Thursday, June 18, 2015

Qiyam Ramadan

1.Dalilnya :

1. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :

"Barangsiapa mendirikan solat malam di bulan Ramadan kerana iman dan mengharap pahala (dari Allah) nescaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. " (Hadis Muttafaq 'Alaih)

2. Dari Abdurrahman bin Auf radhiallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyebut bulan Ramadan seraya bersabda :

"Sungguh, Ramadan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasanya dan ku sunatkan solat malamnya. Maka barangsiapa menjalankan puasa dan solat malam pada bulan itu kerana iman dan mengharap pahala, nescaya bebas dari dosa-dosa seperti saat ketika dilahirkan ibunya." (HR. An-Nasa'i, katanya: yang benar adalah dari Abu Hurairah)," Menurut Al Arna'uth dalam "Jaami'ul Ushuul", juz 6, hlm. 441, hadis ini hasan dengan adanya nash-nash lain yang memperkuatnya.

2. Hukumnya:

Qiyam Ramadan (solat malam Ramadan) hukumnya sunah mu'akkadah (ditekankan), di galakkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan baginda anjurkan serta sarankan kepada kaum Muslimin. Juga diamalkan oleh Khulafa' Rasyidin dan para sahabat dan tabi'in. Oleh itu, seyogianya seorang muslim senantiasa mengerjakan solat tarawih pada bulan Ramadan dan solat malam pada sepuluh malam terakhir, untuk mendapatkan "Lailatul Qadar"

3, Keutamaannya:

Qiyamul lail (solat malam) disyariatkan pada setiap malam sepanjang tahun. Keutamaannya besar dan pahalanya banyak.

Firman Allah Ta'ala :

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya ''( Maksudnya mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur, untuk mengejakan solat malam) , sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. "(Surah As-Sajdah ayat 16).

Ini merupakan sanjungan dan pujian dari Allah SWT bagi orang-orang yang mendirikan solat tahajjud di malam hari. Dan sanjungan Allah SWT kepada kaum lainnya dengan firman-Nya :

"Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; dan di akhir-akhir malam mereka momohon ampun (kepada Allah) . " (Surah Adz-Dzaariyaat ayat 17-18).

"Dan orang-orangyang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." (Surah Al-Furqaan ayat 64).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (dengan mengatakan: Hadis ini hasan shahih dan hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim) dari Abdullah bin Salam, bahawa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :

"Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berilah orang miskin makan, sambungkan tali kekeluargaan dan solatlah pada waktu malam ketika semua manusia tidur, nescaya kalian masuk syurga dengan selamat. "

Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Bilal, bahawa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

"Hendaklah kamu mendirikan solat malam kerana itu tradisi orang-orang solih sebelummu. Sungguh, solat malam mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, menghapuskan kesalahan, menjaga diri dari dosa dan mengusir penyakit dari tubuh" (Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, 1/308),

Dalam hadis kaffarah dan derajat, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

"Dan termasuk derajat: memberi makan, berkata baik, dan mendirikan solat malam ketika orang-orang tidur': dinyatakan sahih oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi)" Lihat kitab Wazhaa'ifu Ramadhan, oleh Ibnu Qaasim, hlm. 42, 43.

Dan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalllam :

"Sebaik-baik solat setelah fardhu adalah solat malam. " (Hadis Riwayat Muslim).

4, Bilangannya :

Termasuk solat malam: witir, paling sedikit satu raka'at dan paling banyak 11 raka'at. Boleh melakukan witir dengan satu raka'at saja, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

"Barangsiapa yang ingin melakukan witir dengan satu raka'at maka lakukanlah. " (Hadis Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Atau witir dengan tiga raka'at, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

"Barangsiapa yang ingin melakukan witir dengan tiga rakaat maka lakukanlah. " (Hadis Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i)·

Hal ini boleh dilakukan dengan sekali salam, atau solat dua raka'at dan salam kemudian solat raka'at ketiga.

Atau witir dengan lima rakaat, diiakukan tanpa duduk dan tidak salam kecuali pada akhir raka'at.

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam:

"Barangsiapa ingin melakukan witir dengan lima rakaat maka lakukanlah. "(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Dari Aisyah radhiallahu 'anha, beliau mengatakan:

"Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam biasanya solat malam tiga belas rakaat, termasuk di dalamnya witir dengan lima rakaat tanpa duduk di salah satu rakaatpun kecuali pada raka'at terakhir. " (Hadits Muttafaq 'Alaih).

Ketiga hadis tersebut dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Atau witir dengan tujuh raka'at; dilakukan sebagaimana lima raka'at. Berdasarkan penuturan Ummu Salamah radhiallahu 'anha :

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasanya melakukan witir dengan tujuh dan lima raka 'at tanpa diselingi dengan salam dan ucapan. "(HR, Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Boleh juga melakukan witir dengan sembilan, sebelas, atau tiga belas raka'at. Dan yang afdhal adalah salam setiap dua rakaat kemudian witir dengan satu raka'at.

Shalat malam pada bulan Ramadhan memiliki keutamaan dan keistimewaan atas shalat malam lainnya.

5. Waktunya :

Solat malam Ramadan mencakup solat pada permulaan malam dan pada akhir malam.

6. Solat Tarawih:

Solat tarawih terrnasuk qiyam Ramadan. Oleh itu, hendaklah bersungguh-sungguh dan memperhatikannya serta mengharapkan pahala dan balasannya dari Allah. Malam Ramadan adalah kesempatan yang terbatas bilangannya dan orang mukmin yang berakal akan memanfaatkannya dengan baik tanpa terlewatkan.

Jangan sampai ditinggalkan solat tarawih, agar memperoleh pahala dan ganjarannya. Dan jangan pulang dari solat tarawih sebelum imam selesai darinya dan dari solat witir, agar mendapatkan pahala solat semalam suntuk. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

"Barangsiapa mendirikan solat malam bersama imam sehingga selesai, dicatat baginya solat semalam suntuk. " (HR. Para penulis kitab Sunan,dengan sanad shahih) Lihat kitab Majalisu Syahri Ramndhan, oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, him. 26-30.

Solat tarawih adalah sunat, dilakukan dengan berjama'ah lebih utama. Demikian yang masyhur dilakukan para sahabat, dan diwarisi oleh umat ini dari mereka generasi demi generasi. Solat ini tidak ada batasannya. Boleh melakukan solat 20 raka'at, 36 raka'at, 11 raka'at, atau 13 raka'at; semuanya baik. Banyak atau sedikitnya rakaat tergantung pada panjang atau pendeknya bacaan ayat. Dalam solat diminta supaya khusyuk, bertuma'ninah, dihayati dan membaca dengan perlahan; dan itu tidak boleh dengan cepat dan tergesa-gesa. Dan sepertinya lebih baik apabila solat tersebut hanya dilakukan 11 raka'at.(Yaitu berdasarkan hadits Aisyah radiallahu'anha yang artinya : " Tiadalah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam menambah (rakaat), baik di bulan Ramadan atau (di bulan) lainya lebih dari sebelas rakaat". (Hadis Riwayat Bukhari dan An-Nasa'i)

No comments: