Tuesday, May 12, 2015

Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Rukun jual beli : 

Jual beli dinyatakan  sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. 

Menurut sebagian besar  ulama, rukun jual beli ada empat macam, iaitu:

a) Penjual dan pembeli

b) Benda yang dijual

c) Alat tukar yang sah (wang)

d) Ijab qabul

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga RM 5.000,00”.  Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga RM 5.000,00”.  Imam Nawawi berpendapat, bahawa ijab dan qabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar raya. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kaunter untuk dibayar.

2. Syarat sah jual beli :

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualiti baik dengan barang yang berkualiti lebih rendah  kemudian dijual dengan harga barang yang berkualiti baik. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh kerana itu seorang peniaga dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual barangannya. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a) Penjual dan pembeli

(1) Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah SWT.berfirman dalam surah an-Nisaa’ ayat 5 :

وَﻻَ تُؤْ تُوْاالسُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا

Maksudnya, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu.(Surah.an-Nisaa’ ayat 5)

(2) Jual beli dilakukan atas kehendak sendiri (tidak dipaksa). 

Dalam Surah an-Nisaa’ ayat 29 Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ﺍٰمَنُوْاﻻَ تَأْكُلُوْا أَمْوَآلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَاطِلِ اِﻻﱠ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Maksudnya, " Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Surah an-Nisaa’ ayat 29)

(3) Barang yang di jual beli memiliki manfaat (tidak mumbazir)

(4) Penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa, akan tetapi anak-anak yang belum baligh  dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan kitab.

b) Syarat wang dan barang yang dijual

(1) Keadaan barang suci atau dapat disucikan.

(2) Barang yang dijual  memiliki manfaat.

(3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Rasulullah bersabda:

ﻻَ بَيْعَ اِﻻﱠ فِيْمَا تُمْلِكُ رواه ابو داود

Maksudnya, "Tidak Sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki.(H.R. Abu Daud dari Amr bin Syu’aib)

(4) Barang yang dijual dapat diserah terima sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.

(5) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

c) Ijab qabul

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Qabul

harus sesuai dengan ijab;

(2) Ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya;

(3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu RM 100,00 jika saya ada wang”.

(4) Akad tidak boleh berselang lama, kerana hal itu masih berupa janji.

3. Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah :

a. telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli

b. jenis barang yang dijual halal

c. jenis barangnya suci

d. barang yang dijual memiliki manfaat

e. atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan

f. saling menguntungkan

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam kerana merugikan masyarakat di antaranya  sebagai berikut:

a. memperjualbelikan barang-barang yang haram

b. jual beli barang untuk mengacaukan pasar

c. jual beli barang curian

d. jual beli dengan syarat tertentu

e. jual beli yang mengandung unsur tipuan

f. jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam

g. jual beli barang untuk ditimbun

4. Khiyar ( hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.)

Dalam jual beli sering terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli. Penyesalan  ini terjadi kerana kurang hati-hati, tergesa-gesa atau sebab lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli, maka Islam memberikan jalan dengan khiyar. 

Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Khiyar dalam jual beli ada tiga macam iaitu:

(1)   Khiyar majlis

Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum berpisah dari tempat akad. Apabila keduanya telah berpisah dari satu majlis, maka hilanglah hak khiyar majlis ini. Rasulullah SAW bersabda:

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّّقَّا.  رواه البخرى

Maksudnya, "Dua orang yang berjual beli, boleh memilih (akan meneruskan jual beli atau tidak) selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. (H.R Bukhari dari Hakim bin Hizam).

(2)   Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari.  Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka jual beli harus segera ditegaskan untuk dilanjutkan atau dibatalkan. Waktu khiyar syarat selama 3 hari 3 malam terhitung waktu akad. Sabda Rasulullah SAW:

اَنْتَ فِي كُلُّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا بِاِ لْخِيَارِﺛَﻼَثَ لَيَالٍ.  رواه ابن ماجه

Maksudnya, "Engkau boleh berkhiyar pada semua barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.(H.R. Ibnu Majah dari Muhammah bin Yahya bin Hibban)

(3)   Khiyar ‘aibi.

Khiyar ‘aibi adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli kerana ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab qabul. Pada masa sekarang, untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pembeli, para pengilang dan penjual barang biasanya memberikan jaminan produk atau jaminan. Pemberian jaminan juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kekecewaan pembeli terhadap barang yang dibelinya. Berkaitan dengan khiyar ‘aibi ini, Rasulullah SAW memberikan tuntunan dengan sabdanya :

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَﺠُﻼً اِبْتَاعَ ﻏُﻼَمًا فَاَقَامَ عِنْدَهُ مَاشَآءَ اللهُ اَنْ يُقِيْمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. رواه ابو داود

Maksudnya, "Dari Aisyah r.a. berkata bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, terus dia angkat perkara itu dihadapan Rasulullah SAW. Putusan dari baginda, budak itu dikembalikan kepada penjual (H.R. Abu Dawud)

Khiyar diperbolehkan oleh Rasulullah  SAW kerana memiliki manfaat. Di antara manfaat khiyar adalah untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli, menghindari penipuan, dan untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli. Dengan adanya khiyar, penjual dan pembeli  merasa puas hati.

No comments: