

Doa-doa Mustajab Yang Perlu Di Amalkan Setiap Hari

Terdapat beberapa doa-doa yang akan muktabar dan yang akan mengikat hubungan hati kita dengan Allah SWT dan perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita :

1. Doa pengikat kasih dan menyatukan kesefahaman :

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الدُّعَاءَ
اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبَنَا، وَاصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمَِ
وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،وَجَنِّبْنَا الْفَوَا حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَبَارِكْ لَنَا فِى أَسْمَا عِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَتِنَا
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِيْنَ بِهَا وَقَابِلِيْهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

Ya Allah, jalinkanlah hati kami dalam kasih sayang, dan damaikanlah selisih faham kami, dan bimbinglah kami ke jalan kesejahteraan serta bebaskanlah kami dari kegelapan kepada cahaya, jauhilah kekejian dari kami baik yang lahir maupun yang batin dan limpahkanlah kepada kami keberkatan baik mengenai pendengaran , pengelihatan dan hati nurani kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha penyayang, serta jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmatmu serta sempurnakanlah kiranya kurnia itu bagi kami" (Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Mas'ud)

2. Doa Nabi Daud a.s. : Doa memohon diberi pasangan hidup yang dicintai Allah :

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم
كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ
وَالْعَمَلَ الَّذِى يُبَلِّغُنِى حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِى
وَأَهْلِى وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.
قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ .

Rasulullah SAW bersabda, diantara doa Nabi Daud adalah : “Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu cintaMu dan cinta orang-orang yang mencintaiMu dan aku memohon kepadaMu perbuatan yang dapat mengantarkanku kepada cintaMu. Ya Allah, jadikanlah cintaMu lebih kucintai daripada diriku dan keluargaku serta air dingin. ” Dan bila Rasulullah mengingat Nabi Daud baginda menggelarinya sebaik-baik manusia dalam beribadah kepada Allah.” (Hadis Riwayat. Tirmidzi dari Abu Darda/3828)

3. Membaca Doa Agar Hati Diteguhkan

يَا مُقَلّبَ القُلُوْبَ , ثَبّتْ قَلْبِي عَلَي دِينِكَ

“Yaa muqollibal qulub tsabbit qolbi ‘ala diinik”
Maksudnya : “Wahai Zat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.” (Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha mengatakan bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah doa, “Yaa muqollibal qulub tsabbit qolbi ‘ala diinik ” artinya “Wahai Zat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.” (HR. Tirmidzi, Ahmad, Hakim, disahihkan oleh Adz Dzahabi, lihat pula Shahihul Jami’)

4. Membaca Doa Agar Terhindar Dari Kesusahan .

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِن الهَمّ وَ الحَزَنْ, وَ العَجْزِ وَ الكَسلْ, وَ البُخْلْ وَ الجُبْنِ,وَ ضَلَعِ الدَينِ, وَ غَلَبَتِ الرِ جَا لْ

“Allahumma inni a-‘udzuubika minal hammi walhazan, wal-‘ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wa dhola’iddayin, wa gholabatilrrijal“

Maksudnya : “Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rasa gelisah dan sedih, lemah dan malas, pengecut dan kikir, dibebani hutang (dhala’id dain) dan dikuasai manusia (ghalabatir rijal).” (HR. Bukhari No. 364, 2736, 6002, Muslim No. 1365,)

5. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat :

Firman Allah SWT :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Maksudnya : "Dan di antara mereka ada orang yang mendoa: `Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari seksa neraka". (Surah al-Baqarah ayat 201)

"Rabbana atinaa fiddunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina azabannar"

Maksudnya : Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api Neraka" (Hadis Riwayat Bukhari.)

6. Membaca Doa Agar Terhindar dari Syirik

اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ

“Allahumma inna na’udzubika an nusyrika bika syai’an na’lamuh wa nastagfiruka lima laa na’lamuh.”

Maksudnya : “Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampunanMu dari apa-apa yang tidak kami ketahui.” (Hadis Riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 19606)

7. Doa memohon istiqamah dalam solat :

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

"Wahai Rabbku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan solat dan juga zuriat keturunanku . Wahai Rabb kami, perkenankanlah doa permohonanku." (Surah Ibrahim ayat 40)

8. Doa Nabi Zakaria a.s. a.s.: Doa memohon mendapat keturunan yang baik-baik :

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"Wahai Rabbku! Kurniakanlah kepadaku dari sisiMu zuriat keturunan yang baik; Sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar (menerima) doa permohonan." (Surah Ali-Imran ayat 38)

9. Doa Nabi Ibrahim a.s. : Doa memohon keampunan :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

"Wahai Tuhan kami! Berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku
serta bagi orang-orang yang beriman, pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan" (Surah Ibrahim ayat 41)

10. Doa berlindung diri dari sifat-sifat buruk dan umur yang nyanyuk pinyuk :

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقُبْرِ

"Ya Allah, aku berlindung padaMu dari sifat bakhil dan aku berlindung padaMu dari sifat pengecut. Dan aku berlindung padaMu akan dilanjutkan umur sampai umur tua pinyuk. Dan aku berlindung padaMu dari fitnah dunia. Dan aku berlindung padaMu dari azab seksa kubur." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

11. Doa memperelokkan amalan :

اللهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

”Ya Allah! Bantulah aku untuk mengingati Mu, bersyukur kepada Mu dan beribadat dengan baik kepada Mu. (Hadis Riwayat Abu Daud dan Al-Nasa’i)

12. Doa membaiki segala urusan :

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى
وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى
فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ

"Ya Allah perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku; perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku; perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku! Jadikanlah ya Allah kehidupan ini penambah kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan."(Hadis Riwayat Muslim)

Marilah kita beramal dengan doa-doa di atas dalam usaha kita untuk memohon rahmat dan petunjuk daripada Allah SWT. Sesungguhnya doa itu adalah senjata orang mukmin yang perlu di amalkan dan di hayati di dalam kehidupannya setiap hari.

Thursday, October 23, 2014

Cara Mengatasi Kencing Tak Lawas

Kencing tak lawas dan angin keluar melalui faraj adalah membatalkan wuduk. Jika kencing tak lawas . Teknik Mengatasi Masalah Kencing Tak Lawas.
Kencing yang tidak puas atau dikatatakan tidak lawas adalah perlakuan dimana pembuangan air kecil yang tidak habis, tidak tos malah masih terasa hendak membuang air lagi seketika selepas selesai melakukannya. Ada kalanya mengakibatkan kita terasa air kencing menitis tanpa kita sedari menyebabkan kita terasa tidak selesa dan was-was terutama ketika hendak mengerjakan ibadah solat. 

Penyakit ini akan berterusan dan akan semakin buruk jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ia boleh berlaku samada kepada kaum lelaki atau perempuan.

Bagaimana Kencing Tak Lawas Boleh Berlaku?

Kebiasaannya kencing tak lawas ini berlaku disebabkan oleh serangan bakteria (terutama nya kaum wanita), penyakit kencing manis (diabetes), kanser pundi kencing, penyakit prostat, batu karang dan juga kegagalan mengawal otot-otot pundi kencing. 
Apakah Masalah Kencing tak lawas? 

Masalah kencing tak lawas adalah disebabkan oleh kehilangan kawalan pada pundi kencing. Dalam beberapa kes, ia boleh mengakibatkan hilangnya air kencing atau yang disebabkan oleh kebocoran kecil. Keadaan ini mungkin sementara atau kronik bergantung kepada puncanya. 

Kencing tak lawas boleh menjadi masalah kesihatan yang berbeza, bermula dari kanser, pembentukan batu karang dan juga masalah pembesaran prostat. Ia juga boleh mungkin disebabkan proses penuaan, kerana otot pundi kencing anda menjadi semakin lemah. 

Anda perlu berjumpa doktor untuk pemeriksaan lanjut berkaitan masalah kencing tak lawas. Keadaan ini mengganggu kehidupan harian anda, dan mungkin boleh menjadi gejala keadaan yang sangat serius.

Jenis-jenis Kencing Tak lawas. 

Masalah ini dibahagikan kepada tiga kategori yang berbeza, atau jenis. Walau bagaimanapun, anda mungkin mengalami campuran dua jenis atau ketiga-tiganya. 

Tekanan. 

Kedaan ini boleh berlaku apabila anda mengambil bahagian dalam beberapa jenis aktiviti fizikal seperti ketika anda bersenam, batuk, bersin, atau ketawa. Aktiviti ini menyebabkan otot sfinkter, yang biasanya memegang air kencing anda dalam pundi kencing menjadi lemah dan melepaskan air kencing secara tak sengaja.

Tetiba Terasa Nak terkencing. 

Perasaan tetiba rasa nak terkecing berlaku apabila keinginan anda dalam keadaan tergesa-gesa, atau keperluan untuk membuang air kecil. Tidak lama selepas serangan itu, anda akan kehilangan kawalan pundi kencing anda. Selalunya, anda tidak mempunyai masa antara keinginan dan kehilangan air kencing untuk anda ke bilik air.

Limpahan 

Jenis ini berlaku apabila anda membuang air kecil tetapi tidak sepenuhnya mengosongkan pundi kencing. Kemudian, anda mungkin melepaskan beberapa titik air kencing. 

Punca Masalah kencing tak lawas 

Terdapat banyak sebab masalah berkaitan kencing tak lawas termasuk kerosakan fizikal, penuaan, kanser, jangkitan, dan gangguan neurologi. Masalah ini hanya akan menyebabkan masalah kencing sementara dan mudah dirawat, manakala yang lain adalah lebih serius dan berterusan.

Punca sementara.

Beberapa kes kencing tak lawas adalah sementara. Selalunya, keadaan ini adalah disebabkan oleh sebab luaran, atau gaya hidup. Minuman beralkohol, minuman yang mengandungi kafein, atau terlalu banyak air kencing boleh menyebabkan kehilangan sementara kawalan kencing. Sesetengah ubat-ubatan seperti ubat tekanan darah, penenang otot, sedatif, dan beberapa ubat-ubatan jantung juga boleh membawa kepada masalah kencing tak lawas. 

Sebab-sebab tertentu yang lain juga boleh menyebabkan masalah lemah kawalan sementara. Sembelit boleh meningkatkan keperluan untuk membuang air kecil kerana najis dipadatkan boleh membuat saraf mengawal bermain melampaui batas pundi kencing anda. Jangkitan saluran kencing juga boleh membawa kepada keadaan masalah lemah kawalan kencing. 

Penuaan. 

Semakin meningkat usia anda, otot pundi kencing anda akan menjadi lebih lemah dan kencing tak lawas menjadi semakin kerap. Apa-apa isu-isu dengan saluran darah anda akan menjadikan keadaan ini lebih teruk. Lebih sihat anda, lebih baik peluang anda untuk mengelakkan masalah lemah kawalan kencing sebagai umur anda.

Kerosakan.

Apa-apa kerosakan yang disebabkan kepada otot lantai pelvik anda boleh membawa kepada masalah lemah kawalan kencing, kerana otot menyokong pundi kencing anda. Dalam beberapa kes, mereka boleh menjadi rosak atau lemah oleh pembedahan biasanya semasa prosedur untuk membuang rahim atau semasa bersalin. 

Prostat membesar. 

Dalam hampir semua lelaki, kelenjar prostat membesar dengan usia. Ia adalah perkara biasa bagi lelaki mengalami masalah lemah kawalan kencing. 

Kanser.

Kanser prostat pada lelaki, atau kanser pundi kencing dalam lelaki atau wanita, boleh menyebabkan lemah kawalan kencing. Dalam beberapa kes, rawatan kanser akan menyebabkan kencing tak lawas sebagai kesan sampingan. Tumor A, sama ada malignan atau benign, juga boleh menyebabkan masalah lemah kawalan kencing dengan menyekat aliran biasa air kencing. Buah pinggang atau pundi kencing berbatu boleh mempunyai kesan yang sama.

Punca kurang biasa. 

Prostat, atau keradangan prostat, dan cystitis celahan, keadaan kronik pundi kencing yang menyebabkan kesakitan, kadang-kadang boleh menyebabkan masalah lemah kawalan kencing. 

Apabila mencari Bantuan Perubatan 

Ia mungkin gejala keadaan yang lebih serius yang perlu dirawat. Walaupun penyebab tidak mengancam nyawa, kencing tak lawas boleh menjadi gangguan besar dalam hidup anda, dan anda harus membincangkan pilihan rawatan dengan doktor anda.

Anda perlu mendapatkan segera rawatan perubatan kecemasan jika anda kehilangan kawalan pundi kencing anda dan juga mengalami mana-mana gejala berikut:

1. masalah bercakap atau berjalan 

2. kelemahan atau kesemutan di mana-mana bahagian badan anda 

3. kehilangan penglihatan 

4. kekeliruan 

5. kehilangan kesedaran 

Apa yang diharapkan semasa berjumpa Doktor. 

Semasa temujanji anda, doktor anda akan bertanya beberapa soalan dan melakukan pemeriksaan fizikal. Beliau ingin tahu berapa lama anda telah mengalami masalah kencing tak lawas, masalah lemah kawalan kencing anda, dan banyak maklumat lain. Anda juga akan ditanya tentang tabiat anda setiap hari, apa yang anda biasanya makan dan minum, dan mana-mana ubat-ubatan atau makanan tambahan yang anda ambil. 

Jika doktor anda tidak boleh mendiagnosis penyebab selepas soalan dan pemeriksaan fizikal, dia mungkin akan melakukan ujian tambahan. Satu ujian yang mungkin adalah cystoscopy, di mana kamera kecil dimasukkan ke dalam pundi kencing anda supaya doktor anda boleh melihatnya dengan lebih dekat.

Anda juga mungkin perlu untuk menyediakan sampel air kencing untuk analisis. Doktor anda mungkin mahu mengukur jumlah kehilangan air kencing anda, jumlah yang ditinggalkan dalam pundi kencing anda, dan tekanan di dalam pundi kencing anda. Maklumat ini dikumpulkan dengan memasukkan kateter atau tiub kecil, ke dalam uretra anda dan kemudian pundi kencing anda. 

Penjagaan DiRumah untuk Masalah kencing tak lawas. 

Terdapat langkah-langkah tertentu yang boleh anda ambil di rumah untuk membuat hidup dengan masalah lemah kawalan kencing lebih mudah. Doktor anda boleh menerangkan bagaimana anda boleh menguatkan otot lantai pelvik anda, jika ini adalah punca masalah lemah kawalan kencing anda. Ia mungkin melibatkan membuang air kecil pada jadual yang ketat atau melakukan senaman untuk otot bekerja. 

Anda juga boleh menguruskan rumah anda dengan mengurus masalah lemah kawalan kencing anda. Anda boleh pastikan anda mempunyai laluan yang jelas dan mudah untuk bilik mandi, menbuka lampu malam jalan ke tandas membuat anda mudah untuk ke tandas.

Pencegahan Masalah kencing tak lawas 

Anda tidak boleh menghalang semua kes masalah kencing tak lawas, tetapi terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko anda. Cuba ubah gaya hidup anda dengan mengekalkan berat badan yang sihat, elakkan merokok, dapatkan banyak latihan, dan makan dengan baik. Pastikan anda mempunyai serat yang cukup dalam diet anda, untuk mengelakkan sembelit. Anda juga harus mengelakkan makanan dan minuman yang seolah-olah membawa kepada episod kencing tak lawas, seperti kopi atau alkohol. 

Apakah Caranya untuk mengatasi masalah Kencing Tak Lawas?

Mereka yang mengalami masalah kencing tidak lawas ini sebenarnya merupakan permulaan kepada permasalahan lemah tenaga batin atau lemah syahwat. Jika kita teliti mereka ini tidak mampu bertahan lama ketika bersama isteri atau mempunyai masalah-malasah lain seperti cepat sampai puncak (klimax). Mereka juga mempunyai masalah gagal mengawal eraksi kemaluan mereka. 

Urutan-urutan lembut yang dilakukan keatas urat-urat kemaluan sebenarnya membantu menjadikan kemaluan kita menjadi semakin kuat. Teknik-teknik senaman yang betul dan diamalkan setiap hari akan memberikan hasil yang amat menakjubkan dalam tempoh yang singkat. Ramai orang terutama lelaki tidak pernah cuba memahami akan  hakikat fungsi kemaluan sendiri kerana merasakan ia adalah seperti sedia ada, namun hakikatnya ia memerlukan penjagaan dan senaman setiap masa demi mengekalkan kestabilan otot-otot nya.

Cara-cara Wuduk Dan Solat Untuk Mereka Yang Mengalami Kencing Tal Lawas :

Orang yang mempunyai masalah seperti  kencing tak lawas, wanita istihadhah dan sebagainya- ia hendaklah melakukan perkara-perkara berikut untuk mengerjakan solat;

1. Hendaklah ia menunggu waktu solat masuk terlebih dahulu. (Orang yang mengidap kencing tak lawas, istihadhah atau sebagainya tidak harus mengambil wuduk kecuali apabila waktu telah masuk kerana toharahnya adalah toharah darurat)

2. Mulai dengan membasuh kemaluan dengan sempurna.

3. Setelah itu hendaklah ia membalut kemaluannya dengan kain atau sebagainya sekadar yang termampu (untuk membendung air kencing dari keluar sekadar terdaya).[Jika ia tidak mampu membalutnya, tunaikanlah solat mengikut keadaannya (yakni tanpa berbalut) kerana Saidina ‘Umar r.a. menunaikan solat sedang lukanya memancar darah. (Fiqh at-Toharah, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, hlm. 303).]

4. Kemudian hendaklah ia segera mengambil wuduk.

5. Ketika mengambil wuduk hendaklah ia berniat untuk mengharuskan solat, bacaan al-Quran atau ibadah-ibadah lain yang mensyaratkan wuduk. Contohnya; ia meniatkan di dalam hati; “Sahaja aku mengambil wuduk untuk solat kerana Allah Taala”. Tidak harus semasa mengambil wuduk ia berniat untuk mengangkat hadas kerana hadasnya tidak akan terangkat selama air kencing sentiasa mengalir keluar dari kemaluannya kerana perkara tersebut membatalkan wuduk.

6. Setelah selesai wuduk hendaklah ia segera menunaikan solat, tanpa menangguh lagi.

7. Jika semasa solat itu air kencing keluar dari kemaluannya, tidak perlulah ia berhenti dari solat, sebaliknya teruskan solat kerana ia dimaafkan disebabkan keuzuran yang ia alami.

8. Sekiranya ia mengetahui bahawa penyakit kencing tidak lawasnya ada waktu tertentu ia hilang, hendaklah ia menunggu waktu tersebut, kemudian barulah ia bersuci dan menunaikan solat.

9. Sebahagian ulama mengharuskan orang yang menghadapi masalah sedemikian menjamakkan dua solat dengan sekali wuduk iaitu menjamakkan zohor dan asar atau maghrib dan isyak. Ini kerana Rasulullah SAW. pernah menyuruh Hamnah binti Jahsyi r.a. yang mengalami masalah istihadhah menjamakkan dua solatnya dengan sekali mandi sebagaimana baginda pernah menyuruh Sahlah binti Sahal r.a. berbuat yang sama.

Mengenai pakaian yang terkena air kencingnya, perlukah ia membasuhnya atau menukar dengan pakaian lain sebelum mengerjakan solat Persoalan ini menjadi khilaf ulama;

Pertama; Ada ulama menegaskan; harus ia menunaikan solat dengan pakaian itu kerana dimaafkan baginya dengan sebab keuzuran yang dialaminya yang sudah tentu menyukarkannya jika perlu ditukar atau dibasuh sentiasa. Pandangan inilah yang dikemukakan oleh Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh at-Toharahnya (hlm. 80).

Kedua; Pandangan mazhab Malik dan Abu Hanifah; dimaafkan jika najis yang terkena pakaian adalah sedikit iaitu kurang dari kadar keluasan satu dirham (duit 10 sen). Jika melebihi satu dirham tidak haruslah dipakai kecuali setelah membasuhnya terlebih dahulu.

Ketiga; Pandangan mazhab Imam Syafi’ie dan Hanbali; tidak dimaafkan walaupun sedikit. Berdasarkan pandangan ini, wajiblah ia membasuh pakaiannya yang terkena air kencing itu sebelum memakainya untuk solat atau ia menukarnya dengan pakaian yang lain.

Merujuk kepada situasi seperti ini kaum lelaki hendaklah sentiasa membawa bersama kain sarung (pelikat) setiap kali  bermusafir. Apabila hendak solat, boleh tukarkan pakaian  dengan kain tersebut. Untuk kaum wanita pula hendaklah sentiasa membawa tuala wanita untuk menutupnya supaya tak berlaku titisan air kencing keluar di seluar dalam. Namun jika  tidak dapat berbuat demikian atau berasa sukar melakukanya –khususnya pada ketika tertentu-, haruslah  mengikuti pandangan lain dari mazhab Syafi’ie di atas. Telah menjadi prinsip yang disepakati oleh sekelian ulama bahawa “Orang yang ditimpa kepayahan, harus ia mengambil kemudahan”.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. Al-Fiqh al-Wadhih, Dr. Muhammad Bakr Ismail (1/66).
2. Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Islami, Dr. Wahbah az-Zuhaili (1/43)
3. Fiqh at-Toharah, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, hlm. 303, Ahkam at-Toharah, Dr. Abdul Karim Zaidan, hlm. 64.

4. Fatawa Syeikh Abu Zahrah.
Wednesday, October 22, 2014

Tafsir Sura Taha Ayat 25-28)


Firman Allah SWT :

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) 

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) 

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) 

يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) 

(Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul u'qdatan min lisaani yafqahuqauli.)

Maksudnya: Wahai Rabbku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku. (Surah Taha, ayat 25-28)

Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahawa setelah perintah itu keluar Musa diam tidak berkata-kata selama tujuh hari memikirkan beratnya tugas yang dibebankan kepadanya. Setelah ia didatangi Malaikat dengan ucapan: "Taatilah Tuhanmu sesuai dengan perintah-Nya, barulah ia bangkit melaksanakan perintah dan mengharapkan agar Allah SWT. melapangkan dadanya untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berani dalam menghadapi Firaun. Ia merasa bahawa beban yang dipikulkan atasnya adalah suatu urusan besar dan amat berat, tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan keberanian yang mantap dan dada yang lapang. Ia diperintahkan untuk menghadapi seorang raja yang paling besar paling kejam, sangat ingkar sangat banyak tentaranya, makmur sekali kerajaannya, keterlaluan di dalam segala hal. Puncak keterlaluannya itu ialah dia tidak mengenal tuhan selain dirinya sendiri.

Selain dari pada ia memohon dilapangkan dadanya, juga meminta kepada Allah SWT. supaya dimudahkan segala urusannya, di dalam menyampaikan berita kerasulannya, diberi kekuatan yang cukup untuk dapat menyebarkan agama dan memperbaiki keadaan umat.

Diriwayatkan bahwa Musa di waktu kecilnya, ia mencabut selembar rambut dari dagu Firaun, maka marahlah Firaun dan ia menyembunyikan satu maksud jahat untuk dilakukan kepada Musa yaitu akan menindaknya secara kejam. Ia meminta kepada istrinya supaya membawakan kepadanya bara api. Istri Firaun membela Musa katanya, "Musa masih kecil, belum tahu apa-apa". Sekalipun ada pembelaan, tetapi Firaun tetap melaksanakan maksud jahatnya dan bara itu diletakkan di atas lidah Musa. Sejuk itulah lidah Musa menjadi kaku. Oleh karena itu Musa a.s. meminta kepada Allah SWT. supaya kekakuan lidahnya itu dihilangkan.

Allah SWT. menerangkan maksud permohonan Musa itu, ialah supaya umatnya dengan mudah dapat mengerti ucapannya di dalam menyampaikan risalahnya. Semoga mereka itu dapat menerima petunjuk dari Allah SWT.

Tuesday, October 21, 2014

Qada' Dan Qadar Allah SWT

Dalam memahami qadar Allah, jelas difahami segala perkara telah ditetapkan dan diketahui oleh Allah Azzawajalla. lni temasuk dalam cakupan ilmu Allah yang meliputi segala-galanya. la juga berlaku dengan kehendak Allah.

Ini berdasarkan kaedah:

Maksudnya: “Perkara yang Allah kehendaki ia pasti berlaku, dan perkara yang Allah tidak kehendaki berlaku maka ia tidak akan berlaku.”

Namun, timbul persoalan tentang ungkapan bahawa qadar mungkin boleh berubah. Ada disebutkan ungkapan bahawa qadar tidak ditolak melainkan dengan doa. Jika qadar menetapkan kita sakit, bukankah kita boleh berusaha untuk menjadi tidak sakit? Kalau qadar menetapkan kita akan terlibat dengan kemalangan, tidakkah kita boleh berusaha untuk mengelakkan daripada kemalangan itu berlaku?

Qadar Allah

Untuk menjelaskan isu ini, keterangannya seperti berikut:

1. Tiada ilmu bagi kita tentang qadar Allah.

Hakikatnya, tiada sesiapa mengetahui tentang qadar Allah kepadanya. Tiada manusia tahu bila dia akan sakit, apa penyakitnya, tentang kemalangan, kecurian dan sebagainya. Seorang pelajar tidak tahu ketentuan Allah sama ada dia akan berjaya atau gagal dalam peperiksaannya.

Seorang pelajar juga tidak tahu berapa nilai kecemerlangan atau gred A yang akan dia peroleh. Oleh sebab itu, kita tidak perlu menunggu qadar datang, sebaliknya berusaha mendapatkan qadar ketentuan yang terbaik daripada Allah.

2. Allah menghapuskan suatu ketetapan dan menetapkannya.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Allah menghapuskan apa-apa yang dikehendakinya dan Dia juga menetapkan apa-apa yang dikehendakinya.” (Surah al-Ra‘d 13: 39)

Menurut Ibn ‘Abbas r.a. dalam Tafsir Ibn Kathir ayat ini menjelaskan bahawa Allah menetapkan urusan selama setahun, lalu Dia memadamkan apa-apa yang dikehendakinya. Ini bermakna Allah menetapkan apa-apa yang dirancang dan juga
mengubah perkara yang sudah dirancang.

3. Qadar mubram dan qadar mu‘allaq.

Qadar mubram ialah qadar Allah yang terdapat di Lohmahfuz. Qadar ini tidak akan berubah dan tidak diketahui oleh sesiapa pun. Ia adalah rahsia ilmu Allah hinggakan para malaikat tidak tahu tentang perkara ini. Oleh sebab itu, kita tidak perlu membicarakan dan mempersoalkan qadar ini.

Seterusnya, qadar mu‘allaq iaitu qadar yang tergantung. Qadar ini tergantung pada faktor dan sebab. Ia disebut sebagai qadar yang ada dalam kitab-kitab di sisi para malaikat. Maka, rezeki, ajal, kematian dan usia tetap di sisi Allah s.w.t. Namun, catatan yang ada di sisi para malaikat adalah tidak tetap dan berubah dengan perintah daripada Allah.

Contohnya, di sisi Allah usia setiap insan adalah tetap. Walau bagaimanapun, kadar usia seseorang insan di sisi para malaikat adalah tidak tetap. Ia bergantung dengan sebab tertentu.

Ini telah jelas kepada kita sebuah sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: “Sesiapa yang suka jika diluaskan rezeki dan dipanjangkan usianya, hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim.” (Riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad)

Dengan ini, kita boleh mengandaikan Allah menetapkan usia seseorang sekitar 50 tahun sahaja. Namun jika dia menghubungkan tali silaturahim sesama manusia, maka usianya akan ditambah sehingga mencapai 70 tahun. Malaikat
hanya mengetahui usia seseorang antara 50 dengan 70 tahun. Malaikat tidak tahu sama ada usia seseorang bertambah atau tidak kerana malaikat tidak tahu sama ada seseorang itu menghubungkan tali silaturahim atau tidak. Namun, hanya Allah mengetahui hakikat sebenar. Oleh sebab itu, menghubungkan tali silaturahim menjadi sebab pertambahan usia.

Tentukan Hala Tuju Diri

Apabila kita memahami qadar dengan spek begini, kita sebenarnya mempunyai kebebasan untuk menentukan hala tuju diri kita. Qadak dan qadar bukan asas untuk kita menjadi seorang yang pemalas. Jika Allah menentukan kita miskin, maka
kita tetap akan miskin walaupun kita rajin
berusaha.

Persoalannya, bagaimana kita tahu bahawa Allah menetapkan bahawa kita miskin? Mungkin Allah telah menetapkan kita sebenarnya kaya, cuma kekayaan itu diikat dengan satu syarat iaitu kita mesti rajin berusaha. Alangkah ruginya jika
berhujah dengan alasan qadar Allah dan malas untuk berusaha.

Begitu juga persoalan kebahagian.

Kita tidak tahu hakikat sebenar yang ditentukan oleh Allah. Namun, orang yang berusaha untuk mencari kebahagiaan akan menemui kebahagiaan tersebut.

Inilah ketetapan Allah yang umum dan pasti. Ada diriwayatkan dalam satu hadis bahawa sesiapa yang berusaha maka dia akan mendapatnya. Kaedah dalam hadis ini adalah kaedah umum yang mengikat kejayaan dengan usaha. Ini juga daripada qadar Allah. Oleh sebab itu, kejayaan yang sebenar diikat dengan jauhnya daripada azab api neraka.

Allah ber?rman yang bermaksud:

“Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar.” (Surah Ali ‘Imran 3:185)

Justeru, bagaimana kaedah untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga? Adakah dengan menyerah bulat-bulat kepada ketentuan llahi?

Jika Allah menetapkan seseorang itu sebagai ahli syurga dan dijauhkan daripada azab api neraka, maka ia nikmat yang amat besar. Namun jika Allah menetapkan seseorang itu dimasukkan ke nenaka dan diazab, maka adakah dia perlu reda sahaja?
Kaedahnya telah dibentangkan dengan jelas dalam al-Quran iaitu keimanan kepada Allah dan melakukan amalan soleh.

Firman Allah yang bermaksud: “Sesiapa yang beramal dengan amalan soleh sama ada Ielaki mahupun wanita, sedangkan dia beriman, maka mereka akan masuk ke syurga dan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit.” (Surah al-Nisa’4: 124)

Iman dan amal soleh adalah sebab untuk menjauhkan seseorang daripada api neraka. Oleh sebab itu, setiap insan mesti berusaha untuk beriman dan melakukan amalan soleh. Kita tidak boleh memberi alasan berikut: “Jika Allah mentakdirkan saya sebagai ahli syurga, maka saya tetap akan masuk syurga walaupun saya jahat dan melakukan kejahatan. Begitu juga jika Allah mentakdirkan saya masuk ke neraka, maka saya tetap akan masuk ke dalamnya walaupun saya beriman dan beramal soleh.”

Cuba tanya kepada diri sendiri bagaimana kita sebagai manusia biasa mengetahui bahawa Allah mentakdirkan kita sebagai ahli syurga atau neraka?

Justeru, kaedah dan konsep yang sama hendaklah diaplikasikan dalam kehidupan ini.

Sunday, October 19, 2014

Nama-nama Bayi Islam Yang Baik.

Kebiasaannya, sebelum seseorang anak lahir ke dunia, ibu dan bapa sudah berkira-kira untuk mencari nama yang sesuai untuk anak yang tersayang. Mencari nama yang baik bukan untuk mendapat pujian. Atau untuk melambangkan status sosial dan seumpamanya. Tetapi ia adalah satu ibadah yang dituntut oleh agama.

Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abu Darda’ r.a. katanya, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya kamu semua akan dipanggil dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu pada Hari Kiamat, maka perelokkanlah nama-nama kamu.”

Memperelokkan nama bermaksud memilih nama yang selari dengan tuntutan Islam. Memilih nama perlu ada tujuan. Bukan sekadar untuk memudahkan panggil atau untuk menggabungkan nama ibu dan bapa serta datuk-datuk dan nenek-nenek, bahkan ia berkaitan dengan soal pembentukan peribadi anak itu. Bukankah panggilan itu mengandungi doa. Setiap orang yang memangilnya, dikira membuat doa untuknya.

Jika seorang anak itu namanya ‘Mujahid’ yang bermaksud seorang pejuang atau orang yang berjihad, setiap orang akan memanggilnya dengan gelaran pejuang. Secara tidak langsung dia didoakan untuk menjadi pejuang pada jalan Allah swt. Sebaliknya jika seorang itu dinamakan dengan nama ‘Hazan’ yang bermaksud Berdukacita, setiap orang akan memanggilnya sebagai seorang yang sedang sedih dan berdukacita. Secara tidak langsung pangilan demi panggilan itu boleh memberikan kesan kepadanya.

Nama Yang Tidak Baik

Malangnya hari ini, terdapat segelintir masyarakat yang kurang mengambil berat soal nama. Ada yang memilih nama yang kelihatan indah tetapi hakikatnya tidak mempunyai apa-apa erti, atau lebih malang lagi ia membawa erti yang negatif. Mereka suka nama-nama yang nampak moden seperti Natasya, Zana, Susan, Hyfa, Dayanty atau seumpamanya. Lebih menyedihkan lagi, jika nama-nama itu ditiru atau diambil nama-nama orang kafir.

Ada juga yang menggabungjalin nama ibu dan bapa. Mereka lakukan tanpa mengambil kira maksud gabungan perkataan itu . Contohnya, ibu yang bernama Safrina dan bapa bernama Ihsan, anaknya diberi nama Safih Insan, yang bermakna ‘Manusia yang Bodoh’. Kadang-kadang nama yang digabungkan itu menjadi panjang tanpa sebarang erti seperti Nor Sajamifulah Niruszam atau seumpamanya.

Terdapat dikalangan ibu bapa yang cuba memberikan nama yang baik tetapi mereka tersilap langkah, contohnya meletakkan perkataan Abdul atau lebih tepatnya ‘Abd yang membawa maksud Hamba dengan perkataan lain selain nama-nama Allah seperti Abdul Muhammad, dan Abdul Musa. Ada juga yang silap dengan hanya meletakkan perkataan Abdul untuk anaknya. Jika mahu ringkas mereka sebenarnya boleh menggunakan nama Abduh yang bermaksud HambaNya.

Kadang-kadang terdapat ibu bapa yang mahu menggunakan kreativiti dengan menamakan anaknya sempena sesuatu peristiwa atau tempat sehingga menjadi janggal seperti Mohd Felda, Nor Malaysia, Saiful Johori, Mohd Toyota, Siti Sukom dan seumpamanya. Mereka sebenarnya menjadikan anak-anak mereka mangsa ejekan sepanjang hayat.

Jika bapa tersilap memilih nama, maka sewajarnya dia berusaha agar nama itu ditukar kepada nama yang lain. Rasulullah s.a.w. pernah bertindak menukar nama seseorang dengan nama yang lebih baik. Al-Termizi dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a. bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab r.a. mempunyai seorang anak perempuan namanya ‘Aashiah (Penderhaka), maka Rasulullah s.a.w. menukarkan namanya menjadi Jamilah (Yang Cantik).

Sebaik-baiknya para bapa merujuk kepada para ilmuan atau sekurang-kurangnya membelek buku-buku panduan sebelum memilih nama yang sesuai untuk anak. Ingatlah bahawa nama itu adalah identiti terpenting bagi seseorang manusia. Kesan pemberian nama itu bukan terhenti setakat di dunia sahaja bahkan melarat sehingga ke akhirat. Oleh itu, menjadi kemestian kepada para bapa untuk memilih nama yang baik-baik.

Nama Yang Baik

Rasullullah s.a.w. menganjurkan agar anak-anak dinamakan dengan nama-nama yang mempunyai maksud baik atau dinisbahkan kepada orang yang baik. Bapa-bapa boleh memilih nama-nama Rasul seperti Hud, Nuh, Ilyasak dan lain-lain; atau nama para Sahabat seperti Mus’ab, Mu’az, Talhah, Zubair, Handzalah dan lain-lain; atau nama para ‘ulama’ seperti As Syafie, Al Bukhari, As Subki, Al Andalusi, Al Tabari, Al Nakhai’i, Al Zamakhsyari, Ibnu Qayyim, Ibn Taimiyyah, Al ‘Izz, dan lain-lain. Mudah-mudahan anak itu, dapat menghayati kehebatan tokoh-tokoh silam lantas menjadikannya sebagai ikutan.

Antara nama yang afdhal ialah nama yang dinisbahkan kepada nama Allah, tetapi dimulai dengan kalimah ‘Abd. Nama-nama Abdullah, Abdul Quddus, Abdul Jabbar, Abdul Qahhar, Abdul Fattah, Abdul Mu’izz dan lain-lain adalah contoh bagi kategori ini. Di samping itu para bapa digalakkan memilih nama-nama yang mempunyai nama indah dan seboleh-bolehnya tepat dengan nahu Arab. Contohnya nama Saif bermakna pedang, tetapi nama Saiful tidak mempunyai apa-apa makna kecuali jika disandarkan kepada perkataan lain seperti Saiful Islam yang bermaksud Pedang Islam. Sebaik-baiknya juga nama yang dipilih itu menepati kesesuaian jantinanya.

Kesimpulannya, ibu bapa yang akan menyambut bayi perlu membuat persediaan awal sebelum tiba masa kelahiran. Persediaan seperti, membanyakkan bacaan al-Quran, berzikir dan bertafakur serta mencari nama yang sesuai untuk anak perlu diutamakan. Sebagai pendidik, ibu dan bapa tidak boleh mengambil lewa soal-soal ini. Ingatlah, apa yang disemai hari ini, itulah yang akan dituai esok hari.

Berkaitan:

(Bagaimana anda menyambut kelahiran anak anda? Bagaimana anda disambut dulu-ketika lahir? Adakah mengikut cara Islam?)
Sambut Kelahiran Anak: Syukur dan Hebahkan
Galakan Ucapan Tahniah Atas Kelahiran
Azan dan Iqamah ke Telinga Bayi
Sambut Kelahiran Dengan Tahnik
Aqiqah: Untuk Dekatkan Anak Kepada Allah
Aqiqah: Bagaimana Melaksanakannya?

Saturday, October 18, 2014

Zakat Perniagaan


Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan, sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian sesama Islam atau dengan bukan Islam, perniagaan semua jenis syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya.

Firman Allah SWT. maksudnya, “Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Surah al-Baqarah ayat 267)

Allah menjelaskan bahawa segala ‘hasil usaha yang baik’ itu wajib dizakat. Oleh itu, bagi sesiapa yang menjadikan makan gaji itu sebagai satu profesion, maka itu juga termasuk dalam ‘hasil usaha’ yang wajib dizakat.

Sabda Rasulullah SAW maksudnya, “Menjadi sesuatu kewajipan ke atas setiap Muslim bersedekah (zakat)”. Mereka bertanya, “Wahai Rasullullah, bagaimana yang tidak mempunyai harta?”. Baginda menjawab, “Bekerja untuk mendapat sesuatu untuk dirinya lalu bersedekah.” Mereka bertanya, ” Kalau tidak mempunyai pekerjaan?”. Baginda bersabda, “Tolonglah mereka yang meminta pertolongan”. Mereka bertanya lagi, “Bagaimana pula jika tidak berkuasa?”. Baginda menjawab, “Kerja ke jalan kebaikan dan tinggalkan kejahatan, hal itu merupakan sedekah”.

1. Kaedah Pengiraan Zakat Perniagaan :

Kaedah Model Berkembang “Growth Model”

Ia mengambil kira ekuiti pemilik entiti perniagaan tersebut, sumber-sumber pembiayaan kewangan dan dibuat pelarasan sama ada dicampur atau sebaliknya. Di dalam istilah yang lebih ringkas ialah Modal dicampur dengan Keuntungan.

Ekuiti Pemilik + Liabiliti Jangka Panjang – Aset Tetap – Aset Bukan Semasa +/-Pelarasan = Harta Perniagaan Yang Tertakluk Kepada Pengiraan Zakat

Kaedah Modal Kerja “Working Capital”

Ia mengambil kira kedudukan Harta Semasa perniagaan ditolak dengan tanggungan semasa perniagaan dan dibuat pelarasan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan zakat yang perlu diambil kira. Pelarasan ini dibuat samaada dengan mencampurkan item-item yang telah dikenalpasti perlu ditambah atau membuat tolakan.

Aset Semasa -Liabiliti Semasa +/- Pelarasan = Harta Perniagaan Yang Tertakluk Kepada Pengiraan Zakat.

Pelarasan :

Pelarasan yang terlibat dalam pengiraan di atas adalah bersumberkan hujah dan asas seperti berikut:

Ditolak Daripada Aset Semasa.

Semasa mengambil kira harta semasa berikut adalah perkara yang perlu dibuat pelarasan:

Barang-barang Tidak Wajib Zakat.

Hendaklah dikeluarkan seperti barang-barang dan hasil yang haram umpama riba, judi dan arak.

Bukan Milik Sempurna.

Bayaran deposit air, deposit telefon, elektrik dan lain-lain yang seumpamanya hendaklah ditolak kerana ia tidak memenuhi syarat-syarat milik sempurna. (Zakat hanya tunduk kepada penerima deposit yang berkenaan seperti Telekom, TNB).

Si Penghutang Kewangan.

Wang yang dipinjamkan akan dikenakan zakat atas si peminjam berdasarkan bahawa ciri-ciri milik sempurna aset tersebut berpindah ke si peminjam. Si peminjam berkuasa dan bebas untuk menguruskan wang itu untuk sebarang tujuan dan mendapat manfaat di atas pinjaman itu.

Tiada Item Yang Dikenakan Zakat Dua Kali.

Nilai dividen yang sudah dibayar zakat oleh syarikat yang dilaburkan akan ditolakkan.

Aset Semasa Mestilah Yang Produktif
Hutang lapuk, stok lupus, penurunan nilai yang ketara & kekal hendaklah ditolak.

Tabung-tabung Yang Bersifat Kebajikan.

Tabung bagi tujuan kebajikan seumpama khairat, pendidikan yang terdapat dalam aset semasa akan dikecualikan dari zakat. Walaubagaimanapun, tabung kebajikan yang bersifat pusingan seperti pinjaman Qardhul Hassan, amaun yang dikecualikan zakat adalah nilai pokok yang dimanfaatkan manakala bagi tabung kebajikan yang bersifat ‘hangus’ melalui pemberian derma, khairat maka hanya nilai baki tabung yang dikecualikan.

Bagi Kategori Inventori / Stok.

Barangan akhir siap sahaja diambil kira; manakala stok bahan mentah serta kerja dalam proses tidak diambil kira.

Aset Semasa (Kes Pelarasan yang perlu dicampur)

Semua sumbangan, derma dan sedekah yang dibuat oleh entiti perniagaan tersebut pada akhir haul (sukuan terakhir) perlu dicampurkan semula (dengan andai derma itu tidak menggugat kecairan syarikat) ke dalam harta semasa kerana harta semasa yang disalurkan untuk kebajikan masih dikenakan zakat kecuali kalau sumbernya adalah dari tabung kebajikan.

2. Dicampur Kepada Tanggungan Semasa.

Menurut pendapat Imam Syafie – Tidak ada syarat hutang dalam menentukan sama ada harta tersebut layak nisab ataupun tidak. Menurut pendapat Syafie hutang kewangan (bukan liabiliti perdagangan) tidak menghalang kewajipan zakat.:

Bagi memenuhi nisab, liabiliti semasa yang boleh ditolak adalah yang ianya bersifat operasi sahaja termasuk:

Pemiutang Perdagangan (Trade Creditors).

Kos operasi (Operation Payables) seperti gaji, elektrik, telefon
Cukai.

Oleh yang demikian pelarasan adalah melibatkan item-item yang tidak dibenarkan tolakan seperti berikut:

*Bukan berbentuk operasi perniagaan iaitu ‘financial loans’ dan pengkelasan semula pinjaman berjangka.
*Dividen yang dicadangkan (Dividend Payable).
*‘Overdraf’.
*Pajakan kewangan / modal (financial / capital lease).

Sunday, October 12, 2014

Pengertian Badal Haji (Upah Haji)

PENGERTIAN BADAL HAJI (UPAH HAJI) :

Badal ertinya “Ganti”, “Pengganti”, atau yang “Digantikan”. Oleh itu Badal Haji adalah menggantikan orang lain dalam melaksanakan ibadah haji kerana adanya halangan tertentu seperti penyakit, usia tua (uzur) atau kematian bagi melaksanakan kesemua Rukun Islam. Seperti yang dimaksudkan dalam Surah Al-Imran ayat 97:Maksudnya : “Disana terdapat ayat-ayat yang jelas dan ada makam Nabi Ibrahim,dan sesiapa yang memasuki nya amanlah dia.Hanya untuk Allahlah kewajipan haji atas manusia, iaitu bagi sesiapa yang mampu melakukan perjalanan ; dan sesiapa yang kafir (engkar) sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh semesta alam.”

DALIL BADAL HAJI (UPAH HAJI)

Soalan:

Adakah amalan mengupah haji bagi kaum keluarga yang telah meninggal dunia atau uzur dibolehkan di dalam agama Islam?

Jawapan : 

Terlebih dahulu biar saya sentuh serba ringkas tentang ibadah haji. Haji adalah salah satu rukun Islam. Ia disenaraikan bersama dengan mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kefarduannya jelas berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Muhammad s.a.w.

Firman Allah SWT maksudnya,  “(Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkar akan kewajipan ibadah haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) daripada sekalian makhluk).” (Surah Ali-Imran ayat 97)

Manakala sabda Baginda Rasulullah SAW. yang bermaksud: “Islam itu dibina atas lima perkara: Kesaksian bahawa tiada IIIah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, haji dan puasa (pada bulan) Ramadan)”. (Hadis Riwayat Muttafaq Alaih).

Lantaran itu, jelas di sini bahawa ibadah haji wajib ke atas setiap muslim, baligh, berakal, merdeka, aman perjalanan dan berkemampuan. Satu syarat tambahan untuk wanita iaitu adanya mahram bersamanya.

Yang dimaksudkan dengan kemampuan ialah :

1. Memiliki bekalan yang mencukupi bagi perjalanan pergi ke Tanah Suci dan perjalanan pulang ke tanah airnya untuk dirinya dan perbelanjaan mereka yang di bawah tanggungannya semasa pemergiannya.

2. Pengangkutan yang sesuai.

Rasulullah SAW. pernah ditanya mengenai kemampuan untuk sampai kepadanya yang terdapat dalam ayat 97 surah al-Baqarah yang disebut di atas. Baginda telah menjelaskan maksudnya, ialah bekalan dan kenderaan.

Oleh itu, sesiapa yang telah memenuhi segala syaratnya, wajiblah ia mengerjakannya. Rasulullah SAW. telah mengingatkan dalam satu hadisnya bermaksud:

“Sesiapa yang memiliki bekalan dan kemudahan pengangkutan yang menyampaikannya ke Baitullah tetapi ia tidak berhaji, maka tiada halangan baginya untuk mati sebagai Yahudi atau Nasrani”. (Hadis Riwayat Tirmizi dan Baihaqi).

Kemampuan terbahagi kepada dua kategori :

1. Berkemampuan mengerjakan sendiri ibadah haji tersebut apabila mempunyai kemampuan kewangan dan tubuh badan yang sihat.

2.  Berkemampuan dengan bantuan orang lain apabila mempunyai kemampuan kewangan tetapi ada halangan kesihatan.

Apa yang disebut dan dikenali dalam masyarakat Melayu sebagai upah haji atau biasanya disebut badal haji adalah termasuk dalam kategori kedua. Iaitu ia berkemampuan mengerjakan haji dari segi kewangan dan syarat-syarat wajib yang lain tetapi tidak sempat melakukan ibadah haji kerana meninggal dunia atau mengalami keuzuran yang tidak memungkinkannya mengerjakan sendiri ibadah haji tersebut.Dalam kes sebegini, Islam mengharuskan ibadah hajinya dikerjakan oleh orang lain dengan pembiayaannya diambil daripada harta si mati atau orang yang mengalami keuzuran tersebut.

Apabila disebut upah, biasanya tidak terlepas dengan soal bayaran. Para ulama tidak sependapat mengenai hukum mengambil upah atau bayaran bagi amalan yang melibatkan ketaatan seperti ibadah haji, azan, mengajar al-Quran dan seumpamanya.

Imam Malik dan Imam Syafie mengharuskannya, walaupun ada ulama lain yang berpendapat sebaliknya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. bermaksud:

“Bayaran yang paling berhak kamu mengambilnya adalah mengajar Kitab Allah (Hadis Riwayat Bukhari).”

Apakah dalil-dalil keharusan mengerjakan haji untuk orang lain?

Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keharusan mengerjakan haji untuk orang lain. Di antaranya:

1. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa seorang wanita dari Khas`am datang menemui Nabi SAW. dan berkata: “Wahai Rasulullah! Di antara amalan-amalan yang difardukan oleh Allah ke atas hamba-Nya ialah haji yang dikenakan ke atas bapa saya yang sudah tua dan tidak mampu menaiki kenderaan untuk melakukannya, bolehkah saya berhaji untuknya?” Jawab Rasulullah SAW.: ”Ya!” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

2.  Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahawa wanita dari Juhainah datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata: “Ibu saya bernazar untuk mengerjakan haji dan dia tidak mengerjakaannya sehingga meninggal dunia, bolehkah saya berhaji untuknya?” Jawab Baginda: ”Ya! Tunaikanlah haji untuknya. Pada pendapat kamu andainya ibu kamu mempunyai hutang, bukankah kamu yang melangsaikannya? Tunaikanlah hak Allah yang wajib atas kamu kerana hutang kepada Allah itu lebih wajar ditunaikan.” (Hadis Riwayat Bukhari).

3.  Ibnu Abbas juga meriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa saudara atau kerabat seorang yang bernama Syubrumah bertanya kepada Nabi SAW. bagi menunaikan haji untuknya, lantas Nabi SAW. bertanya: “Adakah kamu sudah menunaikan haji untuk dirimu sendiri?” Jawabnya: ”Tidak!” Sabda Baginda: ”Tunaikanlah untuk dirimu, kemudian tunaikanlah untuk Syubrumah.” (Hadis Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

4.  Imam Ahmad dan Nasai telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair katanya: “Telah datang seorang lelaki dari Khas`am kepada Nabi SAW. dan berkata: “Bapa saya telah memeluk Islam, sedangkan usianya sudah lanjut dan tidak berupaya menaiki kenderaan sedangkan haji wajib ke atasnya, adakah boleh saya menunaikan haji untuknya?” Rasulullah SAW. bersabda bermaksud: “Apakah kamu anaknya yang paling tua?” Jawabnya: ”Ya!” Rasulullah SAW  bersabda: ”Tunaikanlah haji untuknya.” (Hadis Riwayat Ahmad dan Nasai).

5.  Hadis-hadis ini jelas menunjukkan keharusannya, malah wajib ditunaikan ibadah haji bagi sesiapa yang meninggal dunia, sakit yang tiada harapan sembuh atau tersangat lemah atau seumpamanya, jika ia telah memenuhi syarat-syarat wajib haji yang telah disebut. Andainya ia tidak mempunyai kemampuan kewangan, maka tidak wajib ia mewakilkan kepada orang lain.

Namun begitu, jika ada pihak lain yang ingin mengerjakan haji bagi pihaknya walaupun ia tidak berkemampuan, hukumnya juga harus. Seperti seorang anak yang ingin membiayai ibadah haji untuk ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka.

Seseorang yang ingin melakukan ibadah haji untuk orang lain hendaklah menunaikan haji untuk dirinya terlebih dahulu, seperti yang dinyatakan dalam hadis Syubrumah.

Tidak disyaratkan bagi mereka yang ingin mengerjakan ibadah haji bagi pihak orang lain itu dari kalangan kaum kerabatnya atau berasal dari tempat kelahirannya. Malah ia boleh dilakukan oleh siapa sahaja yang boleh mengerjakannya, walaupun dinyatakan dalam hadis Khas`am di atas daripada anaknya yang paling tua.

Faktor jantina juga tidak diberi perhitungan. Malah jelas daripada hadis wanita Khas`am, wanita telah diizinkan menunaikan haji menggantikan lelaki.

Siapakah yang paling afdal untuk mengerjakan haji bagi pihak si mati atau yang uzur tersebut?

Telah disebut sebelum ini, tidak berbangkit siapakah yang paling afdal.

Namun begitu, seorang anak digalakkan melakukan untuk kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka .

Hal ini termasuk dalam perbuatan ihsan terhadap kedua-dua mereka sesudah kematian mereka, kerana berbakti kepada kedua-dua ibu bapa itu tidak terhenti semasa mereka masih hidup sahaja, malah berterusan selepas kematian mereka.

Selain itu, perlu diperingatkan bahawa seorang anak tidak boleh melakukan ibadah haji kepada kedua-dua ibu bapa mereka dalam satu masa.

Imam Daraqutni meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam bermaksud :

“Jika seorang lelaki mengerjakan haji untuk kedua-dua ibu bapanya, diterima daripadanya dan kedua-duanya. Ia tercatat di sisi Allah sebagai kebajikan.” (Sunan Daraqutni).

Menyentuh aspek perbelanjaannya pula, siapakah lebih berperanan? Adakah diambil daripada peninggalan si mati atau sumber keluarga yang terdekat?

Sebagaimana yang diterangkan sebelum ini, kewajipan mengerjakan adalah ke atas mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan, bukan kepada yang lain.

Sekiranya mereka tidak sempat mengerjakannya atau berhalangan untuk mengerjakannya kerana faktor kesihatan yang menghalang mereka. Dengan itu perbelanjaan hendaklah diambil daripada harta mereka.

Oleh itu, dalam kes yang melibatkan si mati, sepatutnya sebelum harta peninggalannya diagihkan kepada ahli waris, hendaklah dikeluarkan dahulu kos untuk ibadah haji si mati.

Bagaimanakah sejarah mengupah haji pada zaman Rasulullah SAW. hingga para sahabat. Sila jelaskan?

Tiada maklumat berkaitan sejarah upah haji pada zaman awal. Yang ada hanyalah pertanyaan para sahabat mengenai boleh atau tidak dikerjakan haji untuk orang lain seperti yang disebut dalam hadis-hadis di atas.

Salah satu daripada hadis Ibnu Abbas di atas menyatakan pertanyaan itu berlaku semasa baginda melakukan ibadat haji wada` (haji selamat tinggal) pada tahun 10 Hijrah. Wallahu a'lam.